Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9197
Title: การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน
Other Titles: Development of management system in a coil steel cutting factory
Authors: สิงหนาท บัตรสมบูรณ์
Advisors: สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Advisor's Email: Suthas.R@Chula.ac.th
Subjects: คลังสินค้า
โรงงานตัดเหล็กม้วน
การวางผังโรงงาน
การจัดการโรงงาน
การบัญชีต้นทุน
Issue Date: 2541
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ คือ พัฒนาวิธีการจัดการและควบคุมระบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับ โรงงานตัดเหล็กม้วน โดยศึกษาเฉพาะโรงงานตัวอย่าง ซึ่งคาดว่าระบบที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการจัดทำมาตรฐาน ISO 9002 และเป็นแนวทางให้โรงงานประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ จากการศึกษาวิจัย ได้ทำการพัฒนาระบบการจัดการที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1. ออกแบบผังโรงงานสำหรับเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับเครื่องจักรและโครงสร้างของโรงงานที่มีอยู่ โดยผังโรงงานใหม่ช่วยลดระยะทางในการขนถ่ายวัสดุของสายการผลิตที่ 1 เท่ากับ 54.72% และสายการผลิตที่ 2 เท่ากับ 45.67% 2. เสนอโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมสายการบังคับบัญชาให้เหมาะสม สร้างคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ทำให้ระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมติดตามและแก้ไขได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 3. วิเคราะห์สัดส่วนของบุคลากรที่เหมาะสมในสายการผลิต กำหนดขั้นตอนการทำงาน และศึกษาความสัมพันธ์การทำงานของคนกับเครื่องจักร (MAN-MACHINE CHART) ทำให้สามารถลดจำนวนคนในสายการผลิตลง 24% 4. พยากรณ์อุปสงค์โดยอาศัยวิธี การวิเคราะห์การถดถอย (REGRESSION ANALYSIS) การหาปริมาณพัสดุสำรอง รวมถึงการวางแผนความต้องการวัสดุ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนของจำนวนวัตถุดิบในคลังกับยอดขายลดลงจากเดิม 2.87:1 เป็น 2.22:1 5. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนโสหุ้ยการผลิตใหม่เท่ากับ 4.42% ของต้นทุนการผลิต ซึ่งจากเดิมเท่ากับ 1.48% ทำให้ได้ต้นทุนโสหุ้ยการผลิตที่ถูกต้องใกล้เคียงกับค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น
Other Abstract: The objective of this study is to develop a management system well suited for a coil steel cutting factory. A sample factory has been studied. The developed system is expected to be a basic approach for a standard ISO 9002 and also could be a guide line for any similar factory that could apply to their own existing system. According to the study, the important five managing development system are; 1) Designing a suitable plant lay-out relevant to the existing factory and the additional machines. The new layout reduces 54.72% for distance of moving materials for process and 45.67% for second process. 2) Proposing a new organization structure with the appropriate management and defining job description and qualifications for each position which makes working system efficiency it can control, follow up and solve the problems first. 3) Analyzing the appropriate ratio of workers in production line setting work procedures, and studying the man-machine working system it enable to reduce 24% manpower in production line. 4) Forecasting demand by means of regression analysis, figuring out reserve material Quantity, and planning the material demand which reduces inventories ratio and sales from 2.87:1 to 2.22:1. 5) Creating an information system to collect and analyze the information, as well as a computer program for production cost calculation and the factory overhead cost is equal to 4.42% of the productions cost closes to operating expense.
Description: วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Degree Name: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วิศวกรรมอุตสาหการ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9197
ISBN: 9746399705
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Singhanart_Ba_front.pdf511.82 kBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_ch1.pdf347.6 kBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_ch2.pdf458.04 kBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_ch3.pdf625.95 kBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_ch4.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_ch5.pdf697.59 kBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_ch6.pdf253.51 kBAdobe PDFView/Open
Singhanart_Ba_back.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.