Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-50 of 130 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐานเมทาดาทาเพื่อการสงวนรักษาพรีมิส (PREservation Metadata:  Implementation Strategies - PREMIS) สำหรับคอลเลกชันหนังสือหายากดิจิทัลศิริพร คำยาด
2566ประมวลศัพท์เรื่องการตลาดบริการณัชชารีย์ พาณิชธนสิน
2566การแปลการเล่นคําจากหนังสือ The Unofficial Harry Potter Joke Book: Great Guffaws for Gryffindor ของ Brian Booneเพ็ญสิริ บุญแสนแผน
2566การแปลคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในวรรณกรรมเรื่อง ไม้ดัด ของ สุภา สิริสิงห หรือนามปากกา โบตั๋นกัญญภัทร วันดี
2566การแปลศัพท์เฉพาะด้านระบาดวิทยาในหนังสือวิชาการเรื่อง Basic epidemiology ของ Ruth Bonitaอนุตรศักดิ์ รัชตะทัต
2566คุณลักษณะการสื่อสารภาวะผู้นำของผู้นำองค์กรเจนวาย กับการมีส่วนร่วมของพนักงานองค์กรในธุรกิจครอบครัวแบบ SMEs ยุคดิสรัปชั่นเมธากุล สุวรรณบุตร
2566กลวิธีการแปลคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในบทบรรยายใต้ภาพ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรงพิมพ์ศุภางค์ เมตไตรพันธ์
2566การดำเนินงานการแปลงเอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ให้เป็นดิจิทัลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพีรสันต์ ลำต้น
2565การใช้สื่อในกลุ่มพนักงานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อความสมดุลในการทำงานจิราวุธ เธียรประพันธ์
2565ทัศนคติต่อโฆษณาแฝงในเนื้อหาในบริการโอทีทีแบบเก็บค่าสมาชิกการหลีกเลี่ยงโฆษณา การยอมรับด้านสิทธิ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมัควัฒน์ บุญอาจ
2565อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ส่งสาร การวางสินค้าในงานโฆษณา และเนื้อหาเพื่อสิ่งแวดล้อมบนแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ที่มีผลต่อพฤติกรรมตอบสนองของผู้บริโภคฉัตริน อินทร์เมือง
2565กระบวนการสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณาไทย ที่ได้รับการยกย่องในมาตรฐานระดับนานาชาติ COME BACK 2021ไอรดา ชูรัตน์
2565พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสติกเกอร์ไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานคุณากร จันทร์ไพศรี
2565กลวิธีการแปลอนุประโยครูปกริยาขยายปัจจุบัน (Present Participle Clause) ในนวนิยายเรื่อง สัตว์ สยอง โลก แปลโดย ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ จากต้นฉบับเรื่อง Zoo ของ James Patterson และ Michael Ledwidgeกฤษกรณ์ วินณรงค์
2565การแปลคำทำนายบนไพ่ออราเคิลชุด Soul Truth Self-Awareness Card Deck ของ Brianne Hoveyเขมจิรา ฉายสุวรรณ
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อแบรนด์สินค้าโปรตีนจากแมลงสำหรับเจเนอเรชัน ซีธนชาติ ครองยุติ
2565การออกแบบเรขศิลป์จากทฤษฎีด้านความรักกัลย์สุดา ปานพรม
2565การออกแบบเรขศิลป์จากแนวคิดปรัชญาแมวภาพิมล หล่อตระกูล
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อเรือสำราญเส้นทางสายสุขภาพในแม่น้ำเจ้าพระยาสุพัชชา วิริยะญาณ
2565การออกแบบเรขศิลป์จากทฤษฎีกลไกการป้องกันตัวรุจิกร รักพนาสุวรรณ
2565การออกแบบแบรนด์สำหรับแพลตฟอร์มการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับกลุ่มเอฟไออาร์อี มูฟเมนต์คมเดช อินทรครรชิต
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแคมป์ปิ้งจังหวัดปราจีนบุรีธนกฤต ดิษยครินทร์
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินสำหรับสตรีนริศรา เกียรติบุตร
2565การแปลลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมในหนังสือการ์ตูนมังงะเรื่อง เจ้าหนูข้าวจี่ โดย เกษม อภิชนตระกูลธนพนธ์ ปานอุดมลักษณ์
2565การศึกษาแนวทางการแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) และการนำไปใช้ในการแปลนวนิยายเรื่อง The Council of Animals ของ Nick McDonellปภาดา แก้วก่อง
2565การแปลบทกวีนิพนธ์เชิงอภิปรัชญาชุด Songs and Sonnets ของจอห์น ดันน์อาทิมา พวงเข็มแดง
2565ประมวลศัพท์เรื่องการดำน้ำลึก ชญา ธุระสกุล
2565การแปลคำศัพท์ทางจิตวิเคราะห์ในหนังสือเรื่อง Freud and Beyond: a history of modern psychoanalytic thought ของ Stephen A. Mitchell และ Margaret J. Blackวิภาวี วิจิตรสาร
2565การประเมินค่าทัศนคติในสำนวนแปล คำให้การเพื่อขอลี้ภัยของ พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ โดยสำนักข่าวประชาไทและพรรคก้าวไกลณัฐพงษ์ บุญยะศรี
2565การแปลภาษาเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ในบทสนทนาจากนวนิยายเรื่อง ทวิภพ ของทมยันตีเป็นภาษาอังกฤษพนิดา ออตโตสัน
2565การแปลสุนทรพจน์ครั้งแรกเนื่องในโอกาสพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ธีร์ สุวรรณะชฎ
2565การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัสดุห่อของขวัญ โดยใช้แนวคิดการสื่อความหมายของภาษาดอกไม้ (ฟลอริโอกราฟี)เทพธิดา เทพคุ้มกัน
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจสั่งพิมพ์ตามความต้องการเกวลี วุฒิอุดม
2565การรับรู้ข่าวสารอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบวิธีหลอกรักออนไลน์ ทัศนคติต่อแอปพลิเคชันหาคู่ และพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคอารยฤทธิ์ พรหมมะ
2565พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข้อมูลด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ของผู้บริโภคศโรภาส น้อยศรี
2565การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี Wonderfruitวรณัน ปิญญาวงค์
2565การโหยหาอดีต การจดจำสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าในเกมออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายอิทธิพัทธ์ ทรัพย์สันทัด
2565การเปรียบเทียบค่าช่วงเวลาเริ่มเสียงก้องของพยัญชนะกักในเสียงพูดและเสียงร้องเพลงของภาษาไทยสรชัช พนมชัยสว่าง
2565การศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารยาผู้ป่วยสำหรับสถานพยาบาลในประเทศไทยกันต์กวี โชติมา
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อเครื่องประดับโชคลางของผู้บริโภคศุภิสรา กรมขันธ์
2564การแปลคำศัพท์ด้านวัฒนธรรมภาษาฟาร์ซี (อัฟกานิสถาน) ในนวนิยายเรื่อง A Thousand ​Splendid Suns ของ Khaled Hosseiniพนิตนุช สัจจมงคล
2564การแปลภาษาถิ่นจาเมกาในนวนิยายยุคหลังอาณานิคม เรื่อง The Book of Night Women  โดย มาร์ลอน เจมส์หรรษา ต้นทอง
2564การแปลบทสนทนาภาษาถิ่น Irish English ในนวนิยายเรื่อง the commitments โดย Roddy Doyleพิมพ์สุจี กิติโชตน์กุล
2564นวัตกรรมการสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรีลักซ์ชัวรี่ปาร์ตี้แวร์ สําหรับกลุ่มโมเดิร์นเอธิคอล มิลเลนเนียล จากเทคนิคการถักนิตติ้ง ด้วยแนวคิดไร้เศษปวีร์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
2564การออกแบบเรขศิลป์เพื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มเอ็กซ์โทรเวิร์ตพาขวัญ นาคุณทรง
2564การออกแบบเรขศิลป์เพื่อแบรนด์บอร์ดเกมที่สอดแทรกความรู้สำหรับเจเนอเรชันวายเจียรนัย ธนูธรรมาคุณ
2564การออกแบบเรขศิลป์สำหรับแบรนด์ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงโดยใช้กลยุทธ์การตลาดโชคลางโยษิตา ชีวาสัจจาสกุล
2564การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมสําหรับศูนย์การออกแบบอัพไซเคิล จินสมรรถ สิมะพิเชฐ
2564การออกแบบเรขศิลป์สำหรับมัลติแบรนด์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสรัญรัตน์ ตันติบุญชู
2564การออกแบบเรขศิลป์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาวัฒนธรรมอำเภอภูหลวง จังหวัดเลยอิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
Results 1-50 of 130 (Search time: 0.007 seconds).