Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 51-100 of 331 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ทันตกรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอรพินท์ โคมิน
2562รายงานประจำปี สำนักงานวิทยทรัพยากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2562Thailand Data Protection Guidelines 2.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2562สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562-
2562ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกรุงสยามและราชอาณาจักรสเปญ : คณะทูตสเปญในกรุงสยามช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18สถาพร ทิพยศักดิ์
2562คิดถึงครู ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ-
2562ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนิตยสารบันเทิงของสเปนสถาพร ทิพยศักดิ์
2561จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร จังหวัดสระบุรี-
2561อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยธีระ วรธนารัตน์; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร; ชนิกา อังสนันท์สุข; เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์; พิทวัส ลีละพัฒนะ
2561การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2560 : รายงานต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2561สามทศวรรษ วิชญทัศน์หอประวัติจุฬาฯ-
2561รายงานประจำปี สำนักงานวิทยทรัพยากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2561Thailand Data Protection Guidelines 1.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2561สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561-
2561การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ชญาพิมพ์ อุสาโห; สุกัญญา แช่มช้อย; สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา; เพ็ญวรา ชูประวัติ
2561ศัพท์ธรรมะที่เข้าใจผิด : คืออุปสรรคเบื้องต้นของการเข้าถึงธรรมสุรพล ไกรสราวุฒิ
2561วัดเขาแก้ววรวิหาร-
2561ภาพความทรงจำการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาพร ทิพยศักดิ์
2561การทวนสอบเชิงรูปนัยวิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
2561ชีวสารสนเทศ 1 แนวทางอัลกอริทึมดวงดาว วิชาดากุล
2561การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส : เอกสารคำสอนรายวิชา 2750283วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
2560บรมราชูปถัมภกานุสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560พระคุณแนบไว้นิรันดร : พระบรมราโชวาท และพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2560จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี-
2560สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะธีระ วรธนารัตน์; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระวัฒน์ วรธนารัตน์
2560การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2559 : รายงานต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2560พระบุญญาบารมีแผ่ปกพสกจุฬาฯ : เอกสารประกอบการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2560ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสถาพร ทิพยศักดิ์
2560รายงานประจำปี สำนักงานวิทยทรัพยากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2560สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2560-
2560พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โปรดปราน บุณยพุกกณะ
2560ไตรสิกขา : ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าสุรพล ไกรสราวุฒิ
2560จงรักและภักดี : พระบรมราชูปถัมภกคระไลสวรรค์ธงทอง จันทรางศุ
2560มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ; เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
2560สยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสื่อสิ่งพิมพ์สเปนสถาพร ทิพยศักดิ์
2560การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับสตรี : เอกสารคำสอนรายวิชา 2750282วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
2559ปฐมศตวรรษ จุฬาฯ สถาปัตยกรรม เล่ม 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2559พิธีอธิการปติประทานการ 17 พฤษภาคม 2559-
2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2559 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี-
2559การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2558 : รายงานต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
2559อักษรศาสตร์บรมราชกุมารี-
2559การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : (4) เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สถาพร ทิพยศักดิ์
2559รายงานประจำปี สำนักงานวิทยทรัพยากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2559นิสิตนิทัศน์ : ประวัติจุฬาฯ ฉบับนิสิตชัยชาญ ปรางค์ประทานพร; นวคุณ สาณศิลปิน; ชลเทพ อมรตระกูล
2559ปฏิบัติธรรม (ทำไม?-อย่างไร?)สุรพล ไกรสราวุฒิ
2559การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : (3) เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเสด็จประพาสสถาพร ทิพยศักดิ์
2559การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : (5) เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยเกร็ดต่างๆ ของการเสด็จประพาสสถาพร ทิพยศักดิ์
2559การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : (2) เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการรับเสด็จฯสถาพร ทิพยศักดิ์
2559สเปญยลสยามสถาพร ทิพยศักดิ์
Results 51-100 of 331 (Search time: 0.007 seconds).

Discover