DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
10251กรอบการทำงานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตัวละครผู้ช่วยเล่นที่สามารถเรียนรู้ได้ในระบบเกมออนไลน์แบบผู้เล่นจำนวนมากเทพธรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์
2552
10252กรอบการประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในสถานที่บริการทางหลวงบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษวัชรพล วิศาลบรรณวิทย์
2560
10253กรอบการประเมินผลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจนันทิยา มั่งมี
2551
10254กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิสพิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน
2547
10255กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีอรพิณ ศิริสัมพันธ์
2545
10256กรอบการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของสายทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์ชานนท์ อมรชัยศักดา
2552
10257กรอบการออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสุวรา บุญภากร
2560
10258กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2551
10259กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
2551
10260กรอบข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข่าวภาคเช้าจิตรวรรณ ผจงวิริยาทร
2552
10261กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2551
10262กรอบความคิดการตัดสินใจสำหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทร ศรีพวาทกุล
2553
10263กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทยณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์
2555
10264กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทยจิรเวทย์ รักชาติ
2557
10265กรอบคิดทางกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
2554
10266กรอบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิงฟังก์ชันก์โดยใช้พฤติกรรมของวัตถุเอกชัย ตั้งสุขสันต์
2550
10267กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)กมลวรรณ ชวะนานนท์
2553
10268กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2556
10269กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2556
10270กรอบงานสำหรับการจัดการคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อนุกรมวิธานและคลังความรู้สำหรับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อัครพล สามารถ
2557
10271กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจประวีณ พิชิตนิติกร
2555
10272กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2554
10273กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2556
10274กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2558
10275กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
2554
10276กรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในประเทศไทยวรุณยุพา ศาลาสุข
2549
10277กรอบเนื้อหาและการนำเสนอในรายการวิทยุ "แฉแต่เช้า"ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน
2553
10278กรอบแนวคิดการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย
2554
10279กรอบแนวคิดของแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับวิชาญ โชควิวัฒน
2546
10280กรอบแนวคิดของแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบอันดับศักดิ์ระพี อินซีอาจ
2546
10281กรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยสุนิสา เซ่งตระกูล
2551
10282กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างรุ่นในองค์กรไทยปภัสสรา ชัยวงศ์
2557
10283กรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามการอุดหนุนไขว้ในบริการโทรคมนาคมกับบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงรัตติกาล อ่องนุช
2547
10284กรอบในการคัดเลือกข่าวของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24พรรณพิไล ปุกหุต
2553
10285กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวนกระสุน สกุลโพน, 2519-
2544
10286กรอบรายการของรายการวิทยุกองทัพบกในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550เพียงพลอย สุขะ
2551
10287กรอบและกลไกของกฏหมายในการคุ้มครองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยศศิวิมล เกษมศรี
2534
10288กรอบและแนวคิดสำหรับกฎหมายที่ใช้กับกิจกรรมการตรวจหาข้อมูลบนพื้นโลกจากดาวเทียมณัฐศิริ ศิริสุข
2539
10289กรอบวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทยธิดารัตน์ พ้นภัย
2551
10290กรอบสำหรับพัฒนาการนำ BIM ไปปฏิบัติเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลความสมบูรณ์ขององค์กรสำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้างสราวุธ ลีลเดชกุล
2556
10291“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2558
10292กระทรวงการต่างประเทศสมพงศ์ ชูมากุล
2512
10293กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหาเรืองชัย จงสงวน
2516
10294กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเองพีระฉัตร ดาบเพชร
2557
10295กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำ "ไว้"สัณห์ธวัช ธัญวงษ์
2557
10296กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ ในภาษาไทยภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์
2558
10297กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการภิญโญ ไชยประนัง
2542
10298กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีมณีรัตน์ ชื่นเจริญ
2555
10299กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ
2556
10300กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพปัญญา เลิศสุขประเสริฐ
2548

previous  197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 next