DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36303โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดพิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
2522
36304โครงสร้างของผลึกทานทาลัมเฟอรัสฟอสไฟด์ปราโมทย์ ฉลูกัลป์
2519
36305โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และ การบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษาลำประโดง และร่องสวนในโครงข่ายเส้นทางน้ำ คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่, นนทบุรีหญิง ผโลปกรณ์
2552
36306โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน์
2548
36307โครงสร้างของหน่วยแก่นของกริยาวลีนววรรณ พันธุเมธา
2510
36308โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยสมปรารถนา รัทยานนท์
2535
36309โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น : วิเคราะห์ในเชิงปริมาณแบบพึ่งพาวัชรี อิทธิอาวัชกุล
2526
36310โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด:กรณีศึกษา โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้าวาทิต เหมไหรณย์
2558
36311โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงพิเศษ (AI-Zn-Mg-Cu) ภายหลังการแข็งตัวและภายหลังกระบวนการอบเป็นเนื้อเดียวที่ผ่านการหล่อด้วยกระบวนการ Direct Chill ภายใต้การกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำปราโมทย์ ธีรทีปวิวัฒน์
2551
36312โครงสร้างจุลภาคในสภาพหล่อและโครงสร้างจุลภาคภายหลังฝ่านกระบวนการอบให้เป็นเนื้อเดียวของโลหะผสมอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูงพิเศษ (A1-10Zn-1-2.5Mg-1-2.3Cu-0.14Zr) ที่หล่อด้วยกระบวนการ Direct Chill ภายใต้การกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าแขขวัญ โก๊สุโข
2550
36313โครงสร้างต้นทุนการขนส่งข้าวหอมมะลิไทยณัฐพงศ์ สันติวัฒนธรรม
2545
36314โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อยพรชัย ท้วมปาน
2545
36315โครงสร้างต้นทุนรถตู้โดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสุรเดช สุจริตกุล
2556
36316โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย และผลกระทบต่อการใช้ในประเทศไทยก้องเกียรติ ร่มสงฆ์
2547
36317โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินภัสรินทร์ เพชรชำลิ
2554
36318โครงสร้างตลาด พฤติกรรมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย และผลกระทบที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจน้ำเพ็ชร สินทวี
2522
36319โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในอุตสาหกรรมผ้าอนามัยสุทธิยา พานิชกุล, 2522-
2544
36320โครงสร้างตลาดสุราในประเทศไทยหลังการเปิดเสรีชัยพร เซียนพานิช
2549
36321โครงสร้างทางการเมืองสมัยสุโขทัยวิไลลักษณ์ เมฆารัตน์
2524
36322โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลนสุริย์ศรี วงษ์สกุล
2535
36323โครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (พ.ศ.2537-2541)มงคล ปิยะทัสสกร
2541
36324โครงสร้างใบของพืชในบริเวณป่าชายหาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อติพร หวังวัชรกุล
2538
36325โครงสร้างประชากรของกุ้งในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครเกศยา นิลวานิช
2542
36326โครงสร้างประชากรของปลาในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครประภาพร วิถีสวัสดิ์
2542
36327โครงสร้างประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) จากฝั่งทะเลอันดามันโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์จากยีน Cytochrome b เป็นเครื่องหมายพันธุกรรมปวันรัตน์ บัวโรย
2557
36328โครงสร้างป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมืองและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองพัชรี เอี่ยมผา
2526
36329โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข
2549
36330โครงสร้างผลึกและค่าช่องว่างแถบพลังงานของสารประกอบกึ่งตัวนำ Cu2In4Se7เกรียงไกร วันทอง
2544
36331โครงสร้างพื้นที่ตงถี่เพื่อประหยัดพลังงานกฤษฎา กาญจนรัชต์
2553
36332โครงสร้างภูมินิเวศ กับ บทบาทของป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา : ป่าชุมชน ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรปิยาภัทร์ นามไพร
2555
36333โครงสร้างภูมินิเวศกับบทบาทภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่าทามและ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในด้านการบริการเชิงนิเวศของพื้นที่ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมบุศรา สำราญเริงจิตต์
2555
36334โครงสร้างไม้ไผ่ช่วงพาดกว้างณฤทธิ์ ไชยคีรี
2547
36335โครงสร้างระบบการสนเทศเพื่อการบริหารองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุขมัทนา บริสุทธิ์
2522
36336โครงสร้างระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานธนาคารบรรณวิทย์ บุญญรัตน์
2520
36337โครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
2549
36338โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรีนิพนธ์ รอดภัย
2525
36339โครงสร้างและคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายผสมรวมในกระบวนการผลิตโดยใช้เตาเผาปูนซีเมนต์ขนาดย่อส่วนณัฎธารา ตั้งกิตติธารา
2552
36340โครงสร้างและนโยบายของสถานีวิทยุซี.อาร์.ไอ ปักกิ่ง ภาคภาษาไทยวรามาส แซ่ซื้อ
2550
36341โครงสร้างและเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ลูกทุ่งที-แชนแนลชณัธ ภาคย์กิจจากุล
2549
36342โครงสร้างและบทบาทของรัฐสภาไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2517, 2521 และ 2534ขจรศักดิ์ ปานสาคร
2538
36343โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์วีรญา จันทร์ไพแสง
2551
36344โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสื่อมวลชนไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาอนุลักษณ์ สุขพงษ์
2537
36345โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานครชัญญาภรณ์ ลาดเสนา
2553
36346โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551พิมพกานต์ ทิศอุ่น
2555
36347โครงสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์ประกอบชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับตำบล : การศึกษากรณีตัวอย่างพรทิพย์ อมาตยกุล
2526
36348โครงสร้างเหล็กช่วงกว้างสำหรับอาคารขายรถมือสองกฤต เสถียรพัฒนากูล
2551
36349โครงสร้างเหล็ก สำหรับบ้านพักอาศัยศิริชัย ศิลปรัศมี
2549
36350โครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการในประเทศไทยสมชาย เก้านพรัตน์
2538
36351โครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์ที่ให้บริการฟังเพลงออนไลน์แบบ On-demandสุกัลยา คงประดิษฐ์, 2524-
2547
36352โครงสร้างองค์ประกอบและแนวโน้มการทดแทนของสังคมพืช ในระบบนิเวศป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพ็ญศรี ศรีกัญหา
2539

previous  718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 next