DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36527ตำนานพระธาตุของชนชาติไท : ความสำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมปฐม หงษ์สุวรรณ
2548
36528ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์ภัทริยา กัลยานาม
2543
36529ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์ภัทริยา กัลยานาม, 2518-
2543
36530ตำรวจกับการใช้ความรุนแรงทางการเมืองพีรพร บุญลอย
2538
36531ตำรวจกับการเมืองไทยสิริวุฒิ หงษ์พานิช
2519
36532ตำรวจตระเวนชายแดนกับการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองสุรพล อยู่นุช
2530
36533ตำรวจท่องเที่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว : ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติเกชัย ซอประเสริฐ
2539
36534ตำรวจบ้านกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองคัชเขต ครองบุญ
2539
36535ตำราทั้งสี่ กับการผลิตซ้ำอุดมการณ์ในการรักษาเสถียรภาพของสังคมจีนสยุมพร ฉันทสิทธิพร
2558
36536ตำราประพันธศาสตร์ไทย : แนวคิดและความสัมพันธ์กับขนบวรรณศิลป์ไทยธเนศ เวศร์ภาดา
2543
36537ตำแหน่งของคำต่างประเทศในการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีการเรียนคำโยงคู่กานดา หงษ์ริกุล
2523
36538ตำแหน่งของอินเตอร์นิวรอนที่ส่งเส้นใยประสาท ไปควบคุมเซลล์ประสาทสไปโนซีรีเบลล่าในหนูตะเภาจันทรวรรณ แสงแข
2534
36539ตำแหน่งเชิงมุมของเจ็ตควบคุมตามแนวเส้นรอบวงที่เหมาะสมต่อการเหนี่ยวนำการผสมของเจ็ตในกระแสลมขวางเชาวน์วัฒน์ เต็กฮวด
2558
36540ตำแหน่งที่เหมาะสมของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอานุภาพ เมธีกุล
2536
36541ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของอุกกาบาตธัญญา นาวีสิทธิ์
2534
36542ตำแหน่งอ้างอิงทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาทเฟเชียลโดยใช้ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid กล้ามเนื้อ posterior belly of digastric และขอบหลังของกระดูกขากรรไกรล่างณัฐธิดา ราชแก้ว
2556
36543ตำแหน่งอ้างอิงทางกายวิภาคศาสตร์นัยทางคลินิกสำหรับหัตถการดูดไขมันบริเวณใบหน้าส่วนล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อเซอวิโคเฟเชียลดิวิชันของเส้นประสาทเฟเชียลเบญริตา จิตอารี
2557
36544ใต้เงาแห่งอดีต : การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างภาพแทนแบบกอทิกในงานเขียนของ จินตวีร์ วิวัธน์ กับ พงศกร จิดดาวัฒนะวีรี เกวลกุล
2552
36545ไตรวิถีแห่งการเรียนรู้ : การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา
2553
36546ถนนคนเดินสำหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างถนนราชดำเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่วัฒนา บุญเลี้ยง
2556
36547ถนนพม่ากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ. 1937-1949 : ศึกษากรณีเมืองบามอนิตยาภรณ์ พรมปัญญา, 2520-
2547
36548ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาขอนแก่นประไพ เลิศธีระวิวัฒน์
2532
36549ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทยจิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร
2521
36550ถ้อยคำนัยผกผันในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิชอรกัญญา อนันต์ทรัพย์สุข
2559
36551ถ้อยคำสำนวนใหม่ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2541น้ำเพชร สายบุญเรือน
2543
36552ถ้อยคำแสดงการเป็นผู้ฟังของผู้ร่วมสนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันในบทสนทนาภาษาไทยนริศรา หาสนาม
2558
36553ถังกรองชีวภาพแบบไหลลงที่ใช้เปลือกหอยเป็นตัวกลางกรองวชิรา สันพนวัฒน์
2543
36554ถังเก็บน้ำร้อนราคาถูกวิญญู จินตนาวัฒน์
2523
36555ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดพงศธร โค้วคชาภรณ์
2538
36556“ถึง” : การศึกษาเชิงประวัติกรองกานต์ รอดพันธ์
2555
36557ถุงหลายชั้นที่ใช้พอลิโพรพิลีนเป็นฟิล์มปิดผนึกสำหรับบรรจุน้ำมะม่วงเข้มข้นชวัลวิทย์ รัศมีพจน์
2554
36558แถบอสุทธิบริเวณหางในสารกึ่งตัวนำที่ถูกโดปอย่างหนัก โดยวิธีนับต่ำสุดเผชิญชัย ไชยสิทธิ์
2525
36559แถวคอยเครื่องบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ในสภาพไม่สม่ำเสมอพยุงศักดิ์ รวยรื่น
2519
36560ทดสอบผลกระทบของ ระยะเวลาในปฏิกิริยา และความเข้มข้นของสารเคมี ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการเคลือบผิวกระจกเงาวุฒินันท์ ผลภาษี
2551
36561ทรรศนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานครต่อนิตยสารการ์ตูนเรืองสิริ นิชรัตน์
2527
36562ทรรศนะของนักเรียนโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษาต่อนิตยสารวัยรุ่นพัชรินทร์ แก้วเกียรติยศ
2532
36563ทรรศนะของนักเรียนสังคมวิทยาไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534ยุพดี กะจะวงษ์
2526
36564ทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534หรรษา ประนอมสกุล
2526
36565ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ ตามแนวการคิดแบบวิจารณญาณในสาขาทัศนศิลป์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสาวิตรี บุตรเล็ก
2548
36566ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534สิริถนอม รัตนะรัต
2526
36567ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยไทย ต่อการจัดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534ศิริรักษ์ พ่วงพรพิทักษ์
2527
36568ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้พระมหาไพรสันต์ สุวรรณไตร
2550
36569ทรรศนะของวิตต์เกนสไตน์เกี่ยวกับจิตของสัตว์ธน วงศ์เครือมั่น
2544
36570ทรรศนะทุนนิยมที่มีต่อมนุษย์ ในนิทาน ของ ลา ฟองแตวิทยา เศรษฐวงศ์
2525
36571ทรรศนะเรื่องการติดข้อง และความหลุดพ้นในปรัชญาเชนพัชราภรณ์ คชสังข์สีห์
2524
36572ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญาสุจิตรา อ่อนค้อม
2523
36573ทรรศนะเรื่องความหลุดพ้นในปรัชญาอินเดียนวนิต ประถมบูรณ์
2520
36574ทรรศนะเรื่องศูนยตาของนาคารชุนสุมาลี ฉิมตระกูล
2520
36575ทรรศนะเรื่องเสรีภาพของคาร์ล มาร์กซ์พจมาน บุญไกรศรี
2549
36576ทรัพย์ส่วนกลางที่สามารถสร้างรายได้ให้นิติบุคคลอาคารชุด: กรณีศึกษานิติบุคคลอาคารชุด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประภารัตน์ เฮงทรัพย์กูล
2559

previous  722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 next