Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/945
Title: บทบาทของเว็บมาสเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์
Other Titles: The role of webmaster in presenting the content of on-line newspapers
Authors: กานตวี ปานสีทา, 2514-
Advisors: พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Pirongrong.R@chula.ac.th
Subjects: หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บมาสเตอร์
การวิเคราะห์เนื้อหา
Issue Date: 2545
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาบทบาทและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบทบาทของเว็บมาสเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเว็บมาสเตอร์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับเล่มทั้ง 8 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชนรายวัน ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน The Nation Bangkok Post และวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอทั้งฉบับเล่มและฉบับออนไลน์ โดยใช้กรอบแนวคิดของผู้เฝ้าประตูข่าวสารมาวิเคราะห์บทบาทของเว็บมาสเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ การศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์แต่ละเว็บไซต์ นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์ฉบับเล่ม มีเนื้อหาเพียงเล็กน้อยที่ทำขึ้นเพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งไม่ปรากฏในทุกเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ผู้จัดการ ที่มีการผลิตเนื้อหาเฉพาะสำหรับนำเสนอบนออนไลน์เท่านั้น เว็บมาสเตอร์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีบทบาทในการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังนี้ 1. มีบทบาทในการนำรูปแบบการสื่อสารสองทางมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้รับสาร องค์กร หรือระหว่างกลุ่มผู้รับสาร 2. มีบทบาทในการกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่เฉพาะบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยใช้การพิจารณานำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะกับ กลุ่มผู้อ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะเดียวกับ เกณฑ์ของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับเล่ม 3. มีบทบาทในการนำลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีการสื่อสารบนเครือข่าย มาใช้สร้างและจัดรูปแบบเนื้อหาในลักษณะที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของเว็บมาสเตอร์พบว่า องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นเอกเทศ เว็บมาสเตอร์จะมีอิสระในการตัดสินใจที่จะพิจารณานำเสนอเนื้อหา โดยไม่ต้องพึ่งพาเนื้อหาจากฉบับเล่มทั้งหมด ปัจจัยด้านงบประมาณขององค์กร ส่งผลกระทบต่อเว็บมาสเตอร์ในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เว็บไซต์ที่ทีมงานเป็นบุคลากรภายในองค์กร เว็บมาสเตอร์จะมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาเนื้อหามากกว่า เว็บมาสเตอร์ที่มีทีมงานเป็นบุคลากรภายนอก ส่วนปัจจัยภายนอกองค์กร เว็บไซต์ที่มีความมุ่งหวังในการหารายได้จากการโฆษณา เว็บมาสเตอร์จะมีข้อจำกัดมากกว่าในการจัดวางรูปแบบและนำเสนอเนื้อหา ทั้งนี้เนื่องจากข้อกำหนดที่มาพร้อมกับ การลงป้ายโฆษณาในเว็บไซต์และรายได้ที่จะนำมาสนับสนุน ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อบทบาทของเว็บมาสเตอร์ เว็บมาสเตอร์ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทัน ก็จะมีความสามารถในการพัฒนาทักษะความรู้ และนำเทคโนโลยีมาใช้งานเว็บมาสเตอร์ได้อย่างเต็มที่
Other Abstract: To study the role of webmasters in the presentation of content of on-line newspapers and factors that influence that role. The study relies on these methodologies: in-depth interviews with webmasters of eight on-line newspapers namely Thai Rath, Daily News, Krungthepthurakij, Matichon, Thai Post, Manager, The Nation and Bangkok Post; and analysis of content in on-line newspapers in comparison with the print version. The study uses the theoretical perspective of gatekeeper as a conceptual model in analyzing the role of the webmasters in presenting on-line content. The study finds that all websites of on-line newspapers rely mainly upon content that was produced for the print edition. There is only a very small portion of content that was specifically produced for the on-line edition. There are some exceptions to this finding in some websites studied, however. For instance, the website of Manager on-line newspaper produces most of the content independently from the print version. According to the findings, the interviewed webmasters play these roles, although in a varying degree, in their presentation of on-line content: 1) They brought into use applications that enable two-way communication so that exchange of information between audience and organization, and among audiences themselves is made possible; 2) They determine the scope of content which is specially organized and produced for on-line dissemination by using these criteria - audience's interest, and newsworthiness in the same manner as editors of print newspapers; 3) They exploit network technologies to create and shape on-line content. As far as internal factors influencing the role of webmasters are concerned, the study finds that in an organization that supports on-line newspapers as an independent medium, webmasters will have more freedom in determining the type of content to be presented on-line without having to rely entirely on the content from the print edition. Budgetary factor also has similar influence on the webmasters. Furthermore, webmasters whose team of staff came from an internal organization have greater flexibility in developing content than those who have to coordinate with team of staff from an outsourced organization. In terms of external factors, webmasters of newspaper websites that rely mainly on advertising revenue will face greater limitations in shaping the form and content of the website. This is due to specifications that come with advertising banners and the much-needed income. Moreover, the rapid change in the information and communication technologies (ICTs) area is also an important factor influencing the role of webmasters. Webmasters that could keep pace with this rapid technological change will have a greater capacity to advance their skills and knowledge and to use the new technologies in their webmastering endeavor.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วารสารสนเทศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/945
ISBN: 9741711816
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kantavee.pdf8.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.