Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-50 of 1682 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา gemcitabine-cisplatin แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแพร่กระจายในประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยศรางลักษณ์ แซ่โป่ง; อริสรา เชียงแรง
2564การเปรียบเทียบการตรวจวัดระดับแลคเตทในเลือดของผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแลเตทในเลือดแบบพกพากับ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือดอัตโนมัติกิตติธัช คุณเจริญ; ศศิชา ผู้บรรเจิดกุล; อภิสรา งานชูกิจ
2564ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากลุ่มสแตตินในผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือด ระยะเฉียบพลันที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริฉัตร แวววงศ์ทอง; หฤษฏ์ เก่งพิทักษ์; อนันตญา ฟักสังข์
2564ปัจจัยที่สัมพันธ์กับขนาดยาวาร์ฟารินเริ่มต้นของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สุดาพร คูสุวรรณ์; ศิหรรษา สามศรีทอง; อรนงค์ คำมอญ
2564ผลทางเภสัชพลศาสตร์ของยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดต่อเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงของมนุษย์ภัชรพร ทรัพย์ศรี; สิมิสัน ไชยโย; อันนา เห็นชอบ
2564ชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น โดยการตรวจไมโครอัลบูมินในปัสสาวะเกริกพงศ์ ใบเนียม; วรัชยา วงศ์สุริยกันต์; เศรษฐา ลี
2564การพัฒนาเอนแคปซูเลชันน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ในเครื่องสำอางสำหรับเส้นผมธันย์จิรา พุทธานรเศรษฐ์
2564การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์คีเลชัน ของโลหะของแอสตาแซนธินใน Haematococcus pluvialisภัทรสุดา พงศ์ภัทรานนท์; พิมพ์สรวง ยิ้มละมัย
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีค่า ไอเอ็นอาร์สูงเกินช่วงการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจณัฐพิมล เกียรติศรีสินธพ; วิไลลักษณ์ เสงี่ยม; ศุภาพิชญ์ ทรงจันทร์
2564ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แจ้งเตือนแพทย์เกี่ยวกับผลทดสอบความไวต่อ ยาต้านจุลชีพเพื่อปรับลดยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลแพร่ชริศา บุญศรี; วิมลรัตน์ วชิรวาทการ; อัชฌา ดุลยพจน์เทวา
2564การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณเชื้อในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี กับอาการทางคลินิกธงชัย คุณช่างทอง; ธนกร งามวงศ์เวชกุล; อาทิตยา วรรคย์วทัญญู
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการลดน้ำหนักกานต์ มากทรัพย์สิน
2563การปรับปรุงพันธุ์เห็ดนางรมทอง (Pleurotus citrinopileatus Singer.) โดยเทคนิคไฮบริไดเซชันธีรนาฏ จิตต์สนธิ์; ชนิตา ปาลิยะวุฒิ
2563การศึกษาพัฒนาสมบัติการกระเด้งกระดอนของโฟมพอลิเอทิลีนไวนิลแอซีเทตวิศรุต เกียรติอมรวงศ์
2563การเติมโลหะในเลเยอร์ไอรอนเวเนเดท : การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์นนทวัชร์ กิมาวะหา
2563การพัฒนากระบวนการนำสังกะสีจากแบตเตอรี่สังกะสีคาร์บอนเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ณัฐณิชา เกียรติศิริวัฒนะ
2563การเปรียบเทียบการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันหล่อลื่น ด้วยเทคนิคเอฟทีไออาร์และลิเนียร์สวีปโวลแทมเมทรีกวิสรา ศรีภุชงค์; เจริญขวัญ ไกรยา
2563การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ EDTAพชร สายเชื้อ
2563ผลของขนาดอนุภาคของไมโคร/นาโนพลาสติกที่มีต่อการตรวจวัดด้วยเทคนิคเซอร์เฟซเอ็นฮานซ์รามานสแกตเทอริงวรวีร์ จันทปัชโชติ
2563วิเคราะห์หาปริมาณเบสในน้ำมันไบโอแก๊สด้วยเทคนิคโพเทนทิโอเมทริกกรดเปอร์คลอริกไทเทรชัน โดยใช้ตัวทำละลายไซลีนธีรานุช เจริญชื่นสิริ; ธวัชชัย ตันฑุลานิ
2563การสกัดอิมิดาโคลพริดด้วยวิธีการสกัดด้วยของเหลวโดยใช้ตัวทำละลายดีปยูเทคติกจากธรรมชาติพณาวรรณ์ ประมูลวงศ์
2563การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ suberanilohydroxamic acid (SAHA) และอนุพันธ์ประภัสสร อ่องจรูญ
2563การทำนายโครงรูปการเข้าจับทางเอกซเรย์ของเอชไอวีวันอินทีเกรสกับสารยับยั้งด้วยเทคนิคการเข้าจับเชิงโมเลกุลเบญจวรรณ ธนันชัย
2563ผลของชนิดและปริมาณอาหารต่อการเลือกกินของมดคันไฟ Solenopsis geminata (Hymenoptera : Formicidae)วรมน หาญนอก
2563การปรับปรุงสมบัติบรรจุภัณฑ์กระดาษด้วยกระบวนการเคลือบสารไขจากใบกล้วยและไคโตซานชนติรัตน์ บูรณพันธ์พงศ์; ชลันธร ภัทรเดชากุล
2563การเตรียมเส้นใยนาโนพอลิแล็กติกโคไกลโคลิกแอซิดที่มีลีโวฟลอกซาซินโดยการปั่นด้วยเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตกรองแก้ว ปรีดิ์เปรม
2563การศึกษาสัดส่วนของสารก่อฟิล์มชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการละลายน้ำของฟิล์มขมิ้นชันรังรักษ์ ทรหด
2563สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินจากมะหาดพิมพ์ชนก ปัญญาไชยพัฒน์
2563การเตรียมเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีสารสกัดจากข้าวสีอรณี คีรีทอง
2563การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของน้ำมันที่ผ่านกระบวนอิเล็กโทรไลซิสสองสถานะด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรีธัญธร เดชธราดล
2563การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากกากกาแฟคั่วด้วยเอทิลแอซีเตตภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์สลิลทิพย์ ใคร้ศรี; อรพิมล อินทวิเชียร
2563การปรับปรุงพันธุ์เห็ดนางนวลสีชมพู (Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn) ด้วยเทคนิคไฮบริไดเซชันสุชาดา ทับเจริญ
2563การสืบทอดทางพันธุกรรมของสารสีในใบและเปลือกเมล็ดของคู่ผสมพันธุ์ระหว่าง ข้าวสีม่วงและข้าวสีขาวทรรศน์มน ทองอินทร์
2563ผลของวัสดุมีความชื้นที่ใช้ในการขนส่งกุ้งก้ามกราม (Macrobranchium rosenbergii) มีชีวิตอัญชิษฐา รอดขวัญ
2563โลหิตวิทยาของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี
2563ระบบกักเก็บสารสกัดฟ้าทะลายโจรและน้ำมันสมุนไพรลงในอนุภาคระดับนาโนเมตรของแคปปา-คาร์ราจีแนนธาริณี พนาสหธรรม
2563อัลกอริธึมสำหรับวิเคราะห์ประเภทและจำนวนขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของหลังคาบ้านจากแบบแปลนหลังคาธนวิน อาภาจรัส
2563การพัฒนาปุ๋ยเคลือบเม็ดแบบใหม่รัญชนา ว่องไวเกรียงไกร
2563การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้วยวงเวียนและสันตรงเสก ประยงค์พันธ์
2563การควบคุมตัวแปรสำหรับการสังเคราะห์ที่แม่นยำของแผ่นนาโนเงินที่มีแป้งเป็นสารช่วยเสถียรธีรศิลป์ จิตพลี
2563กิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอิ่มเอม เตชะมา
2563ระเบียบวิธีที่มีต้นทุนการคำนวณต่ำสำหรับทำนายสมบัติเชิงแสงของสารสีย้อม กลุ่ม bis-N,N-dimethylaniline เพื่อนำไปใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมชญาดา อิทธิพรกุล
2563การตอบสนองทางเมแทบอลิซึมของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวในพืช Ralstonia solanacearum ต่อสารที่ผลิตจากแบคทีเรียควบคุมโรคพืช Bacillus spp. BC5วิทยา โสมณวัตร์
2563การสกัดกรดฮิวมิกและกรดฟูลวิคและทำให้บริสุทธิ์จากไบโอเอทานอลชัญญา ติ๊บปละ
2563การตรวจหา delphinidin-3, 5-diglucoside ในสารสกัด anthocyanin จาก maqui berry ด้วยเทคนิค LC-MS/MSภารดี อ่อนสำโรง
2563การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์วิตามินบี 12 ในผลิตภัณฑ์นมโดยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสุดเนื้อแพร พรหมหิตร
2563วิธีการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกจากนินไฮดรินสิริมาส แร่เพชร
2563การพัฒนาอุปกรณ์ติดตามระดับแอมโมเนียในน้ำอติวิชญ์ สันติกุล
2563การสังเคราะห์โครงอินทรีย์โลหะฐานพอร์ไฟรินเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นเชื้อเพลิงจิตต์ตรีนุช จันทอุดร
2563การวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารที่มีอยู่ในนมผงโดยอาศัยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์นันทนัช เลิศอนันต์สิทธิ์
Results 1-50 of 1682 (Search time: 0.009 seconds).