DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36746ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยชลวรรณ วงษ์อินทร์
2548
36747ชีวิตหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงวารุณี แสงกาญจนวนิช
2546
36748ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครจันทกานติ์ ฉายะพงศ์
2555
36749ชื่อที่ไม่มีสิ่งรองรับในทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก้ไพลิน ปิ่นสำอางค์
2549
36750ชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์กฤตพล วังภูสิต
2555
36751ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์
2558
36752ชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาการแพทย์เบื้องต้น ตามหลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุขวิญญู มีมั่งคั่ง
2520
36753ชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาการแพทย์เบื้องต้น ตามหลักสูตรอบรมบุคลากรสาธารณสุขวิญญู มีมั่งคั่ง
2520
36754ชุดการสอนรายบุคคลวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลละเอียด อุดมรัตน์
2519
36755ชุดการสอนรายบุคคลวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลละเอียด อุดมรัตน์
2519
36756ชุดของสัญญะในการสร้างความหมายของข่าวอาชญากรรม ที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล
2545
36757ชุดเครื่องมือวินิจฉัยจุดอ่อน จุดแข็ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์
2546
36758ชุดตรวจสอบโพรเจสเทอโรนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์สุนิสา แก้ววิเศษ
2551
36759ชุดตรวจสอบสารนอร์ฟลอกซาซินโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์ศานิกานต์ เสนีวงศ์
2551
36760ชุดตัวเลขตรรกยะสำหรับการเข้ารหัสอาร์เอนแบบเชื่อมตรงพิภพ เทียนประภาสิทธิ์
2559
36761ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล สำหรับวิชาการผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษาสิทธิชัย ติโลกะวิชัย
2518
36762ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคลสำหรับวิชา "การสอนแบบโปรแกรม"โอวาท พูลศิริ
2518
36763ชุมชนเสมือนของกลุ่มวัฒนธรรมฟุตบอลในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล
2546
36764ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100สโรชา แสงสัจจา
2555
36765ชุมชนออนไลน์ของเยาวชน : กรณีศึกษา www.dek-d.comนฤมล อนุศาสนนันทน์
2551
36766ชุมนุมสิ่งมีชีวิตไส้เดือนตัวกลมทะเลในบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจิราวรรณ ใจเพิ่ม
2552
36767เช็คขีดคร่อมสุรางคณา สถาพรเจริญสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2526
36768เชมเบอร์ซิมโฟนี สวนหลวง ร.9คุณากร ปิยมาภรณ์
2554
36769เชาวน์ปัญญากับดรรชนีภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนกาญจนา กาญจนกิจ
2516
36770เชิดฉิ่ง : การรำชุดมาตรฐานตัวพระในละครในปิยวดี มากพา
2547
36771เชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนอัดแท่งอรรถกร ฤกษ์วิรี
2549
36772เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2559
36773เชื้อเพลิงชีวมวลจากกากเหลือใช้ทางการเกษตร : ลักษณะสมบัติและอัตราส่วนการใช้เจตน์สิทธิ์ สำลีรัตน์
2559
36774เชื้อเพลิงสะอาดจากยางรถยนต์ใช้แส้วโดยวิธีดำเนินการสองขั้น : ไฮโดรดีซัลเฟอไรเซชันและไพโรไลซิสกัมปนาท ปราศราคี
2549
36775เชื้อเพลิงเหลวจากการแตกตัวของน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ HZSM-5 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชุติมณฑ์ รัตนบัณฑิตสกุล
2552
36776เชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันมะพร้าวโดยการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาบน HZSM-5ปิยนุช ธนวรานิช
2553
36777เชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลและตะกอนเปียกอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเอกลักษณ์ กิติภัทร์ถาวร
2555
36778ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์กลไกแบบปิดเกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย
2542
36779ซอฟต์แวร์บรรณารักษ์ดนตรีสำหรับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ศศิ สันธนะสุข
2556
36780ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของท่อมีรอยร้าวด้วย API RP 579จตุพร แก้วอ่อน
2555
36781ซอฟต์แวร์ประเมินการคงสภาพและอายุใช้งานที่เหลือของภาชนะทรงกระบอกที่มีรอยร้าวพงษ์ทิพย์ ช่างพานิช
2559
36782ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการไม่เชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขบังคับเชิงเส้นโดยวิธีการใช้ทิศทางที่เป็นไปได้พีระพงษ์ พรมจันทร์
2546
36783ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการไม่เชิงเส้นภายใต้เงื่อนไขบังคับสมการเชิงเส้นเป็นช่วงและอสมการไม่เชิงเส้นโดยวิธีระนาบตัดศุภิสรา ศรีขวานทอง
2547
36784ซอเมืองแพร่ คระสงคราม พยอมอุทัย เวียงนาค
2549
36785ซอย : พื้นที่ว่างสาธารณะสำหรับคนเดินเท้าในพื้นที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานครวาญุภัทร ทองเหลือง
2555
36786ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภทโดยการแตกครึ่งแบบสมดุลณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
2546
36787ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์สุวัชร์ ภิญโญพันธ์
2556
36788ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนหลายประเภทโดยใช้เอนโทรปีและค่าประมาณความผิดพลาดโดยนัยทั่วไปพิตติพล คันธวัฒน์
2559
36789ซัมเป็ง : แม่แบบในการสร้างสรรค์ระบำพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างฑิลฎา คงพัฒน์
2553
36790ซาตานในวรรณกรรมตะวันตกและมารในวรรณกรรมไทยอิศราพร พร้อมเพรียงพันธุ์
2545
36791ซินเดอเรลลา : จากเทพนิยายสู่วรรณกรรมอาจารีย์ สุทธิโรจน์
2552
36792ซิมโฟนิกโพเอ็ม "ไตรภูมิ"เอกพล เหมือนแย้ม
2552
36793ซิมโฟนิกโพเอ็ม นครวัดวิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
2545
36794ซิมโฟนิกโพเอ็ม "พระบารมีคุ้มเกล้า"วไลพร บุญลีอุไรกุล
2553
36795ซิมโฟนิกโพเอ็ม ลำนำแห่งช้างสยามสำราญ เชื้อพันธ์
2550

previous  726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 next