DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36527เจตคติของนักการเมืองไทยต่อปัญหาเด็กถูกกระทำทารุณทางเพศชวนพิศ เซ่งถาวร
2539
36528เจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์, 2524-
2547
36529เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรักจุฑาธิป วัชรานนท์
2550
36530เจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาในโรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาขวัญใจ อธิปัญญาวงศ์
2556
36531เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขตการศึกษา 12ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง
2530
36532เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9จำนงค์ คำภาสัน
2530
36533เจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันวีรนุช วงศ์คงเดช, 2518-
2547
36534เจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครนนทลี วิชพันธุ์
2525
36535เจตคติต่อผู้ป่วยสูงอายุและพฤติกรรมของพยาบาล ณะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยสูงอายุสุภรณ์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
2535
36536เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยสุดรัก ลครพล
2554
36537เจตคติต่อเรื่องสิทธิผู้ป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์และพยาบาล ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาสุภาภรณ์ มาตรพลากร
2546
36538เจตคติที่มีต่อภาวะหมดประจำเดือนและภาวะซึมเศร้า ของสตรีวัยเปลี่ยนในโรงพยาบาลป่าโมกสมถวิล สินธุประสิทธิ์, 2504-
2545
36539เจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของ จังหวัดลำพูนแพรว สมบัติใหม่
2553
36540เจ็ตที่หมุดควงในกระแสลมขวาง : การศึกษาด้วยโฟลวิชชวลไลเซชันปราโมทย์ ลิ้มดำรงธรรม
2550
36541เจตนาย่อมเล็งเห็นผล : วิเคราะห์รูปแบบ ทฤษฎี และการปรับใช้สมชาย พฤกษ์ชัยกุล
2539
36542เจตนารมณ์และข้อเท็จจริงของการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง : ศึกษากรณีพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอมฤต วุ่นพูลสมบัติ
2555
36543เจ็ตปฐมภูมิที่มีเจ็ตทุติยภูมิฉีดแบบพัลส์ตามแนวเส้นรอบวงสุพจน์ เทพพิพัฒน์
2546
36544เจ้าของร่วมอาคารชุดธนพล อินทนันท์
2534
36545เจ้าพ่อกับการเมือง : การเชื่อมโยงของข่ายใยอำนาจในระบบการเมืองไทยเชาวนะ ไตรมาศ
2537
36546เจ้ามือหวยใต้ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลทางการเมืองนฤมล นิตยจินต์
2534
36547เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยการปกครองแบบเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2435อรียา เสถียรสุต
2515
36548โจรในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพีรศักดิ์ ชัยได้สุข
2545
36549ฉลากสิ่งแวดล้อมกับองค์การการค้าโลก : กรณีศึกษาฉลากประเภทที่ 1สุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง
2546
36550ฉันทลักษณ์ไทยร่วมสมัยในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัยนา สุทธิธรรม
2518
36551ฉันทลักษณ์ในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : การสืบทอด การสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์กับสุนทรียภาพทางวรรณศิลป์กีรติ ธนะไชย, 2521-
2547
36552ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้ารัชนีกร รัชตกรตระกูล
2549
36553ชนชั้นกลางและประชาธิปไตย : มุมมองเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและฟิลิปปินส์มูนีเราะฮ์ ยีดำ
2555
36554ชนชั้นทางสังคมกับโรคจิตสุพัตรา เพชรมุนี
2517
36555ชนชั้นนำในการเมืองไทยปัจจุบัน : การศึกษากระบวนการผลิตซ้ำทุนวัฒนธรรมตามแนวปิแอร์ บูร์ดิเออรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
2550
36556ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจของชุมชนชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นิคม สุวรรณรุ่งเรือง
2531
36557ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อังกูร สุ่นกุล
2540
36558ชนิดของนิ่ว ปัจจัยเสี่ยงทางเมแทบอลิกของการเกิดนิ่ว และโปรไฟล์ของกรดอะมิโนในผู้ป่วยโรคนิ่วไตเด็กศศิภา หมื่นศรี
2553
36559ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่นวันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
2531
36560ชนิด ความชุกชุม และการกระพริบแสงของหิ่งห้อยในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรีนพรัตน์ พงศ์จันทร์
2556
36561ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจงกลณี แช่มช้าง
2529
36562ชนิดและความชุกชุมของซีสต์ของไดโนแฟลกเจลเลตในผิวตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา ศรีราชาและแหลมฉบังดุสิต ศรีวิไล
2545
36563ชนิดและปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ละลายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าจีน และอ่าวไทยตอนบนวัชรี ชาตกิตติคุณวงศ์
2529
36564ชนิดและปริมาณโปรตีนในเหง้ากระชายเหลืองและกระชายดำที่ศึกษาด้วยเทคนิค Label-free LC-MS/MSพิชญา ลักษณะวิลาศ
2558
36565ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีอารีย์ อัศวปราการกุล
2529
36566ชลภาพน้ำฝน-น้ำท่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครพัชรศักดิ์ อาลัย
2543
36567ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดที่มีเขื่อนกั้นภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงชัชชัย หอมสุด, 2519-
2545
36568ชลศาสตร์ของการชะล้างน้ำในคลองโดยน้ำขึ้นน้ำลงศุภกร ศิรพจนกุล
2546
36569ชลศาสตร์ของการไหลข้ามสันทางระบายน้ำล้นในแนวไม่ตรงจิตติ กนกวิจิตร
2539
36570ชลศาสาตร์ของการไหลลอดประตูระบายโดยแบบจำลองชลศาสตร์อดิศักดิ์ เยาวพัฒน์
2539
36571ช่วงของค่ามาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีของโปรแกรมพนิตา เมนะเนตร, 2524-
2547
36572ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลจตุพร กัลยากิตติกุล
2548
36573ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับฟังก์ชั่นการอยู่รอด เมื่อข้อมูลมีค่าที่ถูกตัดทิ้งเจษฎา สุทธิอุดม
2539
36574ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนความน่าจะเป็นในตัวแบบการถดถอยโลจิสติกราตรี จรัสมาธุสร, 2521-
2547
36575ช่วงค่าอ้างอิงของการทำงานของต่อมไทรอยด์ในแต่ละไตรมาสของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การศึกษาแบบไปข้างหน้าจารุวรรณ คงกิจ
2559
36576ช่องแคบมะละกากับความมั่นคงของอินโดนีเซียและมาเลเซียกิตติมา จันทร์ตรี
2532

previous  722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 next