Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9658
Title: ปัจจัยที่เป็นแรงผักดันให้ภรรยาฆ่าสามี
Other Titles: Motivating factors accounting for the murder of husbands by their wives
Authors: ปสาธนีย์ สิทธิสรเดช
Advisors: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
Advisor's Email: jutharat.u@chula.ac.th
Subjects: ความรุนแรงในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สามีและภรรยา
ฆาตกรรม
Issue Date: 2542
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยาหลายรูปแบบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมทั้งการใช้เทคนิคของการจดบันทึก เป็นต้น โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างภรรยาที่ฆ่าสามีที่คัดเลือกตามความเหมาะสม จำนวน 10 ราย โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี สามารถสรุปได้ว่า ภรรยามีอายุขณะกระทำความผิดโดยเฉลี่ย 38.3 ปี สามีกลุ่มตัวอย่างมีอายุขณะเกิดเหตุและถึงแก่กรรม โดยเฉลี่ย 42.9 ปี ภูมิลำเนาเดิมของภรรยาที่ฆ่าสามีและสามีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาภายหลังการสมรส ภรรยาที่ฆ่าสามีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้นและต่ำกว่า มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนสามีจบการศึกษาในระดับเดียวกัน โดยมากสถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยของภรรยาที่ฆ่าสามีและสามี ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01 น.-24.00 น. อาวุธและวิธีการที่ใช้มักจะใช้มีดฟันหรือแทง ใช้ปืนยิง โดยมีเหตุผลของการใช้อาวุธ คือ หยิบฉวยสิ่งของที่อยู่ใกล้มือ มักจะเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เช่น มีด ส่วนอาวุธปืนนั้นมักจะเป็นของสามีหรือของญาติ ส่วนของร่างกายที่ถูกอาวุธทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ได้แก่ ส่วนศรีษะถูกอาวุธปืนยิงในระยะใกล้ บริเวณลำคอถูกมีดฟันหรือเชือดถูกหลอดลขาด และบริเวณช่องอกถูกกระสุนปืน หรือถูกมีดแทงช่องอกเบื้องซ้าย ตัดขั้วหัวใจ หรือทะลุปอด แรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี พบว่า เกิดจากความคับแค้นใจที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และที่สะสมเป็นเวลานาน ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทำร้ายจิตใจและเกิดการหึงหวง นอกจากนี้ การที่ครอบครัวมีปัญหาด้านรายได้และภาระหนี้สิน รวมทั้งประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของตนเอง ค่านิยม ความเชื่อเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทที่เป็นใหญ่ของสามี และความผิดหวังในชีวิตสมรส ต่างก็เป็นแรงผลักดันให้ภรรยาฆ่าสามี อย่างไรก็ตามไม่พบว่า ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่ให้กำเนิด และการถูกข่มเหงรังแกทางเพศ เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มตัวอย่างฆ่าสามี
Other Abstract: To know the motivating factors accounting for the murder of husbands by their wives. This research is a qualitative research. Anthropological fieldwork techniques such as in-depth interview, participant observation etc., were used to collect data from 10 different cases and used content analysis to analyze and describe cases study. The results of the study about the motivating factors accounting for the murder of husbands by their wives found that the average age of samples was 38.3 while their husbands were 42.9. The spouses mostly lived in the north and stayed still in that region after marriage. Their education levels were primary and lower, of course, the same level as their husbands. For this reason, their professions were inevitably agriculturist and hired man. Mostly, wives killed their husbands in their own residences between 06.01-12.00 pm. by used Knives, : something in house and pistol belonged to their husbands. Heads and chests were the target part of body that wives shot their husbands to death by guns while neck and left breast were cut or stabbed by knife through heart and lung. The substantial motivating factors that caused wives commit murder their husbands were sudden and accumulated depression of their income and debt, mental and physical assault by their husband and also disappointment in marriage lifes. More than that, experience of violence in their own families and negative attitude toward patriarch of husband were the important factors too. However, the violence from the families of orientation and terrorized sex from their husbands were not found as significant factors.
Description: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Degree Name: สังคมวิทยามหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: สังคมวิทยา
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9658
ISBN: 9743337288
Type: Thesis
Appears in Collections:Pol - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasadhanee_Si_front.pdf787.1 kBAdobe PDFView/Open
Pasadhanee_Si_ch1.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
Pasadhanee_Si_ch2.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Pasadhanee_Si_ch3.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open
Pasadhanee_Si_ch4.pdf799.03 kBAdobe PDFView/Open
Pasadhanee_Si_ch5.pdf787.09 kBAdobe PDFView/Open
Pasadhanee_Si_back.pdf883.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.