DSpace
 

Home     

รายงานสรุปจำนวนระเบียน แยกตามประเภท

ประเภท จำนวน
งานวิจัย (Technical Reports) 1757
วิทยานิพนธ์ (Theses) 45984
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1852
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3
การบรรยาย (Lectures) 191
อื่นๆ (Other) 6


รายงานสรุปจำนวนระเบียนในคลังปัญญา (แยกตามภาษา)

ประเภท
จำนวน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
งานวิจัย (Technical Reports) 1621 136
วิทยานิพนธ์ (Theses) 36911 9065
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1421 431
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3 0
การบรรยาย (Lectures) 189 2
อื่น(Other) 5 1