DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
10201กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะนภาวรรณ นิปกะกุล
2553
10202กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์เรวดี เลิศไตรรักษ์
2535
10203กรดแล็คติคในเลือดกับการว่ายน้ำแบบครอว์ลเทเวศร์ พิริยะพฤนท์
2523
10204กรดแล็คติคในเลือดกับการวิ่งต่างระยะทางชวน สรณารักษ์
2523
10205กรดแลคติคในเลือดกับการเหน็ดเหนื่อยของกล้ามเนื้อเกรียงศักดิ์ นกกระจิบ
2523
10206กรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่องภูมิใจ รื่นเริง
2551
10207กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่นศิริ อเนกสิทธิสิน
2558
10208กรรมวิธีการสร้างฆ้องหล่อ : กรณีศึกษาช่างสำราญ นิลวิไลพันธ์ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์
2549
10209กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากรวัชรพล คงอุดมสิน
2560
10210กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธ์ ธรรมานุกูลวรรลภา พรหมทอง
2550
10211กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างมาโนช ผุดผ่องธีรพงค์ คำโปร่ง
2560
10212กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
2555
10213กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูลตั้งปณิธาน อารีย์
2554
10214กรรมวิธีการสร้างโพนของครูฉลอง นุ่มเรืองเปมิกา เกษตรสมบูรณ์
2559
10215กรรมวิธีของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแง่มุมทางการเมืองของผู้นำหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เขาป้าเจ้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงอรุณ สงผอม
2534
10216กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIPสมหมาย สกุลกิจ, 2520-
2544
10217กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์
2555
10218กรรมวิธีผลิตกรดสเตียริคจากไขสัตว์พิชัย ศานติยานนท์
2517
10219กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติไตรภพ ทรัพย์สถาผล, 2524-
2547
10220กรรมวิธีลดผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานระบบสื่อสารเคลื่อนที่ณัฐพงศ์ คูวัฒนา
2546
10221กรรมสิทธิ์ในแร่ตามกฎหมายไทยอานุภาพ นันทพันธ์
2539
10222กรอบกฎหมายของบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยตรงผ่านดาวเทียมบัณฑิตา พิชญากร
2538
10223กรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นตวงทอง แก้ววัชระรังษี
2549
10224กรอบการทำงานของโปรแกรมระยะไกลสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ณัฐจิระ ฮอนดา
2548
10225กรอบการทำงานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตัวละครผู้ช่วยเล่นที่สามารถเรียนรู้ได้ในระบบเกมออนไลน์แบบผู้เล่นจำนวนมากเทพธรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์
2552
10226กรอบการประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในสถานที่บริการทางหลวงบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษวัชรพล วิศาลบรรณวิทย์
2560
10227กรอบการประเมินผลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจนันทิยา มั่งมี
2551
10228กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิสพิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน
2547
10229กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีอรพิณ ศิริสัมพันธ์
2545
10230กรอบการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของสายทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์ชานนท์ อมรชัยศักดา
2552
10231กรอบการออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสุวรา บุญภากร
2560
10232กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2551
10233กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
2551
10234กรอบข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข่าวภาคเช้าจิตรวรรณ ผจงวิริยาทร
2552
10235กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2551
10236กรอบความคิดการตัดสินใจสำหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทร ศรีพวาทกุล
2553
10237กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทยณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์
2555
10238กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทยจิรเวทย์ รักชาติ
2557
10239กรอบคิดทางกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
2554
10240กรอบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิงฟังก์ชันก์โดยใช้พฤติกรรมของวัตถุเอกชัย ตั้งสุขสันต์
2550
10241กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)กมลวรรณ ชวะนานนท์
2553
10242กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2556
10243กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2556
10244กรอบงานสำหรับการจัดการคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อนุกรมวิธานและคลังความรู้สำหรับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อัครพล สามารถ
2557
10245กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจประวีณ พิชิตนิติกร
2555
10246กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2554
10247กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2556
10248กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2558
10249กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
2554
10250กรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในประเทศไทยวรุณยุพา ศาลาสุข
2549

previous  196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 next