Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-50 of 2136 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐานเมทาดาทาเพื่อการสงวนรักษาพรีมิส (PREservation Metadata:  Implementation Strategies - PREMIS) สำหรับคอลเลกชันหนังสือหายากดิจิทัลศิริพร คำยาด
2566ประมวลศัพท์เรื่องการตลาดบริการณัชชารีย์ พาณิชธนสิน
2566การแปลการเล่นคําจากหนังสือ The Unofficial Harry Potter Joke Book: Great Guffaws for Gryffindor ของ Brian Booneเพ็ญสิริ บุญแสนแผน
2566การแปลคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในวรรณกรรมเรื่อง ไม้ดัด ของ สุภา สิริสิงห หรือนามปากกา โบตั๋นกัญญภัทร วันดี
2566การแปลศัพท์เฉพาะด้านระบาดวิทยาในหนังสือวิชาการเรื่อง Basic epidemiology ของ Ruth Bonitaอนุตรศักดิ์ รัชตะทัต
2566คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์อภิชญา ตรงศิริวิบูลย์
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจโรงเรียนสอนทำเบเกอรีอาทิตยา เชียรโชติ
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออกของมหาวิทยาลัยสิษฐ์นี สนธยานานนท์
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอินทุอร ภัทรกิจนิธิกุล
2566คุณลักษณะการสื่อสารภาวะผู้นำของผู้นำองค์กรเจนวาย กับการมีส่วนร่วมของพนักงานองค์กรในธุรกิจครอบครัวแบบ SMEs ยุคดิสรัปชั่นเมธากุล สุวรรณบุตร
2566กลวิธีการแปลคำที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในบทบรรยายใต้ภาพ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรงพิมพ์ศุภางค์ เมตไตรพันธ์
2566การดำเนินงานการแปลงเอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ให้เป็นดิจิทัลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพีรสันต์ ลำต้น
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจให้บริการรับฝากสัตว์เลี้ยงแพรวกมล ฤกษ์พินธุวัฒน์
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจนายหน้าศุลกากรวิชมล อุดมฤทธาวุธ
2566ระบบสารสนเทศของธุรกิจให้บริการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานในประเทศลาวรักชนก จันทน์แดง
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการปล่อยเช่าและเช่าห้องชุดวรรณฑิฏา เผือกพูลผล
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ศุภรา จิตนิยมศิลป์
2566คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐอณัฐภรณ์ หล่อหลอม
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจค้าปลีกกระเบื้องภควดี ขุนโยธา
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจถ่ายภาพวรินทร เกียรติสูงส่ง
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของการซื้อขายหนังสือมือสองพรชนิตว์ ธรรมร่มดี
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจฟูดทรักปัณณธร คุ้มครองธรรม
2566คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการปัญหาหลังการขายของธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์วารีพร นิลประเสริฐศักดิ์
2566ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลอิสระปพิชญา เงาศรี
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าพัทธมน ยงบุญเนียม
2566คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคณัฐสิทธิ์ อนันต์วทัญญู
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจการดำน้ำเพื่อการสันทนาการพลาธิป จัตุนวรัตน์
2566การใช้ความคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับประชาคมบาริสตาชนานุช พัชรธรรม
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจให้บริการดูแลสุนัขจิราภา เลาหะวรนันท์
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจพิพิธภัณฑ์ณัฐธิดา มหาสิทธิวัฒน์
2566คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงของธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเกรียงศักดิ์ กางแก้ว
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจเสริมสวยดิลิเวอรีชนกานต์ จินดามณี
2566ระบบสารสนเทศของธุรกิจเฝ้าระวังการหกล้มผ่านกล้องวงจรปิดทรนงชัย นนทภา
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันของธุรกิจงานแต่งงานธารินทร์ ศิริชัย
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการนัดหมายคลินิกทันตกรรมกัญจน์ จันทรธานีวัฒน์
2566การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของธุรกิจการจัดงานอบรมและสัมมนากุลปริยา จุลกัณห์
2566ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งเอกชนอรทัย มหาศักดิ์สวัสดิ์
2566การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทกรณีศึกษา : AAAนครินทร์ ทรัพย์อำนวยโชค
2566ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะของคณะกรรมการชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนอุทัยรัตน์ ซอยประดิพัทธ์ 15 เขตพญาไท กรุงเทพมหานครณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์
2566การศึกษารูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตเบญจวรรณ บัวนุ่ม
2566การจำลองกำหนดการเดินเรือโดยใช้ไทม์ออโตมาตาแบบที่มีความน่าจะเป็นรัตชนก เธียรปุญญธนากุล
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอภิชญา กาญจนกิจสกุล
2566บทบาทของปลัดอำเภอ ในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วชิตพล อินฤทธิพงศ์
2566ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีศึกษา พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเอกรัฐ พูลประเสริฐ
2566Bureaucratic reform policy formulation of Thai Political Parties.ญาณิศา พัดเจริญ
2566การศึกษาผลกระทบของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีต่อผู้ประกอบการคาเฟ่กัญชาเชิงสันทนาการรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโชติอนันต์ หาญคุณตุละ
2566ประสิทธิผลของการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาในการแสดงบทบาทของวุฒิสภาต่อหน่วยงานภาครัฐกวินท์ นิลประสิทธิ์
2566ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยกฤตณัฐ วายุโชติ
2566ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการกับความผูกพันองค์กร: กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ปฏิบัติงานส่วนสำนักงานใหญ่ ในยุค Post-COVID-19ชญาภรณ์ นันท์นฤมิตร
2566แรงจูงใจที่ทำให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นเลือกรับราชการในกรมศุลกากรกรณีศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 661จีระศักดิ์ จันทร์แก้ว
Results 1-50 of 2136 (Search time: 0.007 seconds).