Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 21-30 of 155 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของประชาชน ใน ปี พ.ศ. 2555จิดาภา สุวรรณฤกษ์
2544การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของบอยเออล์ ในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานีศิริมา กิตติบัณฑูร
2547พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547ชาติวุฒิ ธนบัตร, 2516-
2540สภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้จัดทำหลักสูตร เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชา ที่มีผู้เรียนน้อยของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทนอกระบบโรงเรียน กรุงเทพมหานครเพียงจันทร์ ทองปาน
2543การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการฉัตรชัย บุษบงค์, 2514-
2539การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีสอนตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของ นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรีชูชีพ เปล่งอารมณ์
2540การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานครสมใจ นิธินันทน์
2540ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมทางไกลครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสุปรีดา แหลมหลัก
2548การศึกษาความสามารถในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล เขตภาคเหนือธีรพันธุ์ เชื้อวงศ์
2544สภาพและปัญหาของการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออารีย์ เพชรบุตร