DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36646ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนศรัญญา ชัยจำรัส
2551
36647ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2551
36648ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชนธัญญาภรณ์ จันทรเวช
2549
36649ชีวิตครอบครัวในแหล่งเสื่อมโทรม: ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์ในแหล่งเสื่อมโทรมคลองเตยชลาทิพย์ ปุณณะบุตร
2524
36650ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา
2531
36651ชีวิตและกวีนิพนธ์ของเทือก บรรทัดนันดา การแข็ง
2552
36652ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยชลวรรณ วงษ์อินทร์
2548
36653ชีวิตหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงวารุณี แสงกาญจนวนิช
2546
36654ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครจันทกานติ์ ฉายะพงศ์
2555
36655ชื่อที่ไม่มีสิ่งรองรับในทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก้ไพลิน ปิ่นสำอางค์
2549
36656ชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์กฤตพล วังภูสิต
2555
36657ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์
2558
36658ชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาการแพทย์เบื้องต้น ตามหลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุขวิญญู มีมั่งคั่ง
2520
36659ชุดการสอนรายบุคคลวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลละเอียด อุดมรัตน์
2519
36660ชุดของสัญญะในการสร้างความหมายของข่าวอาชญากรรม ที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล
2545
36661ชุดเครื่องมือวินิจฉัยจุดอ่อน จุดแข็ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์
2546
36662ชุดตรวจสอบโพรเจสเทอโรนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์สุนิสา แก้ววิเศษ
2551
36663ชุดตรวจสอบสารนอร์ฟลอกซาซินโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์ศานิกานต์ เสนีวงศ์
2551
36664ชุดตัวเลขตรรกยะสำหรับการเข้ารหัสอาร์เอนแบบเชื่อมตรงพิภพ เทียนประภาสิทธิ์
2559
36665ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล สำหรับวิชาการผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษาสิทธิชัย ติโลกะวิชัย
2518
36666ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคลสำหรับวิชา "การสอนแบบโปรแกรม"โอวาท พูลศิริ
2518
36667ชุมชนเสมือนของกลุ่มวัฒนธรรมฟุตบอลในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล
2546
36668ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100สโรชา แสงสัจจา
2555
36669ชุมชนออนไลน์ของเยาวชน : กรณีศึกษา www.dek-d.comนฤมล อนุศาสนนันทน์
2551
36670ชุมนุมสิ่งมีชีวิตไส้เดือนตัวกลมทะเลในบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจิราวรรณ ใจเพิ่ม
2552
36671เช็คขีดคร่อมสุรางคณา สถาพรเจริญสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2526
36672เชมเบอร์ซิมโฟนี สวนหลวง ร.9คุณากร ปิยมาภรณ์
2554
36673เชาวน์ปัญญากับดรรชนีภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนกาญจนา กาญจนกิจ
2516
36674เชิดฉิ่ง : การรำชุดมาตรฐานตัวพระในละครในปิยวดี มากพา
2547
36675เชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนอัดแท่งอรรถกร ฤกษ์วิรี
2549
36676เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2559
36677เชื้อเพลิงชีวมวลจากกากเหลือใช้ทางการเกษตร : ลักษณะสมบัติและอัตราส่วนการใช้เจตน์สิทธิ์ สำลีรัตน์
2559
36678เชื้อเพลิงสะอาดจากยางรถยนต์ใช้แส้วโดยวิธีดำเนินการสองขั้น : ไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชันและไพโรไลซิสกัมปนาท ปราศราคี
2549
36679เชื้อเพลิงเหลวจากการแตกตัวของน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ HZSM-5 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชุติมณฑ์ รัตนบัณฑิตสกุล
2552
36680เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันมะพร้าวโดยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาบน HZSM-5ปิยนุช ธนวรานิช
2553
36681เชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลและตะกอนเปียกอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเอกลักษณ์ กิติภัทร์ถาวร
2555
36682ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์กลไกแบบปิดเกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย
2542
36683ซอฟต์แวร์บรรณารักษ์ดนตรีสำหรับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ศศิ สันธนะสุข
2556
36684ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579จตุพร แก้วอ่อน
2555
36685ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของภาชนะทรงกระบอกที่มีรอยร้าวพงษ์ทิพย์ ช่างพานิช
2559
36686ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการไม่เชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขบังคับเชิงเส้นโดยวิธีการใช้ทิศทางที่เป็นไปได้พีระพงษ์ พรมจันทร์
2546
36687ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการไม่เชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขบังคับสมการเชิงเส้นเป็นช่วงและอสมการไม่เชิงเส้นโดยวิธีระนาบตัดศุภิสรา ศรีขวานทอง
2547
36688ซอเมืองแพร่ คระสงคราม พยอมอุทัย เวียงนาค
2549
36689ซอย : พื้นที่ว่างสาธารณะสำหรับคนเดินเท้าในพื้นที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานครวาญุภัทร ทองเหลือง
2555
36690ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภทโดยการแตกครึ่งแบบสมดุลณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
2546
36691ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์สุวัชร์ ภิญโญพันธ์
2556
36692ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนหลายประเภทโดยใช้เอนโทรปีและค่าประมาณความผิดพลาดโดยนัยทั่วไปพิตติพล คันธวัฒน์
2559
36693ซัมเป็ง : แม่แบบในการสร้างสรรค์ระบำพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างฑิลฎา คงพัฒน์
2553
36694ซาตานในวรรณกรรมตะวันตกและมารในวรรณกรรมไทยอิศราพร พร้อมเพรียงพันธุ์
2545
36695ซินเดอเรลลา : จากเทพนิยายสู่วรรณกรรมอาจารีย์ สุทธิโรจน์
2552

previous  724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 next