DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
35715ความหลากหลายของยีนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในคน สุกร และสัตว์ปีกที่แยกได้ในประเทศไทยณัฐกานต์ ทิพม้อม
2552
35716ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยรุ่งธรรม เกษโกวิท
2551
35717ความหลากหลายของรูปแบบในจีนของ Pf155/RESA ของ Plasmodium falciparum ที่พบในประเทศไทยสิริวดี ชมเดช
2539
35718ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนโซเดียมไดคาร์บอกซิเลตโคทรานสปอร์ตเตอร์-1 ในผู้ป่วยไทยโรคนิ่วไตภัทริน อุดมศิลป์
2557
35719ความหลากหลายของสาหร่ายทนร้อนในลำธารน้ำพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอนอังคณา คณีกุล, 2519-
2544
35720ความหลากหลายของแอนติเจนยีนสองชนิด (เอ็มเอสพี 1 และ เอ็มเอสพี 2) ของ Plasmodium Falciparum ในประเทศไทย ตรวจหาโดยพีซีอาร์และดีเอ็นเอติดตามกาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2538
35721ความหลากหลาย ความจำเพาะของราไมคอร์ไรซาต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Doritis pulcherrima Lindl.สมเจตน์ เอกมหาสวัสดิ์
2551
35722ความหลากหลายทางชนิดของแมงมุมในพื้นที่ป่าทุติยภูมิ และพื้นที่เกษตรที่ตำบลไหล่น่าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่านนรินทร์ ชมภูพวง
2554
35723ความหลากหลายทางชนิดและความชุกชุมของมดที่พื้นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติศรีน่านนราธิป จันทรสวัสดิ์
2549
35724ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งทะเล คลองปากเมง จังหวัดตรังพรเทพ พรรณรักษ์
2547
35725ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมาสุจิณณา คุณรักษา
2544
35726ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียบางกลุ่ม ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมาวิสา ฉิมน้อย
2542
35727ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ที่ตำแหน่ง SNP45/SNP276 ในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตันวันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ
2554
35728ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมาสุวิชา บุญเลี้ยง
2542
35729ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces sp. บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมบริเวณไอทีเอสศจิษฐา ประเสริฐกุล, 2522-
2547
35730ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอสสายรัก กวางแก้ว
2545
35731ความหลากหลายทางพันธุกรรมชนิดซิงเกิลนิวคลีโอไทด์ พอลีมอร์ฟิซึม ของทูเมอร์ เนโครซิสแฟคเตอร์ แอลฟายีน และการเกิดภาวะเนื้อเยื่อต่อต้านกันชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากจากผู้บริจาคพี่น้องที่มีเอชแอลเอ แอนติเจนตรงกันอรรคพล พูลเจริญ
2557
35732ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน miR-149, miR-499 และ miR-101-1 ที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังพรพิตรา ประเทศรัตน์
2556
35733ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนโซเดียมไดคาร์บอกซิเลต โคทรานสปอร์ตเตอร์-1 ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตศราวุฒิ แซ่ภู่
2551
35734ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังวิชญา กันบัว
2541
35735ความหลากหลายและบทบาทของปลวกและมดในระบบนิเวศป่าเต็งรัง จังหวัดน่าน : รายงานวิจัยดวงแข สิทธิเจริญชัย
ชัชวาล ใจซื่อกุล
นราธิป จันทรสวัสดิ์
2555
35736ความหลากหลายและปริมาณแพลงก์ตอนพืชตามฤดูกาลในบ่อกุ้งร้าง / กมลวรรณ มิตรกระจ่างกมลวรรณ มิตรกระจ่าง
2546
35737ความหวัง การมองโลกในแง่ดี การเผชิญปัญหา และความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนปิยพัฒน์ วงศ์สินอุดม
2557
35738ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความสามารถในการฟื้นคืนได้ : ตัวแปรทำนายผลงาน ความพึงพอใจในงาน ความสุขในการทำงานและความผูกพันกับองค์การสุมาลินี มธุรพจน์พงศ์
2555
35739ความหวังและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาวราภรณ์ รัตนาวิศิษฐิกุล
2545
35740ความเห็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวสายการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์รัตนาภรณ์ ศรีอำพันธ์
2539
35741ความเห็นของประชาชนต่อการออกแบบสารในภาวะวิกฤตสิโนบล สายเพ็ชร
2561
35742ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติคลินิก ในการตรวจคัดกรองไขมันในเลือดในคนไทยสุภาภรณ์ สุดหนองบัว
2540
35743ความเห็นเชิงปรึกษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกรณีการสร้างกำแพงในดินแดนที่ถูกยึดครองของปาเลสไตน์และผลลัพท์ต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าประเทศวรียา หยึกประเสริฐ
2549
35744ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครวีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ
2560
35745ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)เกรียงไกร รอบรู้
2553
35746ความเหมาะสมของการลงโทษ : ศึกษากรณีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกอปรลาภ อภัยศักดิ์
2545
35747ความเหมาะสมของการส่งออกยางพาราด้วยเรือชายฝั่งสงคราม อาฮูวารี
2546
35748ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้างวัชระ เพียรสุภาพ
2540
35749ความเหมาะสมด้านกายภาพของการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีนิกร ด้วงทรง
2540
35750ความเหมาะสมในการกำหนดมาตรการทางอาญาต่อการกระทำที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากนอกราชอาณาจักรณัฐพล มัตติทานนท์
2555
35751ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญาพรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
2536
35752ความเหมาะสมและความจำเป็นในการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวีรดา เบ็ญจาธิกุล
2553
35753ความเหลื่อมกันระหว่างเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์ กับข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเอเชียวศินี เคารพาพงศ์
2539
35754ความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างกับวัฏจักรเศรษฐกิจจารุวัฒน์ เอมซ์บุตร
2560
35755ความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานครชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
2558
35756ความเหินห่างทางการเมืองของคนกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการบริหารราชการของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ระหว่าง มีนาคม 2536-มีนาคม 2538เจฏิกา เอกแสงศรี
2539
35757ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยจารุวรรณ ศรีภักดี
2560
35758ความอยู่รอดขององค์การ : กรณีเรื่องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสัตตบุศย์ เมฆวิชัย
2524
35759คอขวดจราจรจากแถวคอยที่ออกจากทางด่วนสรรพัชญ์ ธีระบุตร
2552
35760คอนกรีตบล็อกที่เตรียมจากเถ้าลอยชานอ้อยที่ผ่านการดูดซับตะกั่วและโครเมียมวรพจน์ พนมพรพานิช
2547
35761คอนกรีตผสมซ้ำด้วยสารลดน้ำพิเศษอภิชาติ จันทรทรัพย์
2532
35762คอนแชร์โตสำหรับทรอมโบนกับวงเครื่องลมทองเหลืองพิสิฐ พิริยะภรณ์
2546
35763คอนแชร์โตสำหรับเปียโนและวงออร์เคสตรา หมายเลข 1ดลฤทัย ศรีเจริญ
2551
35764คอนเวอร์เตอร์หลังชนหลังสามระดับทิศทางเดียวแบบใหม่ที่อาศัยทฤษฎีเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน
2557

previous  706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 next