Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78545
Title: ระบบกักเก็บสารสกัดฟ้าทะลายโจรและน้ำมันสมุนไพรลงในอนุภาคระดับนาโนเมตรของแคปปา-คาร์ราจีแนน
Other Titles: Nanoencapsulations of Andrographolide extract and herbal oil loaded in kappa-carrageenan
Authors: ธาริณี พนาสหธรรม
Advisors: นงนุช เหมืองสิน
ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
Subjects: ฟ้าทะลายโจร
สารสกัดจากพืช
Andrographis paniculata
Plant extracts
Issue Date: 2563
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทย มีสรรพคุณในการรักษาโรคเจ็บคอ แก้ท้องเสียได้ แต่ฟ้าทะลายโจรยังมีปัญหาต่อผู้บริโภคในเรื่องของรสชาติที่มีความขม ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการนำสาร Carrageenan มาห่อหุ้มสาร Andrographolide ด้วยวิธีการ Nanoencapsulation เพื่อนำไปทำเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร จะได้สารละลายที่อยู่ในรูปแบบของ Oil-in-water emulsions อีกทั้งยังทดสอบการสกัด Andrographolide จากฟ้าทะลายโจร ขั้นตอนแรกของการทดสอบการสกัด คือ สกัดฟ้าทะลายโจรด้วยวิธีการ Reflux ด้วยตัวทำละลาย 50%(v/v) Ethanol จากนั้นจึงทดสอบด้วย TLC เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดเดียวกัน เนื่องจากมีค่า Rf ใกล้เคียงกัน การทดสอบต่อไปคือการทำ NMR เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Andrographolide ของสารมาตรฐานกับ Drude ได้ผลคือมีค่าตรงกันที่ตำแหน่ง 3.5 ppm และ 2.5 ppm ตามทฤษฎี และขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบการสกัดคือการทดสอบปริมาณสาร Andrographolide โดยใช้ HPLC-UV Vis Spectroscopy สร้างสมการเส้นตรงที่มีค่า R² = 0.9994 ที่สามารถนำมาคำนวณปริมาณ Crude Andrographolide ได้ โดยในครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 99.69 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 74.81 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อมาคือการทดลองการละลาย Carrageenan กับ KCI โดย K+ จะเข้าไปจับตัวประจุลบของ Carrageenan ทำให้สารไม่เป็นเนื้อเจล สารละลายจะมีความขุ่นจากความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น สุดท้ายการทดลอง Oil-in-water emulsion จะสังเกตสี กลิ่น และความเป็นเนื้อเดียวกันโดยเปรียบเทียบจากการที่ผสมสาร Andrographolide และไม่ผสมสาร Andrographolide แนวโน้มว่าปริมาณ Tween80 ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีกลิ่นหอมหวานขึ้น ในอัตราส่วน 1:2 ดีที่สุด เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้นจากกัน สรุปผลการทดลองทั้งหมดสามารถทำให้เกิดเครื่องดื่มสารละลายที่อยู่ในรูปแบบของ oil-in-water emulsions
Other Abstract: Andrographis paniculata is a local herb of Thailand. It is used as a treatment for some symptoms such as sore throat, fever and diarrhea. However, the problem of this herb is the bitter taste from it. The aim of this study is to determine the factors influencing the efficiency of nano encapsulation, study the change of Andrographis paniculata %yield and also to encapsulated Andrographis paniculata by carrageenan nanoparticles to reduce the bitter taste. The first Andrographis extraction was Reflux using 50% (v/v) Ethanol solvent, then TLC test to prove its identity and the result can be concluded that it is the same substance since the Rf values are similar, the next experiment is to prove the identity of the Andrographolide using NMR. The first and second times of the standard and Crude are the same at 3.5 ppm and 2.5 ppm. The last one is the Andrographolide quantity test using HPLCUV Vis Spectroscopy to generate a linear equation with R2 = 0.9994 which can be used to calculate the amount of crude andrographolide, in the 1st time the mean was 99.69 Micrograms per milliliter and the second the mean was 74.81. Micrograms per milliliter Next is an experiment to dissolve Carrageenan with KCl, where K+ binds to Carrageenan's anion, making it a gel-free substance. The solution will become turbid from the increased concentration. Finally, the oil-in-water emulsion experiment observed color, odor and homogeneity by comparing the mixture. Andrographolide and without andrographolide It is likely that the increased amount of Tween80 will produce a sweeter aroma in a 1: 2 ratios is best, homogeneous. Not separated from each other All results were able to produce oilin- water emulsions.
Description: โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/78545
Type: Senior Project
Appears in Collections:Sci - Senior Projects

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-SP-CHEM-014 - Tarinee Panasahatham.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.