DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1674สถานภาพการทํางานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539กันยารัตน์ ดัดพันธ์
2544
1675สถานภาพแรงงานผู้หญิงชนบทจากสถิติแรงงาน : คำจำกัดความที่ควรทบทวนศัลยา สุขะนิวัตติ์
2529
1676สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉลอง สุนทรวาณิชย์
2529
1677สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์
2528
1678สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2544
1679สถาบันวิทยบริการ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์
2525
1680สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2551
1681สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศชนิตา รักษ์พลเมือง
2549
1682สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนามสุด จอนเจิดสิน
2541
1683สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคมไทยประยูร เบญจวงศ์
2532
1684สมบูรณ์ธรรมแห่งธรรมชาติกับสุนทรธรรมแห่งจิตวิญญาณในนิราศสมัยใหม่ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ กับไพวรินทร์ ขาวงามณัฐกาญจน์ นาคนวล
2547
1685สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2533
1686สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529
1687สมรรถภาพทางกายกับสุขภาพดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2546
1688สมิทธิภาพทางภาษาและความสามารถในการเขียนสุภาณี ชินวงศ์
2543
1689สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ
มาลินี วงษ์สิทธิ์
2542
1690สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2544
1691สรุปผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 25442544
1692สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 25452544
1693สรุประเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในข่ายงานสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศันสนีย์ พรสรรค์ศิริกุล
2543
1694สไลด์มัลติวิชั่นสุนันท์ ปัทมาคม
2532
1695สวัสดี-เมืองเวียดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2550
1696สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1697สอนจริยศึกษาอย่างไรให้สนุกสมใจ ตั้งปณิธานสุข
2552
1698สังเกตภาษาดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
2527
1699สังคมชนบท และภาคเศรษฐกิจข้าวไทยระหว่าง พ.ศ. 2423-2473จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ
2528
1700สังคมไทยในสายตาฝรั่ง : ว่าด้วยการเมืองของทุนศึกษาวิจัยอเมริกันเบลล์, ปีเตอร์ เอฟ.
2526
1701สังคมและวัฒนธรรมอาณาจักรรัสเซียโบราณรมย์ ภิรมนตรี
2558
1702สังคมสารสนเทศพรธิดา วิเชียรปัญญา
2543
1703สัจจะกับอำนาจสมเกียรติ วันทะนะ
2531
1704สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมไทยกับวาทกรรมแห่งความเป็นอื่นสุรเดช โชติอุดมพันธ์
2548
1705สัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม : เหงียนโคธัคไม่มีข้อมูล
2524
1706สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2529
1707สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2533
1708สารควบคุมคุณภาพด้านการตรวจตั้งครรภ์ โดยใช้การจัดเก็บปัสสาวะที่ทราบผลการตรวจของผู้ป่วยวิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประจวบ มีสังข์
มนฤดี ไทยสามเสน
ชุลีพรรณ บางพระ
ประภาวดี เอกวงศ์
2549
1709สารนิเทศการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก : รายงานความก้าวหน้าสุมิตรา สงวนดีกุล
2532
1710สารนิเทศ ธุรกิจ และผู้บริหารอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2544
1711สารนิเทศอาชีพจริยา จารุรักษ์
2535
1712สารสนเทศการแพทย์ : ความหลากหลายที่แตกต่างปรียาพร ฤกษ์พินัย
2552
1713สารสนเทศเฉพาะสาขาเปล่งศรี อิงคนินันท์
2544
1714สาระสังเขปวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิสระในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ ปีการศึกษา 2520-2542ทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ฉัตรวรุณ เหมฤดี
2543
1715สาเหตุแห่งความล้มเหลวของหลักสูตร : มีคำตอบแล้วจริงหรือ?พรทิพย์ ไชยโส
2531
1716สำนวนจีนในภาษาและวรรณคดีไทยอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
2547
1717สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบฉิน, หยงหลิน
2527
1718สำนวนไทยในบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2527
1719สิ่งที่ควรรู้เมื่อ "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550" มีผลบังคับใช้สุชิน ประสงค์บัณฑิต
2550
1720สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2526-2532อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
2533
1721สิทธิบัตรบน Websiteกัลยา ยังสุขยิ่ง
2542
1722สิบขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 15189: 2003: จากประสบการณ์ของห้องปฏิบัติการฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นวพรรณ จารุรักษ์
2547
1723สี่ทศวรรษ-แผนพัฒนาชาติ กับสามทศวรรษ-นโยบายประชากร : สังคมไทยได้ หรือเสียอะไร?ภัสสร ลิมานนท์
2544

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next