Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 30 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2533ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530เกื้อ วงศ์บุญสิน
2528แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2537ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์เกื้อ วงศ์บุญสิน
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส
2546การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคตเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุวาณี สุรเสียงสังข์; จินตนา เพชรานนท์; ปรียา มิตรานนท์; กิตติ ลิ่มสกุล
2539ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเกื้อ วงศ์บุญสิน; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
2524ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนาชาวไร่และชาวประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน; วีรสิทธ์ สิทธิไตรย์
2546ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษาปรีดา ทัศนประดิษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แกมทอง อินทรัตน์
2539ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; อัจฉรา เอ๊นซ์
2536การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล