Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/917
Title: การสื่อสารอารมณ์ขันของนักแสดงตลก"รายการโทรทัศน์ก่อนบ่ายคลายเครียด"
Other Titles: Humourous communication of humourist in "Korn buy klaay kried" television programme
Authors: ชนัญญา ใยลออ, 2516-
Advisors: สุภาพร โพธิ์แก้ว
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Supaporn.Ph@chula.ac.th
Subjects: รายการโทรทัศน์
การสื่อสาร
ตลก
โทรทัศน์--การผลิตและการกำกับรายการ
Issue Date: 2544
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการนำเสนอรายการ และวิธีดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ก่อนบ่ายคลายเครียด ตลอดจนศึกษาการแสดงตลก และการสื่อสารอารมณ์ขันนักแสดงตลกในรายการดังกล่าว โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหารายการ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์ก่อนบ่ายคลายเครียดใช้รูปแบบละครตลก นำเสนอโดยใช้ละคร ลิเก โขน ล้อเลียนละคร, ภาพยนตร์, เกมโชว์ที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม ล้อเลียนประเด็นทางสังคม และทางการเมือง รวมไปถึงการล้อเลียนวรรณคดี ละครพื้นบ้านทั้งของไทยและต่างประเทศ สำหรับวิธีการผลิตรายการมี 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการผลิต ดำเนินการผลิต และหลังการผลิตมีวิธีดำเนินการที่สำคัญ คือ การแสวงหาความคิด จะทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ การเขียนบทเป็นแบบมีโครงเรื่องในลักษณะบทเปิดเพื่อให้นักแสดงตลกคิดบทสนทนาขึ้นเอง ส่วนการกำหนดตัวนักแสดงจะให้ความสำคัญกับบทบาทการแสดงตลก แม้เป็นการบันทึกเทปรายการแต่ดำเนินการบันทึกแบบรายการสด ดังนั้นในขั้นหลังผลิตรายการ เป็นการแก้ไขความผิดพลาดในการแสดงเพียงเล็กน้อย ส่วนวิธีการแสดงตลก เป็นการนำเสนอแบบละครอาศัยโครงสร้างแบบกลุ่ม ซึ่งประยุกต์มาจากการสวดคฤหัสถ์ในอดีต และโครงสร้างของเนื้อหาเป็นโครงเรื่องที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความหลากหลาย โดยการสื่อสารอารมณ์ขันมีองค์ประกอบคือ การเล่าเรื่อง การแสดงและบทสนทนาของนักแสดงตลกในการแสดง นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์องค์ประกอบของการทำรายการโทรทัศน์ เช่น เครื่องแต่งกาย ฉาก และอุปกรณ์การแสดง ดนตรีและเสียงประกอบเพื่อสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม
Other Abstract: The objective of this research are to study the pattern and methodology is conducing "Korn Buy Klaay Kried Television Program" and comedy show including study how the humourous message of program is conveyed to the audience. This research is conducted by program analysis-both content and presentation-, observation and in-depth interview. The objectives of this research are to analyze the program format and producing approach of "Korn Buy Klaay Kried Television Program" and to study the comedy performance of the program's comedians including their humourous communication. This research is conducted by program analysis-both content and presentation-, observation and in-depth interview. The research found that the "Korn Buy Klaay Kried Television Program" is presented into 3 formats: comedy drama, Li-Kae (Thai folk performance), Khoan (Thai classical performance). The sources of story ideas are initiated by mocking contemporary soap operas, movies, game shows, social issues, political issues, literatures, Thaiand International folk plays. The process of program production can be divided into 3 steps that are pre production, production and post production. The important procedure being different from others TV drama program are searching ideas, writing scripts, defining acting roles. For searching ideas the program creatives find the ideas weekly. In addition, the script writer drafts only theme and plot of which leave the dialogue being improvised by the comedians. Lastly, the role of the actors are defined to perfom not only the role of drama characters but also comedy. The structure of the program comedy performing basically apply the performing art of Thai traditional group praying. The structure of content is flexible with the theme of story to create variety. The humorous message of the program is conveyed to the audience by story telling, comedian acting and dialogue. Besides, the program apply other TV elements such as costume, scenery and property, music's and sound effects to create the humor.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: การสื่อสารมวลชน
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/917
ISBN: 9740309666
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chananya.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.