Search

Search History 


Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 58061-58070 of 60074 (Search time: 0.042 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553พฤติกรรมการนิเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูพรรณทรี โชคไพศาล
2553การวิเคราะห์แบบการเรียน ความสุขในการเรียน และทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกานต์ฤทัย ชลวิทย์
2553การศึกษาการหาวิถีของยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมนำหนอรุณ บุรีรักษ์
2553การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนจากประสบการณ์บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธัชกร สุวรรณจรัส
2553การประกอบเซอร์วิชที่หลายระดับความละเอียดโดยการทำนายเชิงคุณภาพในการให้บริการนิธิโรจน์ วงศ์สว่างพานิช
2553การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตอุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
2553การผลิตผงยางธรรมชาติโดยเครื่องพ่นแห้งธิปพงศ์ ใจเผื่อแผ่
2553กลยุทธ์สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีนพปฎล สมิตานนท์
2553ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศณัฐวดี มณีพรหม
2553ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคพัชญา คชศิริพงศ์