DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
35715โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการณัฐา โอวาททัศนีย์
2552
35716โครงการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ศาสตร์สำหรับวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไพโรจน์ อุตรพงศ์
2516
35717โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษาวิทยาลัยครูสกลนครคมสัน อุสุมสารเสวี
2520
35718โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์เรวัต เปี่ยมระลึก
2523
35719โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ปรีดา วรปรีดา
2523
35720โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูเพชรบุรีสมพร สุขวิเศษ
2525
35721โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูมหาสารคามวรกิต วัดเข้าหลาม
2522
35722โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1มนัส บุญประกอบ
2522
35723โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทยวนิดา สุวรรณเพ็ญ
2523
35724โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารการศึกษา สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)ประภัสสร์ รุจิพร
2522
35725โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นธีรกุล ศรีจันทพงศ์
2512
35726โครงการจัดตั้งหน่วยเทปโทรทัศน์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียนวิภาวี ตุวยานนท์
2524
35727โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
2523
35728โครงการจัดและดำเนินงานศูนย์โสตทัศนศึกษาของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแห่งประเทศไทยรัมภา ไตชิละสุนทร
2521
35729โครงการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมสำหรับประชากรไทย การวัดขนาดทางกายวิภาคของกระดูกต้นขาส่วนต้น การสร้างแบบจำลองกระดูกต้นขา และการวิเคราะห์จำนวนขนาดสำหรับการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมภพ เหลืองจามีกร
2550
35730โครงการชุมชนสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจนครบาลปกรณ์ ไพรอังกูร
2536
35731โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพรรณพิมล กุลบุญ
2519
35732โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วย ในที่โรงพยาบาลราชวิถีเทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม
2535
35733โครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ที่มีทรัพย์ส่วนกลาง : การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจซื้อของผู้อยู่อาศัยอารยา แสงวิโรจน์กุล
2536
35734โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาวินชัย อุยางกูร
2524
35735โครงการธนาคารข้าว : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีสฤษดิ์ ไสยโสภณ
2525
35736โครงการนำร่องผลการทำสุวคนธบำบัดต่อพฤติกรรมกระสับกระส่ายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ณ คลินิกโรคสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ
2554
35737โครงการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรเชษฐ จิตตะวิกูล
2526
35738โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราชวิรุจ ถิ่นนคร
2547
35739โครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯพรรณี กุลสุมิตราวงศ์
2526
35740โครงการปรับปรุงและวางผังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพองอาจ รัชเวทย์
2525
35741โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปางทิพวรรณ สีดลรัศมี
2522
35742โครงการย้ายชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลกวิรุฬห์ พันธุ์อุดม
2543
35743โครงการย้ายและการออกแบบผังแม่บทวิทยาลัยอุเทนถวายสุธัญญะ นุมานิต
2522
35744โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไปศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม
2518
35745โครงการและการออกแบบวัดบางกุ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภิรายุ มารศรี
2557
35746โครงการและงานออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวาณี เกตกินทะ
2525
35747โครงการวางผังและการออกแบบอาคารเขตพุทธาวาส วัดเขาทำเทียม จังหวัดสุพรรณบุรีพัชรนันท์ จันทร์ไทย
2558
35748โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนโดยใช้อัลจิเนท/เจลลาติน เป็นโครงเลี้ยงเซลล์พัชราภา โอสธีรกุล
2554
35749โครงการศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุเมธ รุจิวณิชย์กุล
2520
35750โครงการศูนย์โสตทัศนศึกษาสำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สมภพ โรจนพันธ์
2517
35751โครงการสต็อคสินค้าข้าวตามฤดูกาลในประเทศไทยสุวาณี เจริญสุริยฉัตร
2523
35752โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านณรงค์ หาเรือนเงิน
2550
35753โครงการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทิพา จันทรคามิ
2525
35754โครงการเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยบริการการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครูเทพสตรีมานิตา ศรีสาคร
2525
35755โครงการเสนอแนะการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุพัตรา สกุลครู
2520
35756โครงการเสนอแนะจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูอุบลราชธานีมานิต ยอดเมือง
2519
35757โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์โทรทัศน์การศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมนต์ทิพย์ ดวงเด่น
2517
35758โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์โทรศัพท์เพื่อการศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครวิว เนียมพยัคฆ์
2518
35759โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับวิทยาลัยครูจันทรเกษมโกวิท วิวัฒน์ศร
2519
35760โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงนราพร มยุระสาคร
2519
35761โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยพณิชยการบางนาอิงพร ไชยสิทธิ์
2520
35762โครงการเสนอแนะเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยเปิด ในประเทศไทยวนิดา ตั้งศรีพงษ์กูล
2521
35763โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครชุลี ชัชวาลกิจ
2526
35764โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล
2528

previous  706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 next