Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2538 : สถาบันสงฆ์กับสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : ค่านิยมและบรรทัดฐานของครอบครัวในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6-
2540ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2540 : ถ้าไทยไม่ช่วยไทย แล้วใครจะมาช่วยเรา : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทย : โอกาสในการสร้างสังคมไทยยุคใหม่-
2545ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2545 ประเภทเรียงความเรื่อง วิกฤตของชาติรุนแรง คนดีฤาจะแล้งแหล่งสยาม ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง การแก้ไขวิกฤตของชาติในอดีต : บทเรียนสำหรับปัจจุบันและอนาคต-
2546ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2546 ประเภทเรียงความเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย ในทัศนะของนิสิตนักศึกษา ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง ระบบราชการไทย กับการแก้ไขปัญหาสังคม-