Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-12 of 12 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2565สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565-
2565คู่มือการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; ร่มหทัย โชติกโสภณ
2565คู่มือธนาคารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; ร่มหทัย โชติกโสภณ
2564รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564-
2562สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562-
2561สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561-
2560สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2560-
2558สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2558-
2557โครงสร้างองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-
2555สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2555-
2550คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการทำงาน งานบริการและสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ส่วนประกันคุณภาพ
2543การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ 2539-2542-
Results 1-12 of 12 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next