CUBS - Research Reports : [14] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2560พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุภาภรณ์ สงค์ประชา
2562พุทธศิลป์ภาคเหนือ : ศรัทธากับการท่องเที่ยว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สันติ เล็กสุขุม
2561รูปแบบการประยุกต์หลักมงคลชีวิต 38 ประการ เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย : รายงานวิจัยอำพล บุดดาสาร; วัชระ งามจิตรเจริญ
2561พุทธศิลป์ไทยในบริบทอาเซียน : รายงานวิจัยศักดิ์ชัย สายสิงห์
2562การปฏิรูปตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนไทย: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาญณรงค์ บุญหนุน
2561ความนิยมและการรู้พระพุทธศาสนาของคนไทย : การชี้วัดด้วยยอดจำหน่ายหนังสือธรรมะ : รายงานวิจัยเวทิน ชาติกุล
2561แนวทางการอธิบายคำสอนเรื่องรูปขันธ์ในมิติวิทยาศาสตร์ : รายงานการวิจัยศุภกาณจน์ วิชานาติ; วัชระ งามจิตรเจริญ; คะนอง ปาลิภัทรางกูร
2561ศีลธรรมกับคอร์รัปชั่นในประเทศไทยปัจจุบัน : การวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ : รายงานวิจัยปกรณ์ สิงห์สุริยา
2562การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 : การกำหนดกรอบคุณค่าและแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรพศ ทวีศักดิ์
2562วิธีปฏิรูปการสร้างพระเครื่องเพื่อให้เป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา การสร้างพระเครื่องของ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รอบทิศ ไวยสุศรี
2563ข้อถกเถียงทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่อง "กรรม" ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุมาลี มหณรงค์ชัย
2564การปฎิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของพระคิลานุปัฎฐาก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุนิดา ปรีชาวงษ์; วิวัฒน์ เหล่าชัย
2563วัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน : กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี; พระมหาพรชัย สิริวโร
2563แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาติเมธี หงษา; วัชระ งามจิตรเจริญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14