Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 41-50 of 51123 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1978A simplified mehod for the analysis of multistory structuresAykachao Chantarachote
1973Fourier Transforms and Potential theoryTeerawat Nakabut
2525ประสิทธิผลของเสียงตามสายที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีธนพล โล่ห์สุวรรณ
2519การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย "พลังงาน" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่หกนันทนา เทพบริรักษ์
2521การศึกษาปรากฎการณ์การเคลื่อนย้ายในผลึกต่าง ๆ ที่อุณหภูมิระหว่าง 77 องศาเคลวินถึงอุณหภูมิห้องธีรพันธุ์ ม่วงไทย
2537สภาพและปัญหาของระบบบริหารการประถมศึกษาในภาคกลางประวัติ คงอ่อน
2522พรรคคอมมิวนิสต์มาลายัน : ศึกษาความล้มเหลวในการปฏิวัตินันทิวัฒน์ สามารถ
2525ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อพุทธรักษาลูกผสมนันทนา ลิ่มสกุล
1973On some systems of equations over a finite fieldEuamchom Reongkul
2011The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency roomNiti Matheesiriwat