DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
301การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูงวุฒิศักดิ์ กิติปัญญา
2558
302การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสมธเนศพล ตั้งพัฒนธนา
2558
303การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสภาพน้ำฝน-น้ำท่าโดยแบบจำลอง SiBUC : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเอกวิชิต เวชพาณิชย์
2558
304การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้นจักรพงษ์ ผู่พานิช
2558
305การจำลองภาพเหตุการณ์น้ำทะเลท่วมบริเวณชายฝั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากปัจจัยทางธรณีฟิสิกส์วนิดา เลิศวัฒนมงคล
2558
306การจำลองลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสำหรับอินเวอร์เตอร์โฟโตวอลเทอิกกิติศักดิ์ อุดมโชค
2558
307การจำลองสถานการณ์กระบวนการผลิต : กรณีศึกษาการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชญารัฐ ศรีสงคราม
2558
308การโจมตีทางไซเบอร์ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ : ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอุบลวรรณ ภีระเป็ง
2558
309การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งซ่อม และการสรรหาใหม่ของสมาชิกรัฐสภาวัชรศักดิ์ พิพัฒน์กิตติกร
2558
310การใช้กริยารองบอกทิศทางแบบไม่บ่งชี้ “ขึ้น” และ “ลง” ในภาษาไทยโดยผู้พูดภาษาอังกฤษที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองจรรยวรรณ สุวรรณรัตน์
2558
311การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวลพารณ สุจิตจร
2558
312การใช้พื้นที่อาคารราชการ กรณีศึกษาศูนย์บริหารราชการจังหวัดอำนาจเจริญพิมลชรัตน์ ตั้งตระกูลวงศ์
2558
313การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งวรพล จรัสกิตติกร
2558
314การใช้สารสกัดจากเมล็ดหว้า Syzygium cumini (L.) Skeels ในการควบคุมจำนวนแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในสะระแหน่ Metha cordifolia Opiz.อรวรรณ ศิริเวทย์วุฒิ
2558
315การใช้สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทยณิศรา ศรีพลอยรุ่ง
2558
316การซึมผ่านของออกซิเจนและออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนในเครื่องปฏิกรณ์เมมเบรนเพอรอฟสไกต์ BaBi0.05Co0.8Nb0.15O3-dเดือนเพ็ญ สินมั่น
2558
317การดัดแปรผิวของถ่านกัมมันต์เตรียมจากกากตะกอนบำบัดน้ำเสียสำหรับการทำกลีเซอรอลดิบให้บริสุทธิ์อภิชาติ ประหลาดเนตร
2558
318การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัลธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์
2558
319การดูดซับแบบคัดเลือกของคาร์บามาซีปีนบนตัวกลางดูดซับชนิดคาร์บอนภายใต้การมีอยู่ของสารอินทรีย์ธรรมชาติและอิออนชนิดต่างๆมัชฌิมา ทองจีน
2558
320การดูแลสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์วันฉัตร โสฬส
2558
321การตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจปิยธิดา ขอยันกลาง
2558
322การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน rdxA และ frxA ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา metronidazole ของเชื้อ Helicobacter pylori โดยวิธี Multiplex allele-specific polymerase chain reaction (MAS-PCR)ถิรพิทย์ บุตรลพ
2558
323การตรวจหาอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินในช่วงปี ค.ศ. 1996-2000 และแนวโน้มการทรุดตัวบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเทคนิคอนุกรมเวลาอินซาร์ปวัน ภิรมย์ทอง
2558
324การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ายาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์วิรยศ วชิรโภคา
2558
325การติดตามการทรุดตัวของแผ่นดินในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเทคนิค Time-Series InSARสรศักดิ์ ชัยทวี
2558
326การเตรียมตัวพาไขมันระดับนาโนจากไขมันเมล็ดเงาะด้วยวิธี Melt-emulsificationขวัญศิริ อุไรวรรณ์
2558
327การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทนคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เกลือเฮเทอโรพอลิแอซิดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มวิภาวี ลอยพิพันธ์
2558
328การเตรียมผงพอลิเมอร์ร่วมแบบต่อกิ่งระหว่างยางธรรมชาติและพอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอยณัฐกมล แสงทองยิ่งดี
2558
329การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากเยื่อเซลลูโลสความบริสุทธิ์สูงด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด และการสลายตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันสุรเชษฐ์ เอียตระกูลไพบูลย์
2558
330การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลพิชญฎา ปูรณโชติ
2558
331การเตรียมเอกสารอัตโนมัติจากต้นแบบเอชทีเอ็มแอลเอกรัตน์ พรมพิลา
2558
332การเตรียมเอกสารอัตโนมัติสำหรับการสร้างต้นแบบรวดเร็วนภจร วัฒนกุล
2558
333การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปาล์มจากทะลายปาล์มเปล่าบนโดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องพสธร ขุนโอษฐ์
2558
334การทดลองหลายศูนย์แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบการรักษาด้วยการใช้ยาเซฟีพีมชนิดเดียวกับการใช้ยาเซฟาโซลินร่วมกับยาเซฟตาซิดิมในการรักษาการติดเชื้อในเยื่อบุผนังช่องท้องของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์
2558
335การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับกระแสกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาดพิมพ์ทิพย์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ์
2558
336การทวนสอบความต้องกันระหว่างการออกแบบโปรแกรมส่วนต่อประสานผู้ใช้และแบบจำลองการออกแบบซอฟต์แวร์จากความสัมพันธ์ของส่วนประกอบศีลภัทร ชาญเชี่ยว
2558
337การทาบเทียบระหว่างเสียงวรรณยุกต์และโน้ตดนตรีในเพลงป๊อปไทยชวดล เกตุแก้ว
2558
338การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทยรัชพล อ่ำสุข
2558
339การทำนายความขรุขระของผิวชิ้นงานในกระบวนการกลึงโดยประยุกต์ใช้การแปลงเวฟเลทของ แรงตัดพลวัตทองพรรณราย มัยโชติ
2558
340การทำให้เป็นจริงบนฐานคลื่นพาห์ของการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับศุภกร ไพบูลย์
2558
341การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาเกษม ชูรัตน์
2558
342การนับถือศาสนา การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผชิญปัญหา และสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพพัฒนพร เดชอมรรัตน์
2558
343การนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยขวัญจุฑา วราดิศัย
2558
344การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทยเบญจรงค์ รุ่งมณีกุล
2558
345การนำมาตรการสมคบมาใช้กับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากฤตนัย ลิขิตจิตถะ
2558
346การนำเสนอกระบวนการผลิตนักออกแบบระดับปฏิบัติการสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาศมาภร การะเกตุ
2558
347การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธัญญรัตน์ บัวพันธ์
2558
348การนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาจันทนี ตันสกุล
2558
349การนำเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาสำหรับครูประจำการพิภัช ญาติสมบูรณ์
2558
350การนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กมุสลิมตามบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next