DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
351การนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กมุสลิมตามบริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์
2558
352การนำเสนอแนวทางในการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลอธิป หัตถกี
2558
353การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกลักษมณ สมานสินธุ์
2558
354การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษา เส้นทางคลองด่าน บางขุนเทียนสุทธิดา มนทิรารักษ์
2558
355การนำเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกันออนไลน์กับการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิตปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ธนัท สมณคุปต์
2558
356การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามารถการจัดการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมวิธัญญา จงพิพัฒนสุข
2558
357การนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพบนฐานระบบสุขภาพพอเพียงสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ
2558
358การนำเสนอรูปแบบการสอนการวาดภาพลายไทยโดยใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิด้วยหลักกายานุปัสสนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอนุรุทธ เปรมนิรันดร
2558
359การนำเสนอรูปแบบความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและงานกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยอัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
2558
360การนิยามมาตรวัดคุณภาพด้านการใช้งานของเกมมือถือด้วยคุณลักษณะประจำซอฟต์แวร์สกุล ภวภูตานนท์
2558
361การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พวงสุรีย์ วรคามิน
2558
362การบริหารจัดการงานก่อสร้างการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์วชิระ หินอ่อน
2558
363การบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ
2558
364การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอาคารสำนักงานมัชฌิมา ขาวปลอด
2558
365การบังคับใช้หลักเจ้าของผลประโยชน์ในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในประเทศไทยหทัยรัตน์ ทองมาก
2558
366การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในงานบริหารและอำนวยการก่อสร้างช่วงปี พ.ศ. 2547-2557ปรมิตร รุ่งสมบูรณ์
2558
367การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติฉบับปี 2557 - 2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยวราภรณ์ กิ่งแก้ว
2558
368การประกอบสร้างความหมายของผู้ใช้จักรยานในรายการโทรทัศน์ "ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ"จุฑากานต์ ทองทั้งสาย
2558
369การประดิษฐ์และประเมินเมทริกซ์ของการนำความร้อนในรูปแบบปิด สำหรับไฟไนต์เอลิเมนต์สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบสี่จุดต่อเมธิศา จิตมานะ
2558
370การประพันธ์เพลง: เปียโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่งปิยภูมิ พรหมโยธิน
2558
371การประพันธ์เพลง: อิมพร็อมพ์ตูสำหรับฮอร์น 4 ตัวกับวงออร์เคสตราขนาดเล็กจิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม
2558
372การประมาณค่าควอนไทล์โดยตัวประมาณแบบกราฟด้วยข้อมูลที่ถูกตัดทิ้งแบบช่วงปัญญาพร นาควิทยานนท์
2558
373การประมาณค่าตำแหน่งโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเทียมโดยการฉีดสัญญาณที่ความถี่การสวิตช์ศุภโชค เตชะอุดมถาวร
2558
374การประมาณปริมาตรของเนื้อสมองตายจากโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลวนิดา เจริญสุข
2558
375การประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ในขั้นตอนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ปวินท์ อยู่พวง
2558
376การประเมินความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการมอนติคาร์โลวิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์
2558
377การประเมินความต้องการจำเป็นของครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากัลย์วิสาข์ ธาราวร
2558
378การประเมินความเปราะบางของชั้นน้ำบาดาลต่อการปนเปื้อนด้วยแบบจำลอง DRASTIC ขั้นสูงที่พัฒนาบนพื้นฐานของ MODFLOW และหลักสถิติศศินท์ จิระศิริรักษ์
2558
379การประเมินความเสี่ยงด้านการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ชัชวาลย์ คำหวาน
2558
380การประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนทางการหายใจของผู้ค้าขายริมถนนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนสุขุมวิทนรุตตม์ สหนาวิน
2558
381การประเมินความเสียหายจากความล้าของแผงกั้นเสียงพอลิเมอร์เสริมเส้นใยของรถไฟลอยฟ้าณัฐภัทร บัวเพ็ชร์
2558
382การประเมินค่าทางญาณวิทยาของวิกิพีเดียอดิศร กรอบกระจก
2558
383การประเมินผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทบนหลังคาต่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำปาลิตา คงธนคณากุล
2558
384การประเมินผลกระทบระหว่างภาคส่วนของการขาดแคลนน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ำน่านภวิสร ชื่นชุ่ม
2558
385การประเมินอัตราการเสื่อมสภาพโครงสร้างของสะพานคอนกรีตของกรมทางหลวงชนบทณัฐพงศ์ สุทธิยุทธ์
2558
386การประยุกต์ใช้วิธีการเลื่อนระยะเพื่อคัดเลือกจุดอันตรายบนทางหลวงพิณทิพย์ ศิระอำพร
2558
387การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเอกราช ประกอบกิจ
2558
388การประยุกต์ใช้อัลตราซาวด์ในการช่วยสกัดไขมันจากสาหร่ายและแนวทางการนำสาหร่ายหลังการสกัดมาใช้ประโยชน์รุ่งโรจน์ ศรีภูมิ
2558
389การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้องชลธิชา สีเหนี่ยง
2558
390การประยุกต์แนวคิดโครงการบ้านมั่นคง ในการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน
2558
391การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานครวลัญซ์อร เอื้อรัตนวงศ์
2558
392การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมาชัยวัฒน์ แก้ววิจิตร์
2558
393การประสานประโยชน์ในโครงการพัฒนาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์: กรณีศึกษาพื้นที่สะพานขาวฝั่งเหนือกฤษฎี วงศ์เหลืองอ่อน
2558
394การปรับตัวของนิตยสารตกแต่งบ้านในยุคหลอมรวมสื่ออมร มงคลแก้วสกุล
2558
395การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตหลักในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์วราลักษณ์ มณีฝั้น
2558
396การปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ชรินทร์พร นนท์ศิลา
2558
397การปรับปรุงการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยการวิเคราะห์พลศาสตร์ไม่เชิงเส้นปิยะณัฐ โมกข์ณรงค์
2558
398การปรับปรุงความต้านทานต่อการขีดข่วนของชิ้นส่วนภายในรถยนต์ที่ผลิตจากคอมพาวนด์พอลิโพรพิลีนพิชามญชุ์ องค์ศรีตระกูล
2558
399การปรับปรุงความถูกต้องในการจำแนกพรรณไม้ป่าชายเลนโดยใช้การวิเคราะห์เชิงวัตถุและการวิเคราะห์เนื้อภาพณกร วัฒนกิจ
2558
400การปรับปรุงค่าความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการอบแห้งสรารัตน์ ชาลีกัน
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next