DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
1กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืนณัฎฐา ตนายะพงศ์
2558
2กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่นศิริ อเนกสิทธิสิน
2558
3กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2558
4“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2558
5กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ ในภาษาไทยภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์
2558
6กระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววังลี เพ็งไซ
2558
7กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลวรัญญู กองชัยมงคล
2558
8กระบวนการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่าเพื่อเป็นศูนย์การค้า: กรณีศึกษาโครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานครศุภวรรณ โหมวานิช
2558
9กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว
2558
10กระบวนการพัฒนาโครงการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา โครงการเต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปาแอนด์รีสอร์ท และโครงการปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ททรายแก้ว บัวเกตุ
2558
11กระบวนการพัฒนาโครงการอาคารชุดประเภทที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์: กรณีศึกษา เดอะเรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ และเดอะเรสซิเดนเซส แอท เดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯกชพรรณ เดือนฉาย
2558
12กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่นศุภิสรา คุ้มปริยัติ
2558
13กระบวนการและปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก : กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครปกรณ์ พันธ์จิตวุฒิชัย
2558
14กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทยภูษณา ถนอมศักดิ์
2558
15กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทยนวัช รัตนบรรณกิจ
2558
16กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุนัฏณัฎฐ์ จูเปีย
2558
17กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: การวิจัยกรณีศึกษาเรวณี ชัยเชาวรัตน์
2558
18กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์
2558
19กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
2558
20กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเสาวภา นิสภโกมล
2558
21กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาลสุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์
2558
22กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลรุจิรา สืบสุข
2558
23กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชนอนุสรา สุวรรณวงศ์
2558
24กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์สรรชัย ชูชีพ
2558
25กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยประทุมทอง ไตรรัตน์
2558
26กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมกรรณิการ์ เชิงยุทธ์
2558
27กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ชนะวัฒน์ โอกละคร
2558
28กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาอาจารี สุวัฒนพงษ์
2558
29กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมเพื่อนำไปสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การใช้วิธีการเทียบเคียงสมรรถนะชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์
2558
30กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
2558
31กลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขิมสรณ์ ต่างใจ
2558
32กลวิธีการปรับวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ตามแนวทาง ครูบรรพต แจ้งจรัสสุทธภพ ศรีอักขรกุล
2558
33กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มวิชญา มณีวรรณ
2558
34การกดการทำงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในมะเร็งปากมดลูกด้วย PNAs-A15จิรัฏฐา ศิริลักษณ์
2558
35การกระจายความเค้นบนหน้าฟันเฟืองตรงโดยการใช้ผลเฉลยการสัมผัสของเฮิรตซ์และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ธีรเดช ฤทธิ์ไกรเกรียง
2558
36การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหงจิรภัทร ผลากรกุล
2558
37การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ
2558
38การกราฟต์ผ้าไหมไทยด้วยไคโตซานโดยใช้ดีบีดีพลาสมาเพื่อให้คุณสมบัติต้านแบคทีเรียขวัญชนก ราบรื่นทวีสุข
2558
39การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงานพชรณดา เลิศบางพลัด
2558
40การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทยวีณา วุฒิจำนงค์
2558
41การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญาพิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา
2558
42การกักเก็บสารละลายของสารสกัดเคยโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอยศีลวรรณ อัชกุลพร
2558
43การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวินิจพรรษ กันยะพงศ์
2558
44การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557อรวี ศรีชำนาญ
2558
45การกำจัดเบนซีนในก๊าซไอเสียด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กออกไซด์และโมลิบดินัมออกไซด์ บนตัวรองรับไทเทเนียคณิน เสลามาศสกุล
2558
46การกำจัดเบนซีนออกจากแก๊สปล่อยทิ้งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-Co3O4/TiO2, V2O5/TiO2, และ Co3O4/TiO2ปิยนุช สบายแก้ว
2558
47การกำจัดลิกนินในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการเฟนตันเสมือนพรรณี หล่อดำรงเกียรติ
2558
48การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์รัชเษก สิงหา
2558
49การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บภัทรียา สิงห์พันธ์
2558
50การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบุตรี โรจนบุรานนท์
2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next