DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
251การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557อรวี ศรีชำนาญ
2558
252การกำจัดเบนซีนในก๊าซไอเสียด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กออกไซด์และโมลิบดินัมออกไซด์ บนตัวรองรับไทเทเนียคณิน เสลามาศสกุล
2558
253การกำจัดเบนซีนออกจากแก๊สปล่อยทิ้งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-Co3O4/TiO2, V2O5/TiO2, และ Co3O4/TiO2ปิยนุช สบายแก้ว
2558
254การกำจัดลิกนินในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการเฟนตันเสมือนพรรณี หล่อดำรงเกียรติ
2558
255การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์รัชเษก สิงหา
2558
256การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บภัทรียา สิงห์พันธ์
2558
257การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบุตรี โรจนบุรานนท์
2558
258การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับศศิรดี สะเดา
2558
259การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือพงศ์สิริ ไพพรรณศิริ
2558
260การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีวรรณฤดี อินทนะนก
2558
261การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาตเกริกเกียรติ รัฐนวธรรม
2558
262การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทัศน์วรรณ ทารีมุกข์
2558
263การแก้ไขข้อผิดพลาดบนคิวอาร์โค้ดด้วยรหัสตรวจสอบสภาวะคู่หรือคี่ชนิดความหนาแน่นต่ำสุมามาลย์ สุขสาคร
2558
264การขยายขนาดการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทรินเชื่อมกับไคโตซานนารินทร์ ไพบูลย์
2558
265การขูดรีดแรงงานลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงาน ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : เสมียนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสรณ์ มานะวาณิชเจริญ
2558
266การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครกัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์
2558
267การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรียชาลิสา แสงบัว
2558
268การควบคุมการนำทางโดยใช้จีพีเอสของอากาศยานสี่ใบพัดจุฬปรัชญ์ เพ็ชร์ช้าง
2558
269การควบคุมจากส่วนกลางของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าภิคเนตร อังอภิวัชร์ชวาล
2558
270การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองคงทนของระบบกังหันลมแบบความเร็วผันแปรชัยยะนันต์ ตั้งสัมพันธ์
2558
271การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพนุชจรินทร์ วรรณนิตย์
2558
272การคาดการณ์น้ำท่าตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ำน่านตอนบน โดยใช้แบบจำลองอุทกวิทยาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทัตธนภรณ์ คำศรี
2558
273การคำนวณปริมาณยาคาร์โบพลาตินโดยใช้สูตรการประมาณค่าอัตราการกรองของไตของประชากรไทยเปรียบเทียบกับการใช้สูตรของค็อกครอฟท์-กอล์ทก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
2558
274การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีณัฐชัย ณ ลำปาง
2558
275การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์ปาริชาติ โชคเกิด
2558
276การโคลนและผลิตคอลลาจีเนสของเชื้อเลปโตสไปราสำหรับการศึกษาความเป็นเอ็นไซม์และปฏิกิริยาอิมมูโนวีณา เจนวิทยานันท์
2558
277การจัดการกระบวนการตกแต่งและรื้อถอนพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอัจฉรีย์ มีแสง
2558
278การจัดการงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรฐานอาคารเขียวมลวิภา เชื้อมี
2558
279การจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์ธนโชติ ฤทัยธง
2558
280การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัสกำชัย วงศ์วัฒนเกียรติ
2558
281การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังกัญญารัตน์ ตลึงผล
2558
282การจัดการที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่งนวรัตน์ อุดมเวทยนันท์
2558
283การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศสุพรพันธ์ จิตธรรม
2558
284การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติพลไทย กลิ่นสัมผัส
2558
285การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโดยใช้แนวคิดการกำกับตนเองเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณิชา วุฒิวณิชย์
2558
286การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พิรุณพร พิพัฒนพร
2558
287การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคมคัชลินี อัปสรภาสกร
2558
288การจัดลำดับกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการถดถอยของซอฟต์แวร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นปิยกานต์ กลิ่นดี
2558
289การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ทัศนีย์ ทองจันทร์
2558
290การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบหลายคนการันต์ กันภัย
2558
291การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านด้วยอัลกอริทึมการบรรจวบร่วมกับฟัซซี่ลอจิกวัชรวิทย์ ถนนทอง
2558
292การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างวิจัยสุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์
2558
293การจัดสมดุลแบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบหลายคนผลิตภัณฑ์ผสมกฤษณ์ ประเสริฐ
2558
294การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทยพุธิตา เดชสูงเนิน
2558
295การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรพรรณ อารีราษฎร์
2558
296การจัดอัตรากำลังบุคลาการทางการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรมโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกัญญ์นลิน ครูอ้น
2558
297การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAIDนวทิพย์ ไมตรี
2558
298การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAIDวิศรุต กิมชัยวงศ์
2558
299การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREEพรพิมล อุดมมาลัย
2558
300การจำลองการขนส่งซีเซียมไอโอไดด์สำหรับ ESBWR ในกรณีหลีกเลี่ยงการกักกันโดยอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์พิณสุรางค์ กิตติวราพล
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next