Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 151-200 of 2136 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565ความนิยมมื้ออาหารของผู้โดยสารชาวไทย บนเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นปวัน ป้อมจักรศิลป์
2565ทัศนคติผู้บริโภคต่อธุรกิจขนส่งสัตว์เลี้ยงพร้อมระบบติดตามระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ณิชากร เพ็ชรตุ่น
2565การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของตู้คอนเทนเนอร์และเรือเทกอง : กรณีศึกษาสินค้ากระดาษปิยวัช ศรีโรจนรัตน์
2565การปรับปรุงกระบวนการผลิตหนังสือโดยแนวคิดลีนของบริษัท AAA จำกัดธนวัต ธนสารโชคพิบูลย์
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานขับรถบรรทุกธนบัตร ชื่นจิตต์
2565การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการรับคืนสินค้าด้วยการคิดต้นทุนฐานกิจกรรมเกณฑ์เวลาทศพร มะโนแสน
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรีไซเคิลที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณัฐพร ภัทรอธิคม
2565ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 100%ทับทิม ฐิตเรืองศักดิ์
2565การใช้สื่อในกลุ่มพนักงานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อความสมดุลในการทำงานจิราวุธ เธียรประพันธ์
2565ทัศนคติต่อโฆษณาแฝงในเนื้อหาในบริการโอทีทีแบบเก็บค่าสมาชิกการหลีกเลี่ยงโฆษณา การยอมรับด้านสิทธิ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมัควัฒน์ บุญอาจ
2565อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ส่งสาร การวางสินค้าในงานโฆษณา และเนื้อหาเพื่อสิ่งแวดล้อมบนแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ที่มีผลต่อพฤติกรรมตอบสนองของผู้บริโภคฉัตริน อินทร์เมือง
2565อิทธิพลของความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทางความคิดเสมือนจริงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนลินนิภา เรืองธนากร
2565กระบวนการสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณาไทย ที่ได้รับการยกย่องในมาตรฐานระดับนานาชาติ COME BACK 2021ไอรดา ชูรัตน์
2565ทัศนคติด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศของผู้ผลิตและผู้รับชมสื่อซีรีส์วาย เรื่อง คินน์พอร์ช เดอะ ซีรีส์ (KinnPorsche The Series)ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา
2565อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด ภาวะกลัวตกกระแสจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัณณ์ชิตา สุประการ
2565พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสติกเกอร์ไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานคุณากร จันทร์ไพศรี
2565ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้จุดจูงใจทางเพศ กับอารมณ์ ทัศนคติ และความตั้งใจสมัครสมาชิกของผู้บริโภคของสถานออกกำลังกายโกศล สรวมศรี
2565ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการซื้อขายตราสารทุนในตลาดหุ้นไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมกำลังวิทวัส ยงสกุล
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของคลินิกผิวหนังและความงามลักษิกา ชูสุวรรณ
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศกลวรรณ นาวาเจริญ
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมวริยา หุนานนทศักดิ์
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของศูนย์กระจายสินค้าไอศกรีมศิริลักษณ์ รัตนว่องวงศ์
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวิสารท์ อังคนาวราพันธุ์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเลือกศูนย์บริการฟิตเนสศุภกฤต กิตติพิชญ์วงศ์
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจและแรงงานของครัวเรือนไทยศิริพร กาญจนไพจิตร์
2565แนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์โดยมาตรการกำกับดูแลของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมขวัญชนก ศรีภมร
2565ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินบางประเภท : กรณีศึกษารถบ้านเคลื่อนที่จิรัชยา ผู้พัฒน์
2565แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จิตติมา กลิ่นสุวรรณ
2565การนำ Non-Classroom Training มาใช้เป็นวิธีการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545กิตติพศ ภัคมงคล
2565แนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับการจัดการเพื่อบรรเทาความเสียหายของทรัพย์สินอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกนกกาญจน์ บุญเปี่ยม
2565ความแตกต่างในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีสำหรับกิจการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)ชเนตตี นิลวงศ์
2565การให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรณีผู้เยาว์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562จาตุรันต์ เจียรกุล
2565มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมกุสุมา ปันสาม
2565การจัดเก็บภาษีการเลี้ยงสุนัขจุฬาลักษณ์ ติรชาญวุฒิ์
2565กลวิธีการแปลอนุประโยครูปกริยาขยายปัจจุบัน (Present Participle Clause) ในนวนิยายเรื่อง สัตว์ สยอง โลก แปลโดย ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ จากต้นฉบับเรื่อง Zoo ของ James Patterson และ Michael Ledwidgeกฤษกรณ์ วินณรงค์
2565แนวทางการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทางถนนระหว่างประเทศ ยังไม่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอัมรินทร์ ปุณณุปูรต
2565การแปลคำทำนายบนไพ่ออราเคิลชุด Soul Truth Self-Awareness Card Deck ของ Brianne Hoveyเขมจิรา ฉายสุวรรณ
2565การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกขนส่งสินค้าขาเข้า : บริษัทกรณีศึกษา XYZเปมิกา กาญจนกามล
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในกรุงเทพมหานครจิตริน เขมานุรักษ์
2565การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับการนำเข้ามอลต์ระหว่างการใช้เรือสินค้าเทกองกับเรือตู้สินค้าเสาวลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์
2565ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน ONLINE PLATFORM : กรณีศึกษาบริษัท XYZฐิติกร แก้วดวงเด่น
2565ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก 6 ล้อ ในเขตภาคตะวันออก บริษัทกรณีศึกษา ABCชนมณีทิวา ชาญสมร
2565การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทยโดยแบบจำลองแรงโน้มถ่วงจิดาภา ศรีจำนงค์
2565การปรับปรุงกระบวนการคำสั่งซื้อของลูกค้า : กรณีศึกษา บริษัท Freight forwarderชนัสฐา คณะทอง
2565การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผู้รับเหมาช่วงบริการขนส่งณัฐธมนต์ วงศ์ชัยศรี
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อแบรนด์สินค้าโปรตีนจากแมลงสำหรับเจเนอเรชัน ซีธนชาติ ครองยุติ
2565การออกแบบเรขศิลป์จากทฤษฎีด้านความรักกัลย์สุดา ปานพรม
2565การออกแบบเรขศิลป์จากแนวคิดปรัชญาแมวภาพิมล หล่อตระกูล
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อเรือสำราญเส้นทางสายสุขภาพในแม่น้ำเจ้าพระยาสุพัชชา วิริยะญาณ
2565การออกแบบเรขศิลป์จากทฤษฎีกลไกการป้องกันตัวรุจิกร รักพนาสุวรรณ
Results 151-200 of 2136 (Search time: 0.008 seconds).