DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1661ศัตรูประชาชน ของ เฮนริก อิบเสน : งานวิพากษ์ความหน้าไหว้หลังหลอกของสังคมนพมาส แววหงส์
2548
1662ศัพท์เศรษฐกิจการเมืองวิทยากร เชียงกูล
2528
1663ศัพทานุกรม : ความหมายและความแตกต่างระหว่าง "Assessment" กับ "Evaluation"เยาวดี วิบูลย์ศรี
วดาภรณ์ พูลผลอำนวย
2529
1664ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับการพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2548
1665ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนสุพรรณี วราทร
2548
1666ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับหอสมุดกลางอัมพร ทีขะระ
2548
1667ศิลปะเพื่อประชาชน ในงานประพันธ์ของคมทวน คันธนูชมัยพร แสงกระจ่าง
2532
1668ศูนย์กลาง-บริวารและวิกฤตการณ์ของระบบสวีซี่, พอล
2528
1669ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรรณี หมีทอง
2540
1670ศูนย์ข้อมูลทางโทรทัศน์ : แหล่งสารสนเทศ เพื่อโทรทัศน์ศตวรรษที่ 21สมบูรณ์ เอื้อมอารีวงศ์
2534
1671ศูนย์สนเทศดรุณา สมบูรณกุล
2528
1672ศูนย์สนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศเกาหลีใต้วิภาวรรณ มนุญปิจุ
2528
1673ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียนมนัส บุญประกอบ
2530
1674ศูนย์หนังสือจุฬาฯ : ร้านหนังสือบนอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทยปัณฑารีย์ วีระพันธ์
2544
1675ศูนย์เอกสาร เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิจัยยุคใหม่กุลธิดา บุญอิต
2522
1676ศูนย์เอกสารประเทศไทยกับการบริการวิชาการเพลินจันทร์ เอกวานิช
2522
1677เศรษฐกิจการเมืองเวียดนามอดีต : อนาคตเหงียน, คัก เวียน
2524
1678เศรษฐกิจไทยพังเพราะวิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2528
1679เศรษฐกิจเสรีกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และทรัพยากรมนุษย์พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2545
1680เศรษฐศาสตร์การเมืองของกองทัพในประเทศกำลังพัฒนา : ข้อพิจารณาเบื้องต้นบางประการสุรชาติ บำรุงสุข
2527
1681เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยเสน่ห์ จามริก
2532
1682เศรษฐศาสตร์การเมืองไม่สามารถเสนอทางออกให้กับสังคมไทยได้จริงหรือ?ไม่มีข้อมูล
2528
1683เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยระบบการศึกษาไทย : การศึกษากับการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศสมเกียรติ วันทะนะ
2526
1684เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวิธีวิเคราะห์ปัญหาข่มขืน และรูปการความรุนแรงทางเพศสุชีลา ตันชัยนันท์
2528
1685เศรษฐศาสตร์ด้านยาจิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์
2546
1686สถานภาพการทํางานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539กันยารัตน์ ดัดพันธ์
2544
1687สถานภาพแรงงานผู้หญิงชนบทจากสถิติแรงงาน : คำจำกัดความที่ควรทบทวนศัลยา สุขะนิวัตติ์
2529
1688สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉลอง สุนทรวาณิชย์
2529
1689สถานะของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในยุโรปปัจจุบันสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2552
1690สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์
2528
1691สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2544
1692สถาบันวิทยบริการ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์
2525
1693สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2551
1694สภาพยุโรปศึกษา : ภาคทฤษฎีณัฐนันท์ คุณมาศ
2546
1695สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศชนิตา รักษ์พลเมือง
2549
1696สภาวะอำนาจของสหภาพยุโรปกับบทบาทต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยณัฐนันท์ คุณมาศ
2558
1697สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนามสุด จอนเจิดสิน
2541
1698สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคมไทยประยูร เบญจวงศ์
2532
1699สมบูรณ์ธรรมแห่งธรรมชาติกับสุนทรธรรมแห่งจิตวิญญาณในนิราศสมัยใหม่ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ กับไพวรินทร์ ขาวงามณัฐกาญจน์ นาคนวล
2547
1700สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529
1701สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2533
1702สมรรถภาพทางกายกับสุขภาพดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2546
1703สมิทธิภาพทางภาษาและความสามารถในการเขียนสุภาณี ชินวงศ์
2543
1704สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ
มาลินี วงษ์สิทธิ์
2542
1705สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2544
1706สรุปผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 25442544
1707สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 25452544
1708สรุประเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในข่ายงานสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศันสนีย์ พรสรรค์ศิริกุล
2543
1709สไลด์มัลติวิชั่นสุนันท์ ปัทมาคม
2532
1710สวัสดี-เมืองเวียดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2550

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next