Arts - Theses : [1132] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1132
Issue DateTitleAuthor(s)
2551แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรอารียา หุตินทะ
2560พฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกิตติมา พลเทพ
2560พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมปภัสรา สามารถ
2560“คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง”: ญาติธรรมกับการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย พ.ศ. 2475 -2529ทิวาพร อภัยพัฒน์
2560กลวิธีการตอบการแสดงความไม่พอใจของผู้โดยสาร: กรณีศึกษาพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบินทัดดาว รักมาก
2560การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับข้อมูลความเหมาะสมในการปลูกพืชขัตติยะ พรหมวาส
2560ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมในสังคมไทยร่วมสมัย : พลวัตของตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรมอภิวัฒน์ สุธรรมดี
2559ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของส่วนท้ายพยางค์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย: กรณีศึกษาผู้พูดภาษาจีนถิ่นยูนนาน น่าซีและไทลื้อที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานยิ เล่อ
2017THE FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF SUPPLEMENTARY OCCUPATIONS AND RELATED TECHNIQUES OF HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT AND THE ENHANCEMENT OF HUMAN SECURITYIN NORTHEAST THAILAND DURING THE 1970s-1980sDollaya Tiantong
2559อัตลักษณ์สตรีมาเลย์ในวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนสตรีมุสลิมมาเลย์นารีมา แสงวิมาน
2559อีโค-ดิสโทเปียและอีโค-ยูโทเปียในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ของคิม สแตนลีย์ โรบินสันภัทรภร รักเรียน
2559การศึกษาการแยกความหมายของคำหลายความหมายในภาษาไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงนัชชา ถิระสาโรช
2559การนำเสนอภาพแทนความตายในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2556นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
2559ความรักในมหานคร: ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและการโหยหาอดีตในวรรณกรรมเอเชียร่วมสมัยฐิติมา กมลเนตร
2559สมมติสัจจะในพุทธปรัชญาฐานิสรา ประธานราษฎร์นิกร
2559การแปรของศัพท์และเสียงในภาษาไทยถิ่นภูเก็ตตามอายุ: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่นฌัลลิกา มหาพูนทอง
2559ความเป็นอัตวิสัยของคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่ "ไป" และ "มา" ในภาษาไทยชาฎินี มณีนาวาชัย
2551การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระในภาษาไทยถิ่นปัตตานีและภาษาไทยถิ่นกรุงเทพสุดธิดา ศรีจันทร์
2551การศึกษาวิจัยสำนวนภาษาจีนในนวนิยายเรื่องฮฺว๋านจูเก๋อเก๋อสินชัย กิมเซียะ
2550อัตลักษณ์พื้นถิ่นในบันเทิงคดีภาคใต้ (พ.ศ. 2522-2546)วิมลมาศ ปฤชากุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1132