Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 326 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การศึกษาสมรรถนะพยาบาลผู้นิเทศทางคลินิก โรงพยาบาลรัฐเสาวลักษณ์ ต้นสักตระกูล
2561ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะติดงานของพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล
2561การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนปวริศา คงเฟื่อง
2561การศึกษาบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเชิดฉวี สุทธิรักษ์
2561การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการบริหารการพยาบาลกลุ่มเจนวายภรณ์ทิพย์ คุณพูล
2561การพัฒนาพยาบาลให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลตติยภูมิวรรนิษา มักมะยม
2560ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การปฏิบัติงาน การอบรมเฉพาะทาง ความฉลาดทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมินฤมล ศิลวิศาล
2560การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐฉวีฉัตร โฉลกคงถาวร
2560สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสโรชิน คมแท้
2560บทบาทพยาบาลผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนเกวลี เชียรวิชัย