Search

Search History 


Current filters:

Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 117 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การสำรวจคุณภาพชีวิต และความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครพรเทพ มนตร์วัชรินทร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมสุณี สุวรรณพสุ, 2507-
2548ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคต้อหินวาสนา ฟุ้งฟู
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบกับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขจร กังสดาลพิภพ
2542ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุในเขตอำเภอลองจุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์
2547ประสบการณ์ความเศร้าโศกของผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสภายหลังการเสียชีวิิของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมจริยา ชำรัมย์, 2518-
2547การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซิมวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม ที่ให้ในเวลาเช้ากับเวลาเย็นในผู้ป่วยนอกสูงอายุณัฐติพร สรรพกิจกำจร, 2518-
2548ผลของนาฏกรรมบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุพิณธร ปรัชญานุสรณ์
2545การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติในการผูกมัดผู้ป่วยสูงอายุที่รับการรักษาในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครณัฐมณี ผกาภรณ์รัตน์, 2515-
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความว้าเหว่ในผุ้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพ็ญพโยม เชยสมบัติ, 2508-