Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/996
Title: จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น
Other Titles: Female sexual fantasy through teen-magazines
Authors: เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519-
Advisors: วิลาสินี พิพิธกุล
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
Advisor's Email: Wilasinee.P@chula.ac.th
Subjects: เพศ
วัยรุ่นหญิง
วารสารสำหรับเยาวชน
Issue Date: 2545
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: ศึกษาจินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่น โดยศึกษานิตยสารวัยรุ่นสำหรับผู้หญิงที่มียอดจำหน่ายสูงสุด จำนวน 2 ชื่อฉบับ คือ เธอกับฉัน และ The Boy ที่ออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. 2544 รวมทั้งสิ้น 24 ฉบับ รวมทั้งสัมภาษณ์วัยรุ่นผู้อ่านนิตยสาร ผลการวิจัยพบว่า 1. นิตยสารวัยรุ่นมีการนำเสนอจินตนาการทางเพศในแบบวัจนภาษา ที่ผ่านระดับของจินตนาการทางเพศแบบชัดเจน และแอบแฝง และแบบอวัจนภาษาที่แสดงผ่านภาพถ่าย ภาพวาด การใช้สี และสัญลักษณ์ การวิเคราะห์จินตนาการทางเพศในเนื้อหานิตยสารพบว่า มีลักษณะของจินตนาการทางเพศในเนื้อหาเดียวกับ ความรักแฟชั่นและความงาม เรื่องราวส่วนตัว/ภายในบ้าน ดนตรียอดนิยม และเนื้อหาที่ไม่ปรากฎจินตนาการทางเพศ ซึ่งสะท้อนจินตนาการทางเพศทั้งในบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันตก 2. ลักษณะของจินตนาการทางเพศในนิตยสารวัยรุ่น เป็นกลวิธีสร้างความหมายเรื่องเพศของหญิงวัยรุ่น พบว่ามีการสร้างความหมายเรื่องความรัก และมายาคติเรื่องความรักอันแสนหวาน โรแมนติก การมีคู่รักเป็นแฟชั่น ตอกย้ำเรื่องการแต่งงานว่าเป็นจุดหมายสูงสุดสำหรับชีวิตผู้หญิง สร้างความเชื่อความหวังเรื่องความรักว่าขึ้นอยู่กับพรหมลิขิต มีการสร้างความหมายเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยการทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ พบความขัดแย้งที่ให้ผู้หญิงกล้าและเก็บเรื่องเพศ ทัศนคติเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศที่มากกว่าหนึ่งคน การมีความรักหรือมีคู่รักที่ซ้ำซ้อน การปรากฎกายของเพศที่สาม มีการส้างแบบแผนการเป็นผู้หญิงในอุดมคติ และความคาดหวังเกี่ยวกับผู้ชายในอุดมคติ 3. จากการวิเคราะห์เนื้อหาและสัมภาษณ์พบว่านิตยสารวัยรุ่น เป็นพื้นที่ในการสร้างความเห็นพ้อง ท้าทางอุดมการณ์หลักของสังคมไทย และต่อรองเสนอทางเลือกใหม่ในเรื่องการเสนอจินตนาการทางเพศ ของผู้หญิงวัยรุ่น โดยพบความเห็นพ้องในกลุ่มวัยรุ่นหญิง เรื่องการแต่งกายเซ็กซี่ตามแฟชั่น การมีความรักและคู่รัก การมีเพศสัมพันธ์ การเที่ยวกลางคืนในหมู่วัยรุ่น และกลุ่มวัยรุ่นเพศที่สาม ซึ่งความเห็นพ้องในเรื่องเหล่านี้เป็นการท้าทาย อุดมการณ์หลักของสังคมไทยในเวลาเดียวกันด้วย โดยได้ข้อสรุปเรื่องนิตยสารวัยรุ่นว่าเป็นพื้นที่ ในการต่อรองเสนอทางเลือกใหม่ อันเป็นการประนีประนอมวัยรุ่นและผู้ใหญ่เข้าหากัน และยอมรับในเรื่องต่างๆได้ร่วมกัน
Other Abstract: To study female sexual fantasy expressed through teen-magazines. Data were collected mainly from the two mass circulation teen-magazines named Ther Kub Chan and The Boy for the volume of 2001, 24 issues totally as well as in-depth interview magazines readers. Results of the research are as follow: 1. Teen -magazines presented suvual fantasy in terms of verbal and non-verbal language in 2 levels--mainifest and latent level of meaning. Non-verbal language presented in 4 categories including photograph, drawing picture, colorign and symbol. Moreover, the sexual fantasy content of teen-magazines could be categorized into finve topics, including (i) romance, (ii) fashion and beauty, (iii) personal/domestic, (iv) popular music, and (v) others. All reflected sexual fantasy of Thai and Western context. 2. Teenagers used the characteristics of suxual fantasy in teen-magazines to create meanings of sexual fantasy. The meanings were included (i) romance-myth of romance, such as love is a fashion, marriage is woman's aim of life, love is a destiny, (ii) the exposure of sexual relations, for instance, polygamy, homesexual and contradiction between cover and uncover sexual feelings, and (iii) pattern of ideal woman and fantasy of romantic hero. 3. Consideration magaziness as a sphere to construct the meanings of female sexual fantasy, three types of construction were found: consensus, resistance, and negotiation. The topics that appeared among these three types were, for instance, sexy dressing, love and sexual relations, nightlife, and homosexual. the research concluded that teen-magazines could provide a space for negotiation of sexual fantasy for female teenagers. It was also found an attempt to compromise sexual values between those of adult or traditional values and those of teenagers.
Description: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Degree Name: นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: วารสารสนเทศ
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/996
ISBN: 9741727828
Type: Thesis
Appears in Collections:Comm - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jermsiri.pdf6.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.