DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36203เครื่องหมายทางพันธุกรรมของข้าว Oryza sativa L. พันธุ์เหลืองประทิวสายพันธุ์ทนเค็มที่ตรวจสอบโดยวิธีอาร์เอพีดีปารวี ธิกาศ, 2521-
2546
36204เครื่องหมายพันธุกรรมของข้าวทนเค็มที่คัดเลือกจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อวิจิตรา สมรรคนัฏ
2543
36205เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำขนาด 12 กิโลโวลต์แอมแปร์ ที่ใช้เอสซีอาร์อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
2538
36206เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ขนาด 10 กิโลวัตต์อมร ตันวรรณรักษ์
2536
36207เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ที่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบสามสถานะธนากร ศุภจินตกุล
2535
36208เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำชนิดเรโซแนนซ์ขนาน ที่มีกระแสฮาร์มอนิกต่ำในสายกำลังลักษมณ์ กิจจารักษ์
2539
36209เครื่องอบกล้วยโดยใช้พลังงานไฟฟ้าควบแสงอาทิตย์นิมิตร บัวเล็ก
2526
36210เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยพลังแสงอาทิตย์สุธีร์ ซื่อตรง
2529
36211เครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการถ่ายโอนความร้อนด้วยของไหลสำคัญ รัตนบุรี
2532
36212เครื่องอ่านภาพแผ่นโลหะเรียบปรเมษฐ์ จินุพันธุ์
2537
36213แคดเมียมและสังกะสีในน้ำ ตะกอนและหอยกาบ Hyriopsis myersiana ของแม่น้ำปิงศักดิ์สิรินทร์ ธีรพันธุ์เสถียร
2538
36214แครีโอไทพ์ของแคทฟิชน้ำจืดบางชนิดวีณา วิลาสเดชานนท์
2520
36215แครีโอไทพ์ของปลากัดไทย (Betta splendens Regan)ศุภาภรณ์ รัตนธรรม
2519
36216โครงการการสอนอ่านภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเจือจันทร์ จงสถิตอยู่
2514
36217โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการณัฐา โอวาททัศนีย์
2552
36218โครงการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ศาสตร์สำหรับวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไพโรจน์ อุตรพงศ์
2516
36219โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี่ทางการศึกษาวิทยาลัยครูสกลนครคมสัน อุสุมสารเสวี
2520
36220โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์เรวัต เปี่ยมระลึก
2523
36221โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ปรีดา วรปรีดา
2523
36222โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูเพชรบุรีสมพร สุขวิเศษ
2525
36223โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูมหาสารคามวรกิต วัดเข้าหลาม
2522
36224โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1มนัส บุญประกอบ
2522
36225โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทยวนิดา สุวรรณเพ็ญ
2523
36226โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารการศึกษา สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)ประภัสสร์ รุจิพร
2522
36227โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นธีรกุล ศรีจันทพงศ์
2512
36228โครงการจัดตั้งหน่วยเทปโทรทัศน์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียนวิภาวี ตุวยานนท์
2524
36229โครงการจัดและดำเนินการหน่วยพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล ในโรงพยาบาลอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
2523
36230โครงการจัดและดำเนินงานศูนย์โสตทัศนศึกษาของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแห่งประเทศไทยรัมภา ไตชิละสุนทร
2521
36231โครงการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมสำหรับประชากรไทย การวัดขนาดทางกายวิภาคของกระดูกต้นขาส่วนต้น การสร้างแบบจำลองกระดูกต้นขา และการวิเคราะห์จำนวนขนาดสำหรับการจัดสร้างข้อสะโพกเทียมภพ เหลืองจามีกร
2550
36232โครงการชุมชนสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจนครบาลปกรณ์ ไพรอังกูร
2536
36233โครงการใช้โทรทัศน์สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพรรณพิมล กุลบุญ
2519
36234โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วย ในที่โรงพยาบาลราชวิถีเทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม
2535
36235โครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ที่มีทรัพย์ส่วนกลาง : การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจซื้อของผู้อยู่อาศัยอารยา แสงวิโรจน์กุล
2536
36236โครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) : การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาวินชัย อุยางกูร
2524
36237โครงการธนาคารข้าว : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีสฤษดิ์ ไสยโสภณ
2525
36238โครงการนำร่องผลการทำสุวคนธบำบัดต่อพฤติกรรมกระสับกระส่ายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ณ คลินิกโรคสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ
2554
36239โครงการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรเชษฐ จิตตะวิกูล
2526
36240โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราชวิรุจ ถิ่นนคร
2547
36241โครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯพรรณี กุลสุมิตราวงศ์
2526
36242โครงการปรับปรุงและวางผังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพองอาจ รัชเวทย์
2525
36243โครงการพัฒนาคณาจารย์ของวิทยาลัยครูลำปางทิพวรรณ สีดลรัศมี
2522
36244โครงการย้ายชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลกวิรุฬห์ พันธุ์อุดม
2543
36245โครงการย้ายและการออกแบบผังแม่บทวิทยาลัยอุเทนถวายสุธัญญะ นุมานิต
2522
36246โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไปศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม
2518
36247โครงการและการออกแบบวัดบางกุ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภิรายุ มารศรี
2557
36248โครงการและงานออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวาณี เกตกินทะ
2525
36249โครงการวางผังและการออกแบบอาคารเขตพุทธาวาส วัดเขาทำเทียม จังหวัดสุพรรณบุรีพัชรนันท์ จันทร์ไทย
2558
36250โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนโดยใช้อัลจิเนท/เจลลาติน เป็นโครงเลี้ยงเซลล์พัชราภา โอสธีรกุล
2554
36251โครงการศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุเมธ รุจิวณิชย์กุล
2520
36252โครงการศูนย์โสตทัศนศึกษาสำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สมภพ โรจนพันธ์
2517

previous  716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 next