Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8660
Title: เอดส์ : ข้อควรพิจารณาด้านการป้องกันการรักษาและการดูแล
Authors: ภัสสร ลิมานนท์
Email: Bhassorn.L@chula.ac.th
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
Subjects: โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
Issue Date: 2547
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Citation: วารสารประชากรศาสตร์. 20,2(ก.ย. 2547),1-11
Abstract: จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเอดส์อย่างรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย รายงานฉบับนี้ได้หยิบยกประเด็นที่ควรแก่การพิจารณาในด้านการป้องกัน การรักษาและการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ เพราะประเด็นเหล่านี้จะเป็นสิ่งท้ายทายให้เกิดการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก ในประเด็นของการป้องกัน มาตรการที่ควรนำมาพิจารณาคือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับการถ่ายทอดเชื้อและการป้องกัน การรวมเอาบริการด้านการดูแลรักษา STD และ HIV เข้าไว้ในระบบการรักษาขั้นปฐมภูมิ การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันสมัยใหม่ การเฝ้าติดตามแนวโน้มการแพร่ระบาด การเปลี่ยนรูปแบบการติดเชื้อ การขยายพื้นที่สำหรับโครงการที่ประสบผลสำเร็จ การพยายามเข้าถึงกลุ่มที่ยากต่อการเข้าถึง ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และการยอมรับปัญหาของรัฐบาลโดยถือเอาเป็นพันธกิจที่ต้องดำเนินการ ความท้าทายสำหรับประเด็นด้านการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ คือรัฐจะมีหลักประกันอันใดบ้างที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแหล่งบริการการรักษาและยาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมโดยปราศจากการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติ การให้ยา AZT และการมีระบบให้คำปรึกษาและการตรวจโดยสมัครใจ (VCT) ควรนำมาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดลง และหากประเทศใดวางแผนที่จะมีโครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ควรจะต้องคำนึงถึงประเด็นด้านจริยธรรมและการไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับประเด็นการดูแลและการช่วยเหลือค้ำจุนผู้ติดเชื้อและครอบครัวโดยผ่านการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนนั้น ก็มีหลายเรื่องที่ควรจะนำมาพิจารณา ซึ่งรวมถึงว่าทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่เปิดเผยตัวเอง สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลอย่างเท่าเทียมกับผู้ติดเชื้อที่เปิดเผยตัวเองและอยู่ในเครือข่าย ทำอย่างไรให้ครอบครัวและชุมชนได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยอาศัยพึ่งพาทรัพยากรจากแหล่งภายนอกน้อยลง การเข้ามีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ และองค์กรภาคเอกชนตั้งแต่การวางแผนและการนำแผนไปปฏิบัติ การส่งเสริมสถาบันและบุคลากรในสถาบันศาสนาให้เข้ามามีส่วนในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และการดูแลเด็กกำพร้าทั้งที่เป็นทารกและเด็กโต ที่ได้รับผลกระทบจากHIV/AIDS เพราะเป็นกลุ่มที่เปราะบางในหลายเรื่อง สุดท้ายควรมีงานวิจัยให้มากขึ้นในเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อโดยครอบครัวและชุมชน และการดูแลภาวะจิตของผู้ป่วยและครอบครัวโดยการจัดพิธีกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ดีขึ้น
Description: แผนงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์ (Prevention) -- การรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (Treatment) -- การดูแลและการค้ำจุนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (Care and Support)
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8660
ISSN: 0857-2143
Type: Article
Appears in Collections:Pop - Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
default.html260 BHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.