Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8516
Title: ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม
Other Titles: ต้นฉบับผลงานที่ได้รับรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548
60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร
อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานนิสิตสัมพันธ์
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
เรียงความ
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- ภาวะสังคม
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
Issue Date: 2548
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Description: ประเภทเรียงความ รางวัลดีเยี่ยม ภูริ วิเศษรจนา, รางวัลที่ 1 ภัสริน จันทร์สกุล, รางวัลที่ 2 อัสนี พูลรักษ์, รางวัลที่ 3 วรรณภา สรรพสิทธิ์, รางวัลชมเชย เพียงเพ็ญ จิรชัย, สุธารี อาทรธุระสุข, วันฉัตร ทิมาสาร, ยาภา ลิ่วเจริญชัย, ดิเรก หงษ์ทอง, ปนิตา จิตมุ่ง, ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์, มนัสวี พรหมสุทธิรักษ์ ; ประเภทรางวัลบทความวิชาการ รางวัลที่ 2 นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์, สุกิตติ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, โสภา สถาพรชัยวัฒน์, อมรศักดิ์ มาลา, อัครราชย์ บุญญาศิริ, รางวัลที่ 3 อธิษฐาน เจริญกูล, จารึก คงนันทะ, ปวีร์ ธนกาญจน์กุล, รางวัลชมเชย กลุ่มที่ 1 ยุทธภูมิ พุทไธสง, ศจิกา นครขวาง, อารียา ตุลยานนท์, สิทธิโชค โสมอ่ำ กลุ่มที่ 2 อานนท์ ธนะศิริขจร, ปรีดี หงษ์สต้น, สุพจน์ ธนพัฒนวงศ์กุล, ธัชกร พัทธวิภาศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8516
Type: Essays
Appears in Collections:Essays

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bhumiphol Sch_2548.pdf28.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.