Search

Search History 


Current filters:


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 21-30 of 489 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนากลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตด้วยการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่ความโปร่งใสด้านการคลังสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรชัย ฐีระเวช
2553กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
2539คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้เปรมินทร์ คาระวี
2549ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธเน้นศีลและปัญญาต่อสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการธีรวรรณ ธีระพงษ์
2548กลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-2310วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
2553การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยกำจร หลุยยะพงศ์
2542การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทยจิรณี ตันติรัตนวงศ์
2552ทานและทานบารมี : ความสำคัญที่มีต่อการรังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนาอาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
2539คำไวยากรณ์ที่กลายมาจากคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืช ในภาษาไทยล้านนานันทริยา ลำเจียกเทศ
2533การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครูบุหงา วัฒนะ