DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1649ศัตรูประชาชน ของ เฮนริก อิบเสน : งานวิพากษ์ความหน้าไหว้หลังหลอกของสังคมนพมาส แววหงส์
2548
1650ศัพท์เศรษฐกิจการเมืองวิทยากร เชียงกูล
2528
1651ศัพทานุกรม : ความหมายและความแตกต่างระหว่าง "Assessment" กับ "Evaluation"เยาวดี วิบูลย์ศรี
วดาภรณ์ พูลผลอำนวย
2529
1652ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับการพัฒนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2548
1653ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนสุพรรณี วราทร
2548
1654ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับหอสมุดกลางอัมพร ทีขะระ
2548
1655ศิลปะเพื่อประชาชน ในงานประพันธ์ของคมทวน คันธนูชมัยพร แสงกระจ่าง
2532
1656ศูนย์กลาง-บริวารและวิกฤตการณ์ของระบบสวีซี่, พอล
2528
1657ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรรณี หมีทอง
2540
1658ศูนย์ข้อมูลทางโทรทัศน์ : แหล่งสารสนเทศ เพื่อโทรทัศน์ศตวรรษที่ 21สมบูรณ์ เอื้อมอารีวงศ์
2534
1659ศูนย์สนเทศดรุณา สมบูรณกุล
2528
1660ศูนย์สนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศเกาหลีใต้วิภาวรรณ มนุญปิจุ
2528
1661ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียนมนัส บุญประกอบ
2530
1662ศูนย์หนังสือจุฬาฯ : ร้านหนังสือบนอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทยปัณฑารีย์ วีระพันธ์
2544
1663ศูนย์เอกสาร เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิจัยยุคใหม่กุลธิดา บุญอิต
2522
1664ศูนย์เอกสารประเทศไทยกับการบริการวิชาการเพลินจันทร์ เอกวานิช
2522
1665เศรษฐกิจการเมืองเวียดนามอดีต : อนาคตเหงียน, คัก เวียน
2524
1666เศรษฐกิจไทยพังเพราะวิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2528
1667เศรษฐกิจเสรีกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และทรัพยากรมนุษย์พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2545
1668เศรษฐศาสตร์การเมืองของกองทัพในประเทศกำลังพัฒนา : ข้อพิจารณาเบื้องต้นบางประการสุรชาติ บำรุงสุข
2527
1669เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยเสน่ห์ จามริก
2532
1670เศรษฐศาสตร์การเมืองไม่สามารถเสนอทางออกให้กับสังคมไทยได้จริงหรือ?ไม่มีข้อมูล
2528
1671เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยระบบการศึกษาไทย : การศึกษากับการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศสมเกียรติ วันทะนะ
2526
1672เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวิธีวิเคราะห์ปัญหาข่มขืน และรูปการความรุนแรงทางเพศสุชีลา ตันชัยนันท์
2528
1673เศรษฐศาสตร์ด้านยาจิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์
2546
1674สถานภาพการทํางานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539กันยารัตน์ ดัดพันธ์
2544
1675สถานภาพแรงงานผู้หญิงชนบทจากสถิติแรงงาน : คำจำกัดความที่ควรทบทวนศัลยา สุขะนิวัตติ์
2529
1676สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉลอง สุนทรวาณิชย์
2529
1677สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์
2528
1678สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2544
1679สถาบันวิทยบริการ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์
2525
1680สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2551
1681สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศชนิตา รักษ์พลเมือง
2549
1682สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนามสุด จอนเจิดสิน
2541
1683สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคมไทยประยูร เบญจวงศ์
2532
1684สมบูรณ์ธรรมแห่งธรรมชาติกับสุนทรธรรมแห่งจิตวิญญาณในนิราศสมัยใหม่ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ กับไพวรินทร์ ขาวงามณัฐกาญจน์ นาคนวล
2547
1685สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2533
1686สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529
1687สมรรถภาพทางกายกับสุขภาพดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2546
1688สมิทธิภาพทางภาษาและความสามารถในการเขียนสุภาณี ชินวงศ์
2543
1689สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ
มาลินี วงษ์สิทธิ์
2542
1690สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2544
1691สรุปผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 25442544
1692สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 25452544
1693สรุประเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในข่ายงานสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศันสนีย์ พรสรรค์ศิริกุล
2543
1694สไลด์มัลติวิชั่นสุนันท์ ปัทมาคม
2532
1695สวัสดี-เมืองเวียดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2550
1696สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1697สอนจริยศึกษาอย่างไรให้สนุกสมใจ ตั้งปณิธานสุข
2552
1698สังเกตภาษาดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
2527

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next