Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-23 of 23 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการติดงาน ความยึดมั่นในงาน และความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน โดยมีแรงจูงใจในการทำงานเป็นตัวแปรกำกับสุรวุฒิ เพิ่มพงษ์อารีย์; อุดมทรัพย์ เด่นเพชรกุล; วีณัชฐย นีรภาพิธุกานต์
2559การปั้นงาน และความเพลินในงาน โดยมีความสอดคล้องระหว่างคนกับงานเป็นตัวแปรส่งผ่านวรารี สุขจดิษฐ์; อารยา ดิษฐสำภู
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการอู้ งานผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตในพนักงานเจเนอเรชันวายปานชนก มณีไมตรีจิต; วริษา สุกิตติพัฒนากุล; สุขวสา นันทวิภาวงศ์
2558การทำนายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วยระดับความเป็นกิจวัตรของงานโดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรส่งผ่านและบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์การเป็นตัวแปรกำกับกิตติพงษ์ อินทราพงษ์; พิชญุตม์ จุลศักดิ์ศรี; ธนากร เรืองเดช
2558การพัฒนาโมเดลทำนายเจตนาที่จะประหยัดพลังงานในที่ทำงานของพนักงานภายในองค์การวณิชชา วงศ์สืบชาติ; วิไลลักษณ์ จรัญรัฐชัย; อัคคเดช สิริวัฒนพรกุล
2558อิทธิพลของการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงาน ต่อความหมายของงานตามการรับรู้ โดยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายกิรณา สวัสดิไชย; นภสร ลิ่มทองนพคุณ; พีชญา จุฑากรณ์
2558การใช้ฮิวริสติกในการคัดเลือกบุคลากร : เทคนิคแบบพิจารณาคุณสมบัติเด่นและ แบบพิจารณาจำนวนคุณสมบัติร่วมกันชยาภรณ์ รุ่งวัฒนไพบูลย์; ปณดา เหล่าธนถาวร; ศิรดา สุคนธปฏิภาค
2558ผลของกรอบความคิดที่ยืดหยุ่นต่อความทุ่มเทในงาน : การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยมีการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานและการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านคุณานนต์ โรจนผาติวงศ์; ศศินี อรุณอาภารัตน์; อัฏฐพล สกุลชัยวรนันท
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความสอดคล้องระหว่างการรับรู้ความต้องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีสุขภาวะองค์รวมเป็นตัวแปรส่งผ่านณฐวรรณ โอศาสตร์; วาทินี แน่นชารี; อรณี ดอนอ่อนเบ้า
2558ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงานและความตั้งใจจะลาออก : การวิเคราะห์อิทธิพลกำกับและอิทธิพลส่งผ่านจุไรลักษณ์ ตั้งสกุลนุรักษ์; ชนม์ชนก อินทร์เกลี้ยง; พิชญา ขันติพงษ์
2558การเชื่อมโยงของทรัพยากรที่เอื้อต่องานและทรัพยากรส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการบริการลูกค้า โดยมีการรับรู้บรรยากาศในการบริการเป็นตัวแปรส่งผ่านพจรินทร์ นาคสวัสดิ์; ภูวณัฏฐ์ สันดาเส็น; ศุภอรรถ คงมี
2558ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยา และความพึงพอใจในงาน โดยมีการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เป็นตัวแปรกำกับธัญชนก เจริญพรรณ; ปารมี จันทร์สายชล; ไปรยา ชำนาญค้า
2557บรรยากาศองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน และความผูกพันในงานของพนักงานเจนวาย : การวิจัยผสานวิธีชลลดา อรุณสันติโรจน์; ชิดชนก คงสมพงษ์; วธูสิริ พรหมดวง
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่เป็นตัวแปรกำกับธัญญา แซ่โค้ว; พรพรรณ เพ็ชรทอง; อัจฉราวดี อินทนิล
2557อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายนวินา ปิติพรวิวัฒน์; ปวริศา สุขคำมี; ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช
2556ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบูรณ์แบบนิยมกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานโดยมีการติดงานเป็นตัวแปรส่งผ่านกิติภพ แซ่อึ้ง; เกวรินทร์ ไตรรัตน์; เปรมวดี วราพันธ์
2556การเป็นองค์กรในฝันและพันธะสัญญาใจของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและพนักงานจิตราพร กิตติปัญจมาศ; บุญญวัฒน์ อินทร์นู; เบญจรัตน์ จิตรเอื้อกุล
2556อิทธิพลการทำนายของบรรยากาศองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการทำงานต่อความทุ่มเทในงานและการติดงานของพนักงานบริษัทณิชารีย์ ตั้งจิตดี; ธีธัช เอกสาธิต; สาริศ ตระการศรีสุนันท์
2556ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ : บทบาทของบุคลิกภาพแบบมุ่งความสมบูรณ์แบบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความขัดแย้งในงาน และการได้รับผลป้อนกลับพิชญ์ ปิยะปราโมทย์; รวิศ วงศ์พรหมเมฆ; รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่งขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล; ณัฏฐา เทียนทอง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานธนพล บุญเลิศ; ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์; สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2014THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON WORK ENGAGEMENT WITH PERCEIVED CLAN TYPE ORGANIZATIONAL CULTURE AS A MODERATORJadejutha Saengboon; Maitoh Tanungkunanij; Veerin Temrungsee
Results 1-23 of 23 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next