Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 101-150 of 1987 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ผลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากยีสต์ต่อการเจริญและการผลิตอะฟลาทอกซินของ Aspergillus flavusภัทราภรณ์ วงษ์เพ็ง
2563การศึกษาโครงสร้างประชาคมและขนาดของหอยฝาเดียวในการใช้เป็นดัชนีวัดการฟื้นฟูป่าชายเลน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการณัฐสรณ์ พรธรรมรักษ์
2563การกำกับแบบจัดหมู่ของกราฟบางประเภทสกุลวัฒน์ พรหมวิชิตกุล
2563ผลของการเสริมสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentillifera) ในอาหารสำเร็จรูปสำหรับหอยหวาน (Babylonia areolata) ระยะวัยรุ่นพรรณวสา สรรพประเสริฐ
2563การออกแบบระบบตรวจวัด PM2.5 ด้วยระบบสมองกลฝังตัวศุภณัฐ ฤทัยแช่มชื่น
2563การประดิษฐ์เครื่องพล็อตเตอร์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์อาดูโน่อนันตศักดิ์ น้ำเย็น
2563การเตรียมพอลิไดแอลิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์/พอลิสไตรีนซัลโฟเนต-ซิงค์คลอไรด์ เคลือบกระดาษเซลลูโลสสำหรับ สำหรับแผ่นเยื่อกั้นในแบตเตอรี่สังกะสีกชวรรณ โคววิกกัย; อภิสิทธิ์ พันตุ้ย
2563การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคทองนาโนด้วยวิธีการทางชีวภาพวิธิดา จันยะมิตรี
2563การจำแนกประเภทและการหาความเข้มข้นของคาร์บอนอินทรีย์ละลายในแม่น้ำปราณบุรีโดยใช้วิธีฟลูออเรสเซนส์และวิธีออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงวราสิญจ์ บุญธนาพิบูลย์
2563การเตรียมแมงกานีสไดออกไซด์จากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อใช้ในแบตเตอรี่สังกะสี-ไอออนณัฐวรรณ ดวงแก้ว; พิไลพร พึ่งสันเทียะ
2563สมบัติของฟิล์ม PVA/แป้ง ที่ปรับปรุงด้วยซิตริกแอซิดและกลีเซอรอลพรรณพัชร เศวตเลข; อนัญญา ดำรงกิจอภิชาติ
2563องค์ประกอบและสัดส่วนของสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ถูกจับจากการประมงเคยในอ่าวไทยตอนบนธนกร บุญดา
2563ผลของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของยีสต์ต่อ Aspergillus carbonarius ที่ผลิตโอคราทอกซินเอณัฐณิชา ตันติเจริญการ
2563การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นท้องน้ำตามฤดูกาล บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จิราภา อังศุวรพฤกษ์
2563การเปลี่ยนแปลงความลาดชันชายหาดและพื้นท้องน้ำระหว่างฤดูมรสุม บริเวณตอนใต้ปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธนาภา เนียมสูงเนิน
2563การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีและเทคนิคฟลูออโรเมทรีวรัทยา จันทร
2563ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลจากชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนภดา โชคบัณฑิต
2563การเปรียบเทียบนิเวศวิทยาการกินอาหารสองฤดูกาลของปลาตับเต่า (Zenarchopterus dunckeri (Mohr, 1926)) บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทยภาณุศักดิ์ ทองปรอน
2563การสรุปบทความโดยใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่องธนเดช รุ่งศรีพัฒนพร; ชลิต ปฐมกสิวัฒนา
2563การเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดออกซิเจนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและ ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์หนูแรทความดันโลหิตสูงชนิดเกิดขึ้นได้เองธนาภรณ์ บุบผาราม
2563การผลิตและทดสอบรีคอมบิแนนท์ scFv-Fc ต่อ NOTCH1 และ NOTCH2 ที่ผลิตโดยเซลล์ไลน์ CHO-K1 เพื่อยับยั้งวิถีสัญญาณ Notch ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวธนวันต์ อาชาวงศ์
2563การกระตุ้นซ้ำด้วยลิแกนด์ของ Toll-like receptor ชนิดต่าง ๆ ต่อการตอบสนองของแมโครฟาจวรัทยา แสงชัยสุคนธ์กิจ
2563ผลกระทบของไมโครพลาสติกประเภทพอลิสไตรีนต่ออัตราการตายครึ่งหนึ่งของประชากร (LC₅₀) และการสะสมในหอยนางรมปากจีบนันทิตา แก้วนิสัย
2563การสร้างเครื่องมือวัดค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคของของเหลวธีริสรา มั่งเรืองสกุล
2563ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์สาเหตุที่ผลิตภาพการเลี้ยงสุกรไม่เป็นไปตามเป้า และขั้นตอนวิธีสำหรับแจ้งเตือนการกินอาหารผิดปกติรายวันธนวัฒน์ ธนาผลไพบูลย์; วรัทยา เลิศวรชัย
2563โปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณอัตราส่วนนิวเคลียสต่อไซโทพลาซีมจากเซลล์ในน้ำช่องท้องกนกวรรณ ชาสุวรรณ; ขนิษฐา ไกรขจรกิตติ
2563การสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมกระดานเชิงกลยุทธ์แบบนามธรรมพีรพล อยู่ไพศาล
2563ส่วนต่อประสานผู้ใช้เพื่อแจ้งเตือนการกินอาหารผิดปกติรายวันในสถานที่เลี้ยงสุกรและสรุปรายงานปิดรุ่นกานต์ จันแสงศรี; อัจฉบุณย์ เลาหกรรณวนิช
2563การแสดงออกและการทำให้บริสุทธิ์ของโปรตีนหนามของ SARS-CoV-2 เพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19ศุภเสกข์ คาดการณ์ไกล
2563การศึกษาผลจากความเครียดเฉือนที่มีต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโบรอนไนไตรด์ชั้นเดียว ด้วยทฤษฎีฟังก์ชันแนลความหนาแน่นจิรภัทร ช่างกล่อม
2563การสังเคราะห์ Nitrogen-doped Titanium Dioxide โดยกระบวนการ Sol-gel เพื่อใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงศุภลักษ์ คุรุปัญญา; อัญธิกา บุญเรืองอนันต์
2563การสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุรูพรุน ZSM-5 ที่เจือด้วยไนโอเบียมเพื่อการประยุกต์ใช้ในไบโอพลาสติกและเครื่องสำอางชนิสรา จันทรังษี
2563การเตรียมคอนกรีตทนไฟแมกนีเซียมโดยใช้ซีเมนต์ฐานแมกนีเซียเป็นตัวเชื่อมประสานวันวิสา การิวัตร; ศิริลักษณ์ วงศ์ณรัตน์
2563การใช้หุ่นยนต์การทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของธุรกิจบริการกันตภัทร จันทร์เกษม
2563ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจวัสดุก่อสร้างณภัทร บินหะยีอารซัน; ธีระพล พันธ์สายเชื้อ
2563ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) บริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นันทนัช คันธารัตนกุล
2563แบบจำลองพลวัตสำหรับการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มสกุลเศรษฐ์ พิชิตถกล; สาริศ ผ่องศรี
2563ความสามารถในการรีไซเคิลของถ้วยกระดาษจุฬาซีโร่เวสต์จิราวรรณ สุนันทะนาม; นภัสวรรณ อาซาโนะ
2563การวิเคราะห์สีของลิปสติกที่เตรียมจากสารให้สีธรรมชาติกนกอร นาวัลย์
2563การวิเคราะห์กระบวนการผลิตสีของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเอฟดีเอ็มสิรภัทร ทิตาสิริมณีรดา; ปุณณดา วิเศษสิงห์
2563การผลิตกระดาษจากเปลือกส้มโอพัชรพล จันทร์เพ็ญ; ศิรา ชวลิตรุจิวงษ์
2563แบบจำลองการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยยางธรรมชาติผสมโพแทสเซียมคาร์บอเนตณัฐภัทร วรินทรา; พรสันธ์ ซุ่นฮ้อ
2563การผลิตน้ำมันจากพอลิสไตรีนโดยไพโรไลซิสในเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะณัฐชยา บุญเลิศ; เถกิงเกียรติ ทาฟู
2563การเตรียมยางธรรมชาติคอมโพสิตที่เติมเส้นใยจากถ้วยกระดาษจุฬาฯ ซีโรเวสต์ชนมน บุญรอด; ภัทรภร ธีรสุขพิมล
2563การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเนกาทีฟสี แบบพรีเอกซ์โพสด์ขนาด 135นรกมล เงินทวีคูณ
2563ความเชื่อมโยงระหว่างชื่อสีลิปสติกกับสีลิปสติกป่านแก้ว ดั่งวิริยะกุล; วิชญาพร วงศ์ษา
2563การเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีรีแอคทีฟธีระวัฒน์ ไวยะกา; ณัฐพล ชำนาญศิลป์
2563แอปพลิเคชันเลือกสีรองพื้นกฤษฎิ์ติณณ์ ธนะศิระสมุทร
2563การประยุกต์ใช้น้ายาล้างฟิล์มเนกาทีฟเพื่อล้างฟิล์มพอสิทีฟวันนิษา แสนอินทร์; อิสราภรณ์ ขวาอุ่นหล้า
2563วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ผสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต/พอลิแลกติกแอซิด และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติคุณานนต์ ภัสสรภาคย์; ธนพร ทรัพย์โชคพูล
Results 101-150 of 1987 (Search time: 0.012 seconds).