Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-50 of 265 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออกของมหาวิทยาลัยสิษฐ์นี สนธยานานนท์
2566คุณลักษณะการสื่อสารภาวะผู้นำของผู้นำองค์กรเจนวาย กับการมีส่วนร่วมของพนักงานองค์กรในธุรกิจครอบครัวแบบ SMEs ยุคดิสรัปชั่นเมธากุล สุวรรณบุตร
2566ระบบสารสนเทศของธุรกิจให้บริการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศลาวรักชนก จันทน์แดง
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจถ่ายภาพวรินทร เกียรติสูงส่ง
2566ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลอิสระปพิชญา เงาศรี
2566คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคณัฐสิทธิ์ อนันต์วทัญญู
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจเสริมสวยดิลิเวอรีชนกานต์ จินดามณี
2566ระบบสารสนเทศของธุรกิจเฝ้าระวังการหกล้มผ่านกล้องวงจรปิดทรนงชัย นนทภา
2566การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทกรณีศึกษา : AAAนครินทร์ ทรัพย์อำนวยโชค
2566ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมเกษียณอายุ ของบุคลากรกรมการจัดหางานในพื้นที่ส่วนกลางกฤตพร ปุลววัน
2566ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในหน่วยงานราชการของประเทศไทยวิภู ชลานุเคราะห์
2566คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพรรณอร รัชตมุทธา
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์บุญจิตตรี จิตตั้งบุญญา
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยนฤมล เหลืองประเสริฐ
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของธุรกิจร้านอาหารวีแกนบุณฑริกา พงษ์ศิริ
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจนวดพรธานินทร์ พรพิชณรงค์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของโรงเรียนสอนเปียโนปุณยาพร จิตตวนิชประภา
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเทียนหอมอิทธิวัฒน์ อินทร์จันทร์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของธุรกิจห้างค้าปลีกทองคำอิสริยา ธัญญะสุขวณิชย์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจร้านกาแฟสดสิดาพรรณ เล้ากุลวิเชษฐ
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของธุรกิจให้คำปรึกษาด้านนาฬิกาศุภวัศ สามัญ
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการคุณภาพเงินให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารพาณิชย์หนึ่งฤทัย กรีทอง
2565ผลของคำถามรูปแบบเสียงในแบบสอบถามออนไลน์ที่มีต่อคุณภาพข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้สวรรยา สิทธิประเสริฐผล
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวอริญชย์พิชญ์ บังเอิญ
2565อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด ภาวะกลัวตกกระแสจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัณณ์ชิตา สุประการ
2565ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการซื้อขายตราสารทุนในตลาดหุ้นไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเสริมกำลังวิทวัส ยงสกุล
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของคลินิกผิวหนังและความงามลักษิกา ชูสุวรรณ
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศกลวรรณ นาวาเจริญ
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของศูนย์กระจายสินค้าไอศกรีมศิริลักษณ์ รัตนว่องวงศ์
2565คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวิสารท์ อังคนาวราพันธุ์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเลือกศูนย์บริการฟิตเนสศุภกฤต กิตติพิชญ์วงศ์
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจและแรงงานของครัวเรือนไทยศิริพร กาญจนไพจิตร์
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อแบรนด์สินค้าโปรตีนจากแมลงสำหรับเจเนอเรชัน ซีธนชาติ ครองยุติ
2565การออกแบบเรขศิลป์จากทฤษฎีกลไกการป้องกันตัวรุจิกร รักพนาสุวรรณ
2565การออกแบบเรขศิลป์เพื่อเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินสำหรับสตรีนริศรา เกียรติบุตร
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจจัดหาอะไหล่ให้อู่ซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัทประกันภัยจักรภณ สงวนสุข
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ชนนิกานต์ องอาจอมร
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคในตลาดออนไลน์คณิน ตนพิทักษ์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยกิตติธัช นะยะเนตร
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการเวลาทำงานพนักงานในธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชีวารัช จิรสรวงเกษม
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจจำหน่ายรถกระบะและรถบรรทุกมือสองณัฐนิษฐ์ษา เจริญมรรคผล
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจร้านอาหารณัฐกัณฑ์ อึ้งกาญจนากุล
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายณพพงค์ เมฆมัธยันห์
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลธนพร สุวัฒนวงศ์ชัย
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลสัตว์ภูมิภวิษย์ พงษ์รัตนนิธิศ
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารการให้บริการและการสื่อสารขององค์กรวิชาการด้านดาราศาสตร์ภาวัณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการดูนกพัชรพร สุดสาคร
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทเกมพสิษฐ์ จันทราภิสิทธิ์
2565คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พิชญนันท์ มณีเนตร
2565การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลในองค์กรพลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ
Results 1-50 of 265 (Search time: 0.007 seconds).