Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 11-20 of 473 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้และและการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี ศาสตร์การสอนและเนื้อหาเพื่อเสริมสมรรถนะการสร้างบทเรียนดิจิทัลสำหรับครูสังคมศึกษาสันถวี นิยมทรัพย์
2553การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับครูศูนย์การเรียนชุมชนขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
2555ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุสมศรี ปานพันธุ์โพธิ์
2522คำไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมรกรรณิการ์ ชินะโชติ
2553การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทยณัฐสุพงศ์ สุขโสต
2539การพรรณาสถานที่และการบ่งชี้สถานที่ในภาษีอึมปีสิทธิชัย สาเอี่ยม
2555การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีมิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
2555กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา
2555อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทยระวี สัจจโสภณ
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขององค์กรชุมชนณัชภัส ธีระเรืองไชยศรี