DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Journal Articles
No.Title AuthorsYear
1733หน่วยสร้าง es ในภาษาเยอรมัน : การเทียบเคียงในด้านหน้าที่และความหมายในภาษาไทยธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
2550
1734หนังผีไทยกับภาพสะท้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
2548
1735หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพสุพรรณี วราทร
2543
1736หนังสือประหลาด พบปี 2529 ก.ศ.ร.กุหลาบพิมพ์หนังสืองานศพให้ตัวเองก่อนตาย 20 ปีเอนก นาวิกมูล
2529
1737หนังสือหายากภาษาไทยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2531
1738หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
สุบิน ไชยยะ
อดิศร รัตนมานิต
2550
1739ห นำอักษรเดี่ยวนววรรณ พันธุเมธา
2550
1740หนึ่งทศวรรษแห่งวารสารอักษรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
2544
1741หยุดคิดสักนิด...ก่อนทำการตัดชิ้นเนื้อและส่งสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาชนพ ช่วงโชติ
2545
1742หลักการเขียนรายงานทางวิชาการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2531
1743หลักการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
2546
1744หลักการและแนวคิดในการประเมินหลักสูตรการให้การบ้านสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2531
1745หลักการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบพหุระดับ และการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบพหุระดับ : วิธีการของ Muthenสังวรณ์ งัดกระโทก
2545
1746หลักเกณฑ์การเขียนใหม่ในภาษาเยอรมัน : ข้อดีและปัญหาสำหรับผู้เรียนคนไทยวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
2544
1747หลักฐานทางการแพทย์ในการใช้รังสีเคมีบำบัดรักษามะเร็งตับอ่อนชวลิต เลิศบุษยานุกูล
2547
1748หลักเบื้องต้นของการอ่านตารางพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
2530
1749หลักสูตรการวางผังเมืองท่าเรือระหัตร โรจนประดิษฐ์
2548
1750หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
1751หลักสูตรวิชาสารนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุติมา สัจจานันท์
2530
1752หลุมพรางของการอนุมานทางสถิติในงานวิจัยสังคมศาสตร์สุรพล บริเส็ง
2532
1753ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถนฤมล รุจิพร
2534
1754ห้องสมุดกฎหมายของไทย : ปัจจุบัน และ อนาคตสุชัญญา จีระพันธุ์
2526
1755ห้องสมุดกับข่ายงานระยะใกล้พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2534
1756ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ
2539
1757ห้องสมุดในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ : ปัจจุบันและอนาคตปฤชญีน นาครทรรพ
2526
1758ห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยเหลือนักเรียนสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
1759ห้องสมุดในยุคดิจิทัลเนณุภา สุภเวชย์
2547
1760ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 : เล่าเรื่องการสัมมนาซัลส์เบิร์ก ครั้งที่ 422พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2549
1761ห้องสมุดในสิงคโปร์อุไร วุฒิวิกัยการ
2527
1762ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวิภา โกยสุขโข
2528
1763ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษสุพรรณี วราทร
2528
1764ห้องสมุดมหาวิทยาลัย : อดีตของไม้ใกล้ฝั่ง หรืออนาคตของผู้รับภาระต่อสุนทร แก้วลาย
2524
1765ห้องสมุดเรือนจำอำเภอธัญบุรี : มิติใหม่ของกรมราชทัณฑ์สุเพ็ญศรี เมืองเจริญ
2546
1766ห้องสมุดโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552
1767ห้องสมุดและศูนย์เอกสารเมืองเกรอนอบประเทศฝรั่งเศสสุภาษิต โบสุวรรณ
2528
1768ห้องสมุดสมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาอภิญญา เบญจวรรณากร
2528
1769ห้องสมุดหนังสือหายากที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร2544
1770ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2526
1771หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย : แนวทางเพื่อการเริ่มต้นนฤมล เจริญเผ่า
2529
1772หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2522
1773หอสมุดรัฐสภาและหอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาบุรีรักข์ นามวัฒน์
2523
1774หอสมุดและศูนย์สารนิเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทยศิริเพ็ญ น้าสกุล
2542
1775หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย
2548
1776หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียสุนทรี รสสุธาธรรม
2528
1777หัวข้อสำหรับการวิจัยในวิชาบรรณารักษศาสตร์จารุวรรณ สินธุโสภณ
2524
1778หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2533
1779หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ใดจรัส สุวรรณเวลา
2530
1780หัวใจชายหนุ่ม : นวนิยายสะท้อนแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุพร แสงทักษิณ
2527
1781เหตุใดจึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ morpheme ว่า หน่วยคำกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
2541
1782แหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
2528

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next