DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1460มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิดพรทิพย์ พุกผาสุข
2547
1461มดลูกก็ปัจจัยการผลิตแล ดิลกวิทยรัตน์
2524
1462มหาธีรราชานุสรณ์ 31สุมิตรา สงวนดีกุล
2532
1463"มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืนวิชาญ กิตติสุขสันต์
2550
1464มหาวิทยาลัยวิจัยกับการบริการสารสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ธนะผลเลิศ
ปริญญา ขาวผ่อง
2544
1465มะเร็งของท่อน้ำดีในเนื้อตับบุญชู ศิริจินดากุล
วิยะดา วีระยุทธศิลป์
2547
1466มาตรฐาน ISBD, MARC (US MARC, UK MARC, UNIMARC) UNIBID และอื่น ๆวิภา โกยสุขโข
2528
1467มาตรฐาน ISO 15189: 2003 มาตรฐานสากล สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นวพรรณ จารุรักษ์
2547
1468มาตรฐานคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2551
1469มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้สอนระดับอุดมศึกษาอรสา ภาววิมล
2545
1470มาตรวัดคุณภาพชีวิต : ศึกษากรณีประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดุษฎี อายุวัฒน์
2548
1471มาเฟียสรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
2547
1472มาเฟียต้นแบบในอิตาลีและอาชญากรรมจัดตั้งในสหภาพยุโรปณัฐนันท์ คุณมาศ
2546
1473มาร์กซ์กับยุคสมัยของเราเตอรไก, เฟอเรน
2530
1474มารู้จัก Impact factor กันเถอะปรียาพร ฤกษ์พินัย
2544
1475มารู้จักกับ Hypertext/Hypermedia กันเถอะวาสนา อภิญญาวงศ์
2538
1476มารู้จักหนังสือชุด (series) กันเถอะวลัยพร สมบูรณ์
2530
1477มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชนวิทยากร เชียงกูล
2529
1478มิเชล ฟูโกต์ : ปัญญาชน ความจริงและอำนาจธเนศ วงศ์ยานนาวา
2529
1479มิเชล ฟูโก้และอนุรักษ์นิยมใหม่ธเนศ วงศ์ยานนาวา
2531
1480มิติใหม่ของการบริหารจัดการและดำเนินงานห้องสมุดที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางสุวิมล ธนะผลเลิศ
2550
1481มิติใหม่ของการวิจัยทางการศึกษาศิริชัย กาญจนวาสี
2532
1482มีอะไรอยู่ในโพรงมะเดื่อนพพร ประชากุล
2546
1483มูลบทบรรพกิจ : การใช้ กับ แก่ แต่ ต่อวัลยา วิวัฒน์ศร
2541
1484มูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร : วิธีนับศัพท์สังขยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), พระยา, 2365-2434
2542
1485เมทาเดทาไม่ยากอย่างที่คิดสมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2546
1486เมทาเดทาสำหรับการจัดการทรัพยากรสารนิเทศดิจิทัลสาขามนุษยศาสตร์สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล
2548
1487เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาวมนธิรา ราโท
2546
1488เมื่อไม่สวดพระมาลัยในงานศพ : ความเปลี่ยนแปลงของการสวดพระมาลัยในสังคมไทยปรมินท์ จารุวร
2550
1489แม่มดแฝดชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
2543
1490แมลงศัตรูห้องสมุดศิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
2526
1491โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุสุนทรพจน์ ดำรงพานิช
อวยพร เรืองตระกูล
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
2551
1492โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุภาค และการประยุกต์ใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ศิริเดช สุชีวะ
2539
1493โมเดลเชิงสาเหตุ : การสร้างและการวิเคราะห์ศิริชัย กาญจนวาสี
2532
1494โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่านปวีณา คำพุกกะ
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
สุวิมล ว่องวาณิช
2554
1495ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานบริการสารนิเทศ : การศึกษาเฉพาะกรณี C.A.S (ตอนที่ 1)บุญเรือง เนียมหอม
2527
1496ไม้ยมกกับการแปลปทมา อัตนโถ
2544
1497ยากลุ่มฟิกซ์คอมบิเนชั่นในผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดจรุงจิตร์ งามไพบูลย์
2548
1498ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) สาเหตุ และ การรักษาเดชา ลลิตอนันต์พงศ์
2546
1499ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูกสุพินดา แสงพานิชย์
2545
1500ยูเครนกับตัวแบบ CAGE : การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเพื่อการเปิดตลาดใหม่ของไทยณัฐนันท์ คุณมาศ
2556
1501เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติสุพรรณี วราทร
2547
1502ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์เอนก นาวิกมูล
2535
1503รสแห่งกวีนิพนธ์อุปกิตศิลปสาร, พระยา
2550
1504รองนายกรัฐมนตรีฝากข้อคิดในเรื่องห้องสมุดและการอ่านสนธิ บุณยะชัย
2531
1505รอบศตวรรษแห่งลัทธิมาร์กซ์มันเดล, เออร์เนสต์
2526
1506ร้อยปี ของ มาร์กซ์ที่ปารีสไม่มีข้อมูล
2526
1507ระบบ THAIMARCสุชิต อินทนนท์
2528
1508ระบบการจัดหมู่หนังสือของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) สำหรับเอกสารด้านประชากรศาสตร์และข้อเสนอแนะนพวรรณ จงวัฒนา
2528
1509ระบบการติดตามผลของโครงการพัฒนานิศา ชูโต
2531

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next