Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-50 of 331 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การวิเคราะห์ความปลอดภัยและการให้บริการในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี : รายงานการวิเคราะห์ภาวีณา จันทร์แย้ม
2566การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผลงานเชิงวิเคราะห์วาทิศ วารายานนท์
2566การเตรียมปฏิบัติการรายวิชา 2302274 Org Chem Lab II (ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2) : คู่มือปฏิบัติงานภาวีณา จันทร์แย้ม
2566เรื่องเล่าประสบการณ์ : การบริหารจัดการจราจรโดยกลยุทธ์เห็นช้างทั้งตัวอเนกพล เกื้อมา; อภินันท์ อินทร์ไชยา; เฉลิมวุฒิ น้อยโสภา; พิชญา สุรพลชัย; ชุติมา พัฒนพงศ์; มีชัย หอมจันทร์; วีระ เหมืองสิน; สมโภชน์ รอดวงษ์; เชาวน์ดิศ อัศวกุล; ธีรพงษ์ ประทุมศิริ; กรวิก ตนักษรานนท์; ธีรพล ศิลาวรรณ์
2566สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566-
2565ยังโอลด์ (Young-old) ไทย ในวิถีดิจิทัลพนม คลี่ฉายา
2565สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565-
2565วัดอมรินทราราม-
2565คู่มือการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; ร่มหทัย โชติกโสภณ
2565คู่มือธนาคารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; ร่มหทัย โชติกโสภณ
2565จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร-
2565การวิเคราะห์ข้อมูลรายการทดสอบ ประเภทตัวอย่าง และผลวิเคราะห์ทดสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์การควบคุมคุณภาพที่กำหนดหรือมีการทดสอบซ้ำ ของห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562 - 2564วิไล ประยูรหงษ์
2565การวิเคราะห์การเตรียมห้องเรียนปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2563วีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา
2565คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อนวิภาส โพธิแพทย์
2565สภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 : สภาวการณ์การจัดการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ชญาพิมพ์ อุสาโห; นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์; เพ็ญวรา ชูประวัติ
2565การวิเคราะห์คำสำคัญด้านเภสัชศาสตร์ในบทความวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรของห้องสมุดนวพร สุริยะ
2565เรื่องเก่าเล่าใหม่ด้วยหัวใจคนท่าปลา : ฉบับสมบูรณ์ดวงกมล บางชวด; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; อมร เอี่ยมตาล; ภัทร ยืนยง; ดนัย อู่ทรัพย์; สมชาย ธรรมใจ; ศิริวัฒน์ จันต๊ะ; สุพรรณ แก้วม่วง
2565เรื่องเก่าเล่าใหม่ด้วยหัวใจคนท่าปลา : ฉบับพกพาดวงกมล บางชวด; อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร; เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก; พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; อมร เอี่ยมตาล; ภัทร ยืนยง; ดนัย อู่ทรัพย์; สมชาย ธรรมใจ; ศิริวัฒน์ จันต๊ะ; สุพรรณ แก้วม่วง
2565ย้อนอดีต 94 ปี วิชาภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่ระดับนานาชาติ-
2564กรณีศึกษานโยบายกัญชาทางการแพทย์ : สถานการณ์ ผลกระทบ แนวทางการจัดการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทยธีระ วรธนารัตน์
2564การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย : เร่งยกระดับประเทศไทยสู่สเกลอัพ 2030ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย; ศันธยา กิตติโกวิท; คณิสร์ แสงโชติ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; จรสวรรณ โกยวานิช; อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์; เพ็ญนภัส จิรชัย
2564รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564-
2564รายงานประจำปี สำนักงานวิทยทรัพยากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
2564Thailand data protection guidelines 3.1 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; ชวิน อุ่นภัทร; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2564Thailand Data Protection Guidelines 3.0 Extension : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ; ปริญญา หอมเอนก; อนันต์ โซนี่; ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ
2564จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2564 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร-
2564การวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตชาวต่างประเทศที่เข้าศึกษา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560-2564ดวงใจ ทวีปะ
2564ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040สุกัญญา แช่มช้อย
2564ชีวสารสนเทศ 1 แนวทางอัลกอริทึมดวงดาว วิชาดากุล
2564อาหรับ-อะมาซิกฮฺ : มุสลิมผู้สร้างอาณาจักรอัล-อันดาลุส และอารยธรรมอิสลามในไอบีเรีย ยุโรป ระหว่างศตวรรษที่ 8-15วินัย ดะห์ลัน
2564เติร์ก : จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ จากยุคโบราณสู่ยุคใหม่วินัย ดะห์ลัน
2564คู่มือการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิไล ประยูรหงษ์
2564การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูชุติมา สุรเศรษฐ
2564วัดบุปผาราม-
2564โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล; กชวร จุ๋ยมณี; ระวี จูฑศฤงค์; ชุติมา ชุมพงศ์; ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ; ปิยวัช ชำนาญกิจ
2564การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : ข้อเสนอสู่พื้นที่และนโยบายวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล; กชวร จุ๋ยมณี; ระวี จูฑศฤงค์; ชุติมา ชุมพงศ์; ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ; ปิยวัช ชำนาญกิจ
2564ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล; กชวร จุ๋ยมณี; ระวี จูฑศฤงค์; ชุติมา ชุมพงศ์; ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ; ปิยวัช ชำนาญกิจ
2564การดูแลตนเองของครูนอกระบบการศึกษาพูลทรัพย์ อารีกิจ; กชวร จุ๋ยมณี
2564หลักการและกฏหมายเกี่ยวกับการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษานวพร สุนันท์ลิกานนท์; ดานา โมหะหมัดรักษาผล
2564การวางแผนและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษาสาวิตรี พูลสุขโข; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
2564Thailand data protection guidelines 3.2 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและสถิติชวิน อุ่นภัทร; ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
2563ประเทศไทย : ยกระดับสตาร์ทอัพสู่สเกลอัพ 2030 เร่งสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย; ไฮด์, แคโรไลน์; กิลล์, เดวิด
2563ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉบับสมบูรณ์)สถาพร ทิพยศักดิ์
2563รายงานประจำปี สำนักงานวิทยทรัพยากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2563Thailand data protection guidelines 3.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2563จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-
2563วัดศาลาปูนวรวิหาร-
2563เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา...พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร ?ชุติมา สุรเศรษฐ; จรินทร วินทะไชย์
2562ปฐมศตวรรษ จุฬาฯ สถาปัตยกรรม เล่ม 3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2562การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2561 : รายงานต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-
Results 1-50 of 331 (Search time: 0.005 seconds).

Discover