DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
151การพัฒนาสูตรพรีมิกซ์ขมิ้นชันเพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพปลานิล : รายงานการวิจัยเจนนุช ว่องธวัชชัย
พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
มินตรา ลักขณา
2552
152การแยกและการศึกษาลักษณะสมบัติของเปปไทด์ต้านจุลชีพจากเซลล์เม็ดเลือดของปูทะเล Scylla paramamosain : รายงานผลการวิจัยจันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก
2552
153การวิเคราะห์และจำลองการทำงานไดนามิกส์ของข้อเข่ามนุษย์ : รายงานผลการวิจัยชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
2552
154การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัยอรนุชา อัฏฏะวัชระ
2552
155การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพบางประการของอนุพันธ์ของพอลิไทโอฟีน เมื่อเกิดปฏิกิริยาที่ซัลเฟอร์อะตอม : รายงานวิจัยยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์
2552
156การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท : รายงานวิจัยดอลลี่ เมธาธราธิป
พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
2552
157การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัยกัญญา ศุภปีติพร
วรมันต์ ไวดาบ
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
2552
158การศึกษาความเสถียรเชิงความร้อนของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตรสุพจน์ พัฒนะศรี
วราภรณ์ ธนกุลรังสรรค์
วรงค์ ปวราจารย์
2552
159การศึกษาทบทวนพืชวงศ์ Aspleniaceae ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยทวีศักดิ์ บุญเกิด
2552
160การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
วรรณนิภัทศ บัวเทศ
มานะ ศรียุทธศักดิ์
นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง
รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จินตนา ดงอานนท์
ลลิตา แก้ววิไล
ณัฐวดี ต่อสนิท
2552
161การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างของไซยานิดินและอนุพันธ์ไซยานิดินชนิดต่างๆ ในการยับยั้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสและอัลฟาอะไมเลส ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว : รายงานวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
2552
162การศึกษาโปรตีน ที่สำคัญในพิษงูแมวเซาเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อิศรางค์ นุชประยูร
มณฑน์มาศ สุนทราวัฒน์
ธัญณิชา อ่อนดี
2552
163การศึกษาภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงลึกของโรคเท้าช้าง : มุ่งสู่การป้องกันภาวะเท้าช้างและการกำจัดโรคอย่างถาวร : แผนการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรางค์ นุชประยูร
จินตนา จิรถาวร
อนุพงค์ สุจริยากุล
อลิสา จันทร์ปี
2552
164การศึกษาระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของแหล่งกักเก็บอสุจิในสุกรภายหลังการผสมเทียมแบบสอดท่อเข้ามดลูกด้วยน้ำเชื้อสด : รายงานวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์
ไพศาล เทียนไทย
2552
165การสร้างแผนที่แนวแบ่งเขตภาษา ระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่น ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์
2552
166โครงการการสังเคราะห์และประยุกต์อนุภาคคาร์บอนระดับนาโนเมตร จากผลพลอยได้ของไบโอดีเซลธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
2552
167โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร : รายงานการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2552
168โครงการศึกษาความชุกและลักษณะทางโมเลกุลของไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี และซี ในแรงงานต่างด้าว (พม่า กัมพูชา และลาว) ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ
2552
169บ้านพอเพียงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
2552
170ประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่ทำให้เกิดโรคในหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina LINNAEUS 1758ทิพวรรณ ตัณฑวณิช
วีณา เคยพุดซา
2552
171ปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัยดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ศิริพร จันทร์ฉาย
ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์
2552
172ผลของระดับความสามารถทางการเรียนรู้และแบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ในวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา : รายงานการวิจัยประกอบ กรณีกิจ
2552
173ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัยมยุรี ตันติสิระ
บุญยงค์ ตันติสิระ
ชำนาญ ภัตรพานิช
เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2552
174ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารคุณภาพในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2552
175วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัยปัญญา จารุศิริ
วิโรจน์ ดาวฤกษ์
จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์
วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
ธนา บุพพารัมณีย์
2552
176ศึกษาปริมาณการแสดงออกของยีนตัวขนส่งกรดอะมิโน ATA2, LAT2, 4F2hc, ASCT1, ATB0+, CAT1, และ CAT2B ที่ช่วงต้นและช่วงให้น้ำนมสูงในเนื้อเยื่อเต้านมสุกร : รายงานวิจัยบุญฤทธิ์ ทองทรง
สฤณี กลันทกานนท์-ทองทรง
สมพร แวงสูงเนิน
2552
177สถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมไทย : เอกสารงานวิจัยวัฒนะ จูฑะวิภาต
2552
178อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัยเอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
นวลจันทร์ ปราบพาล
2552
179การกำจัดสารปนเปื้อนอะเซทิลีนในการผลิตพอลิเอทิลีนโดยตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมจูงใจ ปั้นประณต
2551
180การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนสุมาลี สุขดานนท์
สรวิศ นฤปิติ
อิทธิ ตริสิริสัตยวงษ์
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2551
181การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2551
182การใช้สารสกัดจากมะระขี้นก (Momordica charantia) ร่วมกับอินซูลินในการรักษาสุนัขที่ป่วยเป็นเบาหวาน : รายงานผลการวิจัยศิรินทร หยิบโชคอนันต์
พินิจ ภู่สุนทรธรรม
2551
183การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
ธราดล เหลืองทองคำ
2551
184การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัยอานุภาพ พานิชผล
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
2551
185การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
2551
186การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัยวิชชากร จารุศิริ
ธราพงษ์ วิทิตศานต์
ชินเทพ เพ็ญชาติ
จินตนา อุบลวัฒน์
2551
187การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัยสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
วิชัย เชิดชีวศาสตร์
สุกัญญา วีรวัฒนกุมภะ
ไพลิน สิทธิเชียรวงศ์
ปัญญา เต็มเจริญ
2551
188การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชานาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองโดยใช้จังหวะเซิ้ง และจังหวะตึ่ง นง : รายงานการวิจัยสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
กีฏะ เพิ่มพูล
2551
189การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน
ไพเราะ ปิ่นพานิชการ
สุเทพ ธนียวัน
สุชาดา จันทร์ประทีป
วรรณา ตุลยธัญ
2551
190การผลิตอาหารเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคข้อกระดูกเสื่อมจากเปลือกอาหารทะเล : รายงานการวิจัยมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
อนวัช อาชวาคม
2551
191การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วาทิต เบญจพลกุล
2551
192การพัฒนาการสังเคราะห์โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรง โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนบนตัวรองรับบรรเจิด จงสมจิตร
2551
193การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
ทับทิม อ่างแก้ว
2551
194การพัฒนาวิธี ELISA และการยับยั้งการตกตะกอนกับเม็ดเลือดแดงสำหรับตรวจสอบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อนิวัตร จันทร์ศิริพรชัย
2551
195การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551ธรรมนูญ หนูจักร
อมร เพชรสม
วาสนา โตเลี้ยง
2551
196การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลไซโลส กลูโคส และอราบิโนสจากฟางข้าวและชานอ้อย เพื่อใช้เป็นสาร ตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอลศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
วีระชัย บัญชรเทวกุล
ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์
2551
197การย่อยสลายทางชีวภาพของเอ็นโดซัลแฟนโดยรา : รายงานวิจัยจิตรตรา เพียภูเขียว
2551
198การลดซีโอดีและสีของน้ำกากส่าโดยใช้กากตะกอนระบบผลิตน้ำประปาเถ้าลอยแอสฟัลท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : รายงานวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์
ปภาวดี โชคสุวรรณกิจ
2551
199การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัยชวาล คูร์พิพัฒน์
2551
200การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการจัดลำดับความสำคัญในชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่ทำการวิจัยในประเทศไทย : รายงานวิจัยศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
พิรัส ประดิษฐวณิช
2551

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next