Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 14 (Search time: 0.103 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การศึกษาการจัดทำดัชนีราคาประมูลสำหรับงานก่อสร้างอาคารจารุณี สิทธิวรรณรักษ์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2541การประยุกต์เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ สำหรับการปรับปรุงงานขาย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อโพลิเอทิลีนอภิชาติ จำปา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2541กระบวนการเข้าสู่การเป็นผู้จัดรายการวิเคราะห์ข่าวโทรทัศน์ของนักวิชาการนพมาศ พุทธรักษา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2526ต้นทุนการผลิตของผลผลิตจากผึ้งเลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทยกานดา อุตตมะดิลก; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2538การเปิดรับสาร ความรู้ และทัศนคติต่อการทำแท้ง ของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครธีรภรณ์ สุวรรณดี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2537การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคโทรทัศน์ สำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีธีรวัฒน์ ประกอบผล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2523ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลางประดับ นิลพังงา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2526เช็คขีดคร่อมสุรางคณา สถาพรเจริญสุข; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2518ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาสังคมศึกษาจิตรา พงษ์กิจมงคล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2531การศึกษาโครงสร้างของผลึกสารกึ่งตัวนำแบบซาลโคไพไรท์ของ AgGaTe2, AgInSe2, AgInTe2 ct CuInTe2 โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์สุ่น จ่างประยูร; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย