DSpace
 

Home     

รายงานสรุปจำนวนระเบียน แยกตามประเภท

ประเภท จำนวน
งานวิจัย (Technical Reports) 1725
วิทยานิพนธ์ (Theses) 45119
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1840
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3
การบรรยาย (Lectures) 191
อื่นๆ (Other) 6


รายงานสรุปจำนวนระเบียนในคลังปัญญา (แยกตามภาษา)

ประเภท
จำนวน
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
งานวิจัย (Technical Reports) 1589 136
วิทยานิพนธ์ (Theses) 36294 8817
บทความวิชาการ (Journal Articles) 1411 429
ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 3 0
การบรรยาย (Lectures) 189 2
อื่น(Other) 5 1