DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1693สถานภาพการทํางานของบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2535-2539กันยารัตน์ ดัดพันธ์
2544
1694สถานภาพแรงงานผู้หญิงชนบทจากสถิติแรงงาน : คำจำกัดความที่ควรทบทวนศัลยา สุขะนิวัตติ์
2529
1695สถานะของการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฉลอง สุนทรวาณิชย์
2529
1696สถานะของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในยุโรปปัจจุบันสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2552
1697สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์
2528
1698สถาบันวิทยบริการกับการประกันคุณภาพวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2544
1699สถาบันวิทยบริการ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์
2525
1700สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2551
1701สภาพยุโรปศึกษา : ภาคทฤษฎีณัฐนันท์ คุณมาศ
2546
1702สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากต่างประเทศชนิตา รักษ์พลเมือง
2549
1703สภาวะอำนาจของสหภาพยุโรปกับบทบาทต่อภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยณัฐนันท์ คุณมาศ
2558
1704สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนามสุด จอนเจิดสิน
2541
1705สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับการพัฒนาภูมิปัญญาของสังคมไทยประยูร เบญจวงศ์
2532
1706สมบูรณ์ธรรมแห่งธรรมชาติกับสุนทรธรรมแห่งจิตวิญญาณในนิราศสมัยใหม่ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ กับไพวรินทร์ ขาวงามณัฐกาญจน์ นาคนวล
2547
1707สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529
1708สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2533
1709สมรรถภาพทางกายกับสุขภาพดุจใจ ชัยวานิชศิริ
2546
1710สมิทธิภาพทางภาษาและความสามารถในการเขียนสุภาณี ชินวงศ์
2543
1711สรุปผลการประเมินการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุศิริวรรณ ศิริบุญ
มาลินี วงษ์สิทธิ์
2542
1712สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเครือข่าย โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2544 ณ โรงแรมสยามซิติ้ กรุงเทพฯสุนันทา วงศ์ชาลี
2544
1713สรุปผลการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 25442544
1714สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 25452544
1715สรุประเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในข่ายงานสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศันสนีย์ พรสรรค์ศิริกุล
2543
1716สไลด์มัลติวิชั่นสุนันท์ ปัทมาคม
2532
1717สวัสดี-เมืองเวียดเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2550
1718สหรัฐกับญี่ปุ่นและกรณีเพิร์ลฮาร์เบอร์ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
2555
1719สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2527สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1720สอนจริยศึกษาอย่างไรให้สนุกสมใจ ตั้งปณิธานสุข
2552
1721สังเกตภาษาดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
2527
1722สังคมชนบท และภาคเศรษฐกิจข้าวไทยระหว่าง พ.ศ. 2423-2473จอห์นสตัน, เดวิด บรูซ
2528
1723สังคมไทยในสายตาฝรั่ง : ว่าด้วยการเมืองของทุนศึกษาวิจัยอเมริกันเบลล์, ปีเตอร์ เอฟ.
2526
1724สังคมและวัฒนธรรมอาณาจักรรัสเซียโบราณรมย์ ภิรมนตรี
2558
1725สังคมสารสนเทศพรธิดา วิเชียรปัญญา
2543
1726สัจจะกับอำนาจสมเกียรติ วันทะนะ
2531
1727สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมไทยกับวาทกรรมแห่งความเป็นอื่นสุรเดช โชติอุดมพันธ์
2548
1728สัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม : เหงียนโคธัคไม่มีข้อมูล
2524
1729สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2529
1730สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์ธีระ อาชวเมธี
2533
1731สารควบคุมคุณภาพด้านการตรวจตั้งครรภ์ โดยใช้การจัดเก็บปัสสาวะที่ทราบผลการตรวจของผู้ป่วยวิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประจวบ มีสังข์
มนฤดี ไทยสามเสน
ชุลีพรรณ บางพระ
ประภาวดี เอกวงศ์
2549
1732สารนิเทศการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก : รายงานความก้าวหน้าสุมิตรา สงวนดีกุล
2532
1733สารนิเทศ ธุรกิจ และผู้บริหารอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2544
1734สารนิเทศอาชีพจริยา จารุรักษ์
2535
1735สารสนเทศการแพทย์ : ความหลากหลายที่แตกต่างปรียาพร ฤกษ์พินัย
2552
1736สารสนเทศเฉพาะสาขาเปล่งศรี อิงคนินันท์
2544
1737สาระสังเขปวิทยานิพนธ์และงานวิจัยอิสระในความดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ ปีการศึกษา 2520-2542ทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ฉัตรวรุณ เหมฤดี
2543
1738สาเหตุแห่งความล้มเหลวของหลักสูตร : มีคำตอบแล้วจริงหรือ?พรทิพย์ ไชยโส
2531
1739สำนวนจีนในภาษาและวรรณคดีไทยอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
2547
1740สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบฉิน, หยงหลิน
2527
1741สำนวนไทยในบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2527
1742