DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
9170กฎหมายและการปฏิบัติต่อผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทยพนมวรรณ ยามัสเถียร
2527
9171กฎหมายและที่ดินในเวียดนามสมัยราชวงศ์เลตอนต้น ค.ศ.1428-1527อำนวยวิชญ์ ธิติบดินทร์
2548
9172กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับให้บุคคลสูญหายเมธาวี คงพิกุล
2556
9173กฎหมายว่าด้วยการทำแท้งไฉไล ชุ่มฤทธิ์
2523
9174กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการเมืองพัทยาเอกชัย เหลี่ยมไพศาล
2526
9175กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนสุทธิชัย จิตรวาณิช
2524
9176กฎหมายสำหรับการป้องกันและควบคุมอากาศเสียปัญญา บุญเรือง
2520
9177กฎหมายสิทธิบัตรกับสิทธิในสุขภาวะ: ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ในตลาดสีเทาของประเทศแอฟริกาใต้แก้วมุกดา สุขยุคล
2557
9178กฎหมายห้องสมุดสุรพีร์ โหมานันท์
2522
9179กฎหมายอาญากับการคุ้มครองลูกหนี้จากการใช้วิธีการอันมิชอบในการติดตามหนี้สินเพียงพล เจริญพันธ์
2552
9180กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช
2551
9181กฎอัยการศึกสุเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2521
9182กบฎบวรเดช พ.ศ. 2476นิคม จารุมณี
2519
9183กบฎแมนฮัตตันสุดา กาเดอร์
2516
9184กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)สุเพ็ญ ศิริคูณ
2518
9185กบฏ ร.ศ. 130 : ศึกษากรณีการปฏิรูปทางการปกครอง และกลุ่ม "ทหารใหม่"อัจฉราพร กมุทพิสมัย
2524
9186กรกระจายอุณหภูมิและความเร็วของอากาศแบบ 2 มิติภายในบริเวณปรับอากาศมาโนช กิจเจริญศักดิ์กุล
2539
9187กรณีพิพาททางการค้า เรื่องบุหรี่ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา, ค.ศ. 1989-1990เดโช โสสุวรรณากุล, 2517-
2544
9188กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
2551
9189กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัยศิริวรรณ โสดา
2546
9190กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดาศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์
2549
9191กรณีศึกษาการจัดการงานผู้รับเหมาช่วงสำหรับการก่อสร้างอาคารชนิดาวรรณ อ่ำเอี่ยม
2538
9192กรณีศึกษาการจัดการในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่บุญฤทธิ์ วัตรภูเดช
2537
9193กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีทนารีรัตน์ กล้าหาญ
2551
9194กรณีศึกษาการประเมินและการปรับปรุงสะพานตัวอย่างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวทศพล แก้วนุรัชดาสร
2555
9195กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การศึกษาวิธีทำงานกับงานก่อสร้างบ้านจัดสรรศิริชัย มังคละอภินันท์
2552
9196กรณีศึกษาคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีการปรับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (26 กุมภาพันธ์ 2550)อริศรา เหล็กคำ
2553
9197กรณีศึกษาคุณลักษณะของผู้ดำเนินการสนทนาในการวิจัยแบบสนทนากลุ่มกนกวรรณ ชูชีพ, 2518-
2543
9198กรณีศึกษาภาระงานครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนสุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
2548
9199กรณีศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในอุดมศึกษาวิชญา ผิวคำ
2553
9200กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปพัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
2549
9201กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะนภาวรรณ นิปกะกุล
2553
9202กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์เรวดี เลิศไตรรักษ์
2535
9203กรดแล็คติคในเลือดกับการว่ายน้ำแบบครอว์ลเทเวศร์ พิริยะพฤนท์
2523
9204กรดแล็คติคในเลือดกับการวิ่งต่างระยะทางชวน สรณารักษ์
2523
9205กรดแลคติคในเลือดกับการเหน็ดเหนื่อยของกล้ามเนื้อเกรียงศักดิ์ นกกระจิบ
2523
9206กรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่องภูมิใจ รื่นเริง
2551
9207กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่นศิริ อเนกสิทธิสิน
2558
9208กรรมวิธีการสร้างฆ้องหล่อ : กรณีศึกษาช่างสำราญ นิลวิไลพันธ์ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์
2549
9209กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธ์ ธรรมานุกูลวรรลภา พรหมทอง
2550
9210กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
2555
9211กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูลตั้งปณิธาน อารีย์
2554
9212กรรมวิธีของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแง่มุมทางการเมืองของผู้นำหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เขาป้าเจ้ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงอรุณ สงผอม
2534
9213กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIPสมหมาย สกุลกิจ, 2520-
2544
9214กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์
2555
9215กรรมวิธีผลิตกรดสเตียริคจากไขสัตว์พิชัย ศานติยานนท์
2517
9216กรรมวิธีผลิตวัสดุเชิงประกอบระหว่างกรวดและยางธรรมชาติไตรภพ ทรัพย์สถาผล, 2524-
2547
9217กรรมวิธีลดผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานระบบสื่อสารเคลื่อนที่ณัฐพงศ์ คูวัฒนา
2546
9218กรรมสิทธิ์ในแร่ตามกฎหมายไทยอานุภาพ นันทพันธ์
2539
9219กรอบกฎหมายของบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยตรงผ่านดาวเทียมบัณฑิตา พิชญากร
2538

previous  175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 next